ORDRE AAM/2/2011, de 13 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya i es convoquen els ajuts corresponents, per a la campanya 2010-2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AMM/2/2011, de 13 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya i es convoquen els ajuts corresponents, per a la campanya 2010-2011.

El Reglament (CE) 1234/2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per determinats productes agrícoles (Reglament únic per les OCM) incorpora mitjançant el Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, la organització comuna del mercat vitivinícola establerta al Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d'abril de 2008.

D'altra banda, el Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, estableix les normes de desenvolupament del Reglament (CE) 479/2008 del Consell en allò relatiu als programes de recolzament, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola.

Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a finalitat augmentar la competitivitat de les persones productores vitivinícoles, i afavorir la modernització de les explotacions vitícoles així com l'adequació varietal a les noves tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector vitivinícola.

En l'àmbit de Catalunya, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, va representar la creació d'un marc a Catalunya per al sector vitivinícola, amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vitivinícoles, establir els procediments de control i ordenar els elements necessaris per assolir aquests objectius.

Aquesta Llei es va desenvolupar amb el Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya, i amb el Decret 474/2004, de 28 de desembre.

L'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya (DOGC núm. 5328, de 27.2.2009) a partir de la campanya 2008/2009 i les seves posteriors modificacions.

Dintre d'aquest marc i per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l'establiment de mesures competitives es fa necessari continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vitivinícola, i d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a la campanya 2010-2011, que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre i els costos màxims de les accions que pot abastar el règim de reestructuració i reconversió de la vinya, que es publiquen a l'annex 2.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya, corresponents a la campanya 2010-2011, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 i les normes i procediments establerts a l'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, modificada per l'Ordre AAR/175/2009, de 6 d'abril, així com la relació d'accions i costos màxims establerts en l'annex 2.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds per a la campanya 2010-2011 serà de 30 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre tenen el caràcter de finançats pels fons que provenen del FEAGA, en el 100% de la despesa.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ajuts al Sector Agrícola.

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el director general o la directora general de Desenvolupament Rural.

A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector/a general de Gestió d'Acció Rural, el/la cap del Servei d'Ajuts al Sector Agrícola i el/la cap del Servei d'Ajuts al Sector Ramader.

2.5 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de dos mesos comptats a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.6 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureix el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l'apartat anterior. Tanmateix els interessats poden interposar qualsevol altre que es consideri adient.

2.7 Els ajuts atorgats a les persones físiques per import superior a 3.000,00 euros i els ajuts atorgats a les persones jurídiques es faran públics en el web http://www.gencat.cat/dar/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al DOGC.

Disposició addicional

Aquests ajuts a càrrec del FEAGA es tramitaran d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de gener de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és regular els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya que estableix l'Ordre AAR/62/2009, de 18 de febrer, modificada per l'Ordre AAR/175/2009, de 6 d'abril i les seves modificacions.

1.2 Aquestes bases reguladores només seran aplicables a la vinya destinada a raïm per a vinificació.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya les persones viticultores integrades en un pla col·lectiu o titulars d'un pla individual que hagi estat aprovat a l'empara de l'Ordre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA