ORDRE ENS/232/2011, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2011-2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ENS/232/2011, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2011-2012.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que les administracions públiques han de proveir els recursos econòmics necessaris per afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies.

En aquest sentit, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d'igualtat, al sistema públic de beques per a l'estudi en funció dels seus recursos econòmics, aptituds i preferències.

En aplicació d'aquests principis, el Departament d'Ensenyament vol continuar destinant ajuts a incentivar l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria a cursar ensenyaments postobligatoris, compensant la manca d'ingressos com a conseqüència de la dedicació a l'estudi, per evitar que per raons econòmiques abandoni els seus estudis en detriment de la seves aptituds i voluntat.

Per tot això, d'acord amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocatòria

Obrir convocatòria pública per a la concessió de beques a l'estudi, per al curs escolar 2011-2012, destinades a alumnat que ha de cursar ensenyaments postobligatoris de batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments musicals o esportius en centres educatius de Catalunya, i que ha finalitzat amb bon rendiment escolar l'educació secundària obligatòria en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya.

Article 2

Bases

Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Import i pressupost

Es destina a la concessió d'aquestes beques un import total màxim d'1.000.000,00 d'euros, amb càrrec al crèdit corresponent EN0704 D/480000100/4250/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2012. L'adjudicació està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions en l'exercici de 2012.

Aquesta quantitat es pot incrementar d'acord amb les sol·licituds rebudes i condicionat a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de la subvenció.

L'import total es distribuirà entre tots els sol·licitants que reuneixin els requisits, fins a un import màxim de 1.200 euros/curs/alumne.

Article 4

Sol·licituds

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, en el centre on estiguin matriculats.

Article 5

Consorci d'Educació de Barcelona

Les referències efectuades en les bases als serveis territorials del Departament d'Ensenyament s'han d'entendre fetes al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el règim d'assumpció de competències per part del Consorci esmentat.

Article 6

Resolució

La directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa resoldrà aquesta convocatòria en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i en qualsevol cas no abans de l'1 de gener de 2012.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques a l'estudi, per al curs 2011-2012, per a l'alumnat que ha de cursar ensenyaments postobligatoris de batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny, i ensenyaments musicals o esportius en centres educatius de Catalunya, i que ha finalitzat amb bon rendiment escolar l'educació secundària obligatòria en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya.

—2 Beneficiaris i requisits generals

2.1 Pot sol·licitar la beca l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

  1. Haver finalitzat l'ESO el curs 2010-2011, en un centre educatiu de Catalunya sostingut amb fons públics, i haver obtingut una qualificació mitjana de 8,25 o superior.

  2. No...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA