DECRET 79/2012, de 10 de juliol, de modificació parcial del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, i del Decret 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior i el Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència, respectivament, han desplegat l’estructura orgànica i funcional d’ambdós departaments, en funció de criteris d’austeritat i d’eficiència que han de regir les polítiques públiques, inclosa la vessant organitzativa.

Des de l’aprovació dels decrets esmentats s’han detectat disfuncions d’abast reduït que fan necessària la introducció de modificacions, als efectes d’adequar-los a la realitat administrativa. En aquest sentit, es considera convenient modificar l’adscripció orgànica i funcional de l’estructura territorial del Departament d’Interior.

De conformitat amb el que disposen l’article 23.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Per tot això, a proposta conjunta dels titulars dels departaments de la Presidència i d’Interior, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’afegeix l’apartat 5 a l’article 4 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, amb el redactat següent:

“4.5 Els Serveis Territorials d’Interior, amb rang de Subdirecció General, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d’aquesta i de les direccions generals corresponents en funció de l’àmbit competencial respectiu.”

Article 2

Es modifica l’article 58 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, que queda redactat de la manera següent:

“Article 58

”Serveis Territorials d’Interior

”58.1 Els serveis territorials en què s’organitza el Departament d’Interior, previstos a l’article 4.5 d’aquest Decret, són els següents:

  1. Serveis Territorials d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran.

”b) Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central.

”c) Serveis Territorials d’Interior a Girona.

”d) Serveis Territorials d’Interior a Lleida.

”e) Serveis Territorials d’Interior a Tarragona.

”f) Serveis Territorials d’Interior a les Terres de l’Ebre.

”58.2 Correspon al director/a de cadascun dels Serveis Territorials d’Interior la coordinació de les funcions, els serveis i els procediments administratius que són competències del Departament d’Interior en el seu àmbit territorial respectiu.

”58.3 Als Serveis Territorials d’Interior els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA