ORDRE MAB/328/2003, de 16 de juliol, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Puigmartra, al terme municipal de l'Estany.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE MAB/328/2003, de 16 de juliol, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Puigmartra, al terme municipal de l'Estany.

El senyor Jordi Gallifa Pujols, com a administrador de la granja Puigmartra, SL, propiet‡ria de la finca Puigmartra, ha presentat una sol∑licitud perquË sigui declarada refugi de fauna salvatge, atËs que els terrenys que la formen sÛn cinegËticament d'aprofitament com˙.

La creaciÛ dels refugis de fauna salvatge est‡ prevista a l'article 37 de la Llei 3/1988, de 4 de marÁ, de protecciÛ dels animals, com a ‡rees limitades per preservar la fauna, en les quals est‡ prohibida l'activitat de caÁa.

El Consell de CaÁa de Barcelona ha emËs un informe favorable sobre l'expedient de creaciÛ de refugi de fauna salvatge de la finca anomenada Puigmartra.

A proposta de la DirecciÛ General d'Activitats CinegËtiques i Pesca Continental,

Ordeno:

Article 1

Es declara refugi de fauna salvatge la finca anomenada Puigmartra, situada al terme municipal de l'Estany, comarca del Bages, amb la finalitat de protegir les comunitats animals en el manteniment estricte dels equilibris biolÚgics existents.

Article 2

2.1††DenominaciÛ: refugi de fauna salvatge Puigmartra.

2.2††¿mbit territorial: el refugi de fauna salvatge Puigmartra est‡ situat a la comarca del Bages, amb una superfÌcie de 154,28 hect‡rees, totes situades al terme municipal de l'Estany; els seus lÌmits es descriuen a l'annex d'aquesta Ordre i estan grafiats als pl‡nols que consten a l'expedient.

Article 3

3.1††L'administraciÛ i el manteniment del refugi de fauna salvatge corresponen al senyor Jordi Gallifa Pujols, com a administrador de la granja Puigmartra, SL, propiet‡ria de la finca, d'acord amb les directrius de la DirecciÛ General d'Activitats CinegËtiques i Pesca Continental del Departament de Medi Ambient. L'administrador de la finca ha de presentar una memÚria en la qual quedin reflectides les activitats fetes i els resultats obtinguts.

3.2††La senyalitzaciÛ del refugi ser‡ a c‡rrec de la propietat de la finca. La senyalitzaciÛ s'ha de fer d'acord amb la ResoluciÛ de 15 de febrer de 1990 de la DirecciÛ General del Medi Natural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es donen les normes complement‡ries per a la senyalitzaciÛ de les ‡rees de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA