LLEI 10/1987, de 25 de maig, de reforma de l'article 6 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

La previsió d'una llei especial de la successió intestada ha fet necessària la modificació d'aquest article regulador de l'adopció, el qual, en allò que fa referència als drets successoris derivats d'aquesta, feia una remissió al règim de la Compilació i, per tant, a alguns articles que queden derogats per la Llei de Successió Intestada, la qual, a partir que entri en vigor, constituirà també un text legal regulador d'aquesta matèria.

Article únic

Es modifica l'article 6 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

Article 6

Els drets successoris derivats de l'adopció es regiran, en tot cas, per llei del Parlament de Catalunya i pel que que estableix aquesta Compilació.

Disposició Transitòria Mentre el Parlament de Catalunya no hagi legislat en matèria d'adopció, excepte en allò que fa referència als drets successoris derivats d'aquesta, s'aplicaran les disposicions del Codi Civil. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 25 de maig de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Xicoy i Bassegoda Conseller de Justícia