ORDRE de 28 de juliol de 1999, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Mas Enrich de la Serra, als termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

de 28 de juliol de 1999, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Mas Enrich de la Serra, als termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.

El propietari de la finca Mas Enrich de la Serra ha presentat una sol·licitud perquè sigui declarada refugi de fauna salvatge, atès que els terrenys que la componen són cinegèticament d’aprofitament comú segons disposen la Llei de caça de 4 d’abril de 1970 i el seu Reglament de 25 de març de 1971.

El Consell Territorial de Caça de Barcelona ha emès informe favorable sobre l’expedient.

La creació dels refugis de fauna salvatge està regulada per l’article 37 de la Llei 3/1988, de 4 de març, que els defineix com a àrees limitades per preservar la caça, en les quals és prohibida aquesta activitat.

En virtut de tot el que s’ha exposat,

Ordeno:

Article 1

Es declara refugi de fauna salvatge la finca anomenada Mas Enrich de la Serra, situada als termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí, comarca del Bages, amb la finalitat de protegir-ne les comunitats animals en el manteniment estricte dels equilibris biològics existents.

Article 2

2.1 Denominació: refugi de fauna salvatge Mas Enrich de la Serra.

2.2 Àmbit territorial: el refugi està situat als termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí, comarca del Bages, amb una superfície de 129 ha.

2.3 Els límits del refugi de fauna salvatge Mas Enrich de la Serra són els següents:

Nord: riera de Cornet.

Sud: Manso Vilomara.

Est: finca Cornet, Manso Casanova de l’Otzet i Manso Casasayas.

Oest: Manso Tatjer, finca El Pinyot i Manso Vilomara.

Article 3

3.1 L’administració del refugi de fauna salvatge correspon al senyor Josep Pla Abelló, propietari de la finca, d’acord amb les directrius de la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

L’administrador haurà de presentar anualment una memòria en la qual quedin reflectides les activitats i els resultats obtinguts.

3.2 Aquest refugi s’haurà de senyalitzar convenientment d’acord amb la Resolució de 15 de febrer de 1990 de la Direcció General del Medi Natural, per la qual es donen les normes complementàries per a la senyalització de les àrees de protecció de fauna salvatge (DOGC núm. 1269, de 2.3.1990).

Article 4

4.1 Al refugi de fauna salvatge Mas Enrich de la Serra queda prohibit permanentment qualsevol tipus...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA