DECRET 321/1988, de 28 d'octubre, de creació del Registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca professional.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 50/1989.

El coneixement exhaustiu del nombre de vaixells despatxats per a la pesca és una de les condicions indispensables per saber l'esforç extractiu al nostre litoral;

Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb l'article 13 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, portar el registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca. Reial Decret 665/1984, de 8 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació del sector pesquer;

A proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca professional, el qual estarà a càrrec de la Direcció General de Pesca Marítima de l'esmentat Departament. El Registre tindrà com a finalitat tenir un coneixement exhaustiu del nombre de vaixells amb base en un port català, que permetrà el coneixement de l'esforç extractiu del nostre litoral.

Article 2

Serà obligatòria per a la pràctica de qualsevol pesqueria professional, per part dels vaixells amb base a un port de Catalunya, la seva inscripció prèvia al Registre.

Article 3

Les embarcacions polivalents hauran de figurar inscrites en els llibres de Registre corresponents a cadascuna de les modalitats de pesqueria que efectuïn.

Article 4

4.1 El Llibre de Registre s'estructura per modalitats de pesca, i s'hi inscriuran obligatòriament les circumstàncies següents:

  1. Modalitat de pesca.

  2. Nom i cognoms dels armadors.

  3. Dades referents al vaixell: nom del vaixell, matrícula i foli, port base. Dades referents al casc: material, lloc i any de construcció, eslora entre perpendiculars, mànega, puntal, tones de registre brut. Dades referents al motor: marca, tipus, número, potència màxima autoritzada, propulsió, any de construcció.

  4. Distintiu. 4.2 Els assentaments s'efectuaran amb la signatura de l'encarregat del Registre.

    Article 5

    5.1 Per a les noves embarcacions, la inscripció al Registre es produirà, a instància de part o d'ofici, en el moment que la Direcció General de Pesca Marítima atorgui l'establiment definitiu de base. 5.2 Quan es tracti d'embarcacions en servei fora de Catalunya que sol·licitin establir la seva base en un port del litoral català, la inscripció al Registre es produirà, d'ofici o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA