DECRET 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

477/2006, de 5 de desembre, de reestructuraciÛ parcial del Departament de la PresidËncia.

MitjanÁant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncia dels departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'‡mbit competencial dels diferents departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, se n'ha creat de nous i s'ha modificat la denominaciÛ d'altres.

Aquests canvis comporten la necessitat de reestructurar el Departament de la PresidËncia per tal d'adaptar-se al nou ‡mbit de competËncies.

Per tot aixÚ, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament de la PresidËncia

1.1††El Departament de la PresidËncia, sota la direcciÛ de la persona que n'Ès titular, s'estructura en les unitats directives seg¸ents:

a)†La Secretaria General de la PresidËncia.

b)†El Gabinet de la PresidËncia de la Generalitat.

c)†La Secretaria del Govern.

d)†El Gabinet JurÌdic de la Generalitat.

e)†La DelegaciÛ del Govern de la Generalitat a Madrid.

f)†La DirecciÛ General de ComunicaciÛ del Govern.

g)†La DirecciÛ General de DifusiÛ Corporativa.

h)†La DirecciÛ General d'AtenciÛ Ciutadana.

i)†La DelegaciÛ del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la UniÛ Europea.

1.2††Resten adscrits al Departament de la PresidËncia l'Entitat AutÚnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.

1.3††La ComissiÛ Assessora sobre la Publicitat Institucional i el Consell Editorial de la Generalitat resten adscrits al Departament de la PresidËncia mitjanÁant la Secretaria General, el/la titular de la qual exercir‡ la presidËncia dels dos Úrgans.

1.4††La ComissiÛ JurÌdica Assessora i el Consorci del Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes es relacionen amb el Govern mitjanÁant el Departament de la PresidËncia.

Article 2

Secretaria General

2.1††La persona titular de la Secretaria General de la PresidËncia exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les que li siguin encomanades per delegaciÛ de la persona titular del Departament.

2.2††De la Secretaria General en depenen els Úrgans seg¸ents:

a)†La DirecciÛ de Serveis, amb l'estructura i les funcions que determina el Decret 330/2004, de 20 de juliol, de reestructuraciÛ parcial de la DirecciÛ de Serveis del Departament de la PresidËncia.

b)†L'Assessoria JurÌdica, en els termes que preveu la normativa sobre els serveis jurÌdics de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya.

c)†El Gabinet TËcnic, amb les funcions que li atribueix l'article 3 del Decret 355/2001, de 24 de desembre.

Article 3

Gabinet de la PresidËncia de la Generalitat

3.1††El Gabinet de la PresidËncia de la Generalitat Ès l'Úrgan d'assistËncia al president o presidenta de la Generalitat per a l'exercici de les seves funcions.

3.2††La direcciÛ del Gabinet de la PresidËncia de la Generalitat correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament.

3.3††El Gabinet de la PresidËncia de la Generalitat s'estructura en les unitats seg¸ents:

a)†La Secretaria del President o Presidenta.

b)†L'Oficina de ComunicaciÛ de la PresidËncia.

c)†La DirecciÛ General de Relacions Externes.

d)†La DirecciÛ General de CoordinaciÛ Interdepartamental.

e)†La DirecciÛ d'An‡lisi i Prospectiva.

3.4††A la Secretaria del President o Presidenta li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†Assegurar l'assistËncia personal al president o presidenta de la Generalitat.

b)†Dirigir la secretaria del president o presidenta de la Generalitat i coordinar el suport administratiu.

c)†Qualsevol altra funciÛ que li sigui encomanada pel president o presidenta de la Generalitat.

3.5.1†A l'Oficina de ComunicaciÛ de la PresidËncia, amb rang org‡nic de direcciÛ general, li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†Dirigir la polÌtica de comunicaciÛ de la PresidËncia de la Generalitat.

b)†Donar suport i assessorar el president o presidenta de la Generalitat en les seves relacions institucionals amb les empreses i institucions del sector.

3.5.2†De l'Oficina de ComunicaciÛ de la PresidËncia, en depËn el Gabinet de Premsa, al qual li corresponen les funcions de suport i assistËncia tËcnica a la persona titular de l'aquesta Oficina.

3.6.1†A la DirecciÛ General de Relacions Externes de la PresidËncia li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†Elaborar les propostes per a l'agenda del president o presidenta de la Generalitat en relaciÛ amb la seva assistËncia a actes vinculats a l'acciÛ del Govern i preparar, amb l'assistËncia dels gabinets dels departaments corresponents i amb el suport de la DirecciÛ General de CoordinaciÛ Interdepartamental, la documentaciÛ necess‡ria.

b)†Preparar, en col∑laboraciÛ amb la DelegaciÛ del Govern de la Generalitat a Madrid i amb la DelegaciÛ del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la UniÛ Europea, l'agenda del president o presidenta de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA