DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2126, pàg. 8317, de 10.11.1995).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, dedica el capítol II del títol XIX a regular les obres, l'activitat administrativa i els serveis dels ens locals, matèries en les quals introdueix canvis importants respecte de la legislació anterior, per tal d'establir, amb la resta de regulacions, els aspectes comuns als ens locals que integren l'ordenament local de Catalunya.

L'amplitud i la complexitat de les esmentades matèries, com també la formulació quasi enunciativa que la Llei fa de moltes d'elles, fan necessari el desplegament reglamentari, amb el qual, a més, es dóna compliment a la disposició final segona de l'esmentada Llei, la qual autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar-la.

Entre la possibilitat de desplegar per separat cadascun dels referits blocs de funcions, regulats en l'esmentat capítol de la Llei, o fer-ho d'una manera conjunta i integral, s'ha optat per aquesta última opció. Es reuneix així en un sol text reglamentari la regulació de les principals modalitats que revesteix l'actuació material dels ens locals de Catalunya, i es dota d'un text jurídic amb el qual es tracta de coordinar i facilitar en la seva unitat les tasques d'aplicació de les normes reguladores corresponents.

El Reglament s'obre amb unes disposicions preliminars de caràcter general que deriven del bloc de la constitucionalitat referit al règim local i recull els principis cabdals que informen l'actuació administrativa dels ens locals en les matèries objecte d'ordenació.

Pel que fa a les obres, el títol 1 del Reglament tan sols regula les denominades obres ordinàries locals, amb exclusió, d'acord amb la Llei, de les de caràcter urbanístic, les quals són objecte de regulació sectorial.

El contingut d'aquesta primera part del Reglament, més que innovar, i per la mateixa limitació de l'objecte, el que fa és sistematitzar i ordenar la normativa aplicable a aquest tipus d'obres. Aquesta normativa està dispersa en la legislació general, sobretot en la de contractació administrativa; en realitat, de conformitat amb el que estableix la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el procediment per a l'elaboració i l'aprovació de la documentació prèvia a l'execució de les obres és diferent del procediment per contractar-les. Conseqüent amb això, i sens perjudici de la normativa reguladora de la contractació local, la present reglamentació es refereix al primer aspecte, relatiu als pressupostos tècnics de l'actuació administrativa en la matèria.

Per aquest motiu s'ordenen, per això, de manera separada la fase corresponent a l'elaboració i al contingut del projecte d'obres o d'altra documentació en el cas de les obres de reparacions menors o de conservació, com també el procediment per aprovar-los, i la fase que es refereix a les formes d'execució i a la direcció de les obres, sense entrar en l'aspecte contractual, ja que està reservat a la normativa sobre contractació administrativa, amb la qual, no obstant això, es coordina.

En el títol 2 es regulen les diferents formes d'intervenció administrativa mitjançant l'aprovació d'ordenances i bans, l'atorgament de llicències i altres actes de control preventiu, matèria cabdal per als municipis, la regulació de la qual s'ha adaptat a les prescripcions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, com també l'ordenació sectorial, les autoritzacions reglamentades i la potestat sancionadora.

El títol 3 conté l'ordenació de l'activitat de foment, tant pel que fa a l'atorgament de les subvencions com a l'acció concertada, i estableix el procediment corresponent i les bases per a la seva concessió, amb subjecció als principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

El títol 4 regula l'activitat econòmica que poden prestar els ens locals en règim de lliure concurrència, la iniciativa de la qual, d'acord amb la Constitució i la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la poden exercitar en el mercat els ens locals en pla d'igualtat amb la promoció privada, sense que les empreses constituïdes per l'administració puguin percebre per això ajuts que suposin una preferència respecte de les restants del mercat ni utilitzar prerrogatives públiques.

L'última part del Reglament està dedicada als serveis locals. El títol 5 regula l'establiment, la prestació i la supressió dels serveis. Cal destacar el procediment per a la seva creació, en el qual es preveu la possibilitat que s'incoï per la iniciativa dels veïns, la necessitat que l'ens local aprovi un expedient relatiu als aspectes econòmic i financer i a la forma jurídica de gestió del servei, com també que aprovi el reglament que el regula. Tant en l'acte de l'establiment del servei com durant la seva prestació i, si s'escau, en la supressió, aquest Reglament preveu la participació ciutadana.

En aquest títol es despleguen, també, els procediments per a la dispensa dels serveis mínims obligatoris i per a la declaració de la innecessarietat d'aquests, les especialitats dels serveis comarcals i la conversió dels serveis municipals en comarcals. Per últim, es tracten els serveis essencials reservats per la Llei perquè es puguin prestar en règim de monopoli, en el procediment del qual té una intervenció decisiva el Govern de la Generalitat, al qual li correspon aprovar l'expedient.

En el títol 6 es regulen les formes de gestió dels serveis locals de manera directa o indirecta.

Dins del grup de la gestió directa, es regula la forma de gestió ordinària o indiferenciada de l'administració, la que crea una organització especial, encara que sense personalitat jurídica, i la que es presta mitjançant la creació d'un organisme autònom, dotat de personalitat jurídica, que encara que tingui aspectes coincidents amb l'anterior forma de la fundació pública del servei, és una figura nova en el dret local que la Llei ha incorporat. Dins de les formes de gestió directa s'ha de posar en relleu la societat amb capital íntegrament públic, respecte de la qual el control i la direcció ha d'estar de manera total en mans de l'ens local, encara que s'emetin accions que adquireixin tercers sempre que siguin sense dret a vot.

Pel que fa a les formes de gestió indirecta, s'estableix una regulació comuna a totes aquestes, sens perjudici que a l'hora d'ordenar cada una en particular es tractin les característiques específiques i es faci una remissió a aquella part general. Es desplega de manera detallada la concessió, arquetipus de les formes de gestió indirecta dels serveis i amb valor subsidiari respecte de les restants, i en la qual es preveuen el procediment, el contingut del contracte, els efectes, els supòsits d'intervenció i de segrest i l'extinció. Successivament s'ordenen les altres formes de gestió indirecta, relatives a la gestió interessada, figura nova en relació amb la legislació anterior, la societat i la cooperativa de capital parcialment públic, el concert i l'arrendament.

Per últim, el títol 7 regula els convenis interadministratius i els consorcis com a instruments per gestionar serveis, els quals no originen nous ens locals.

L'esmentada complexitat de les institucions objecte de regulació i el caràcter novedós d'algunes d'aquestes fan aconsellable que després de la seva entrada en vigor es realitzi un seguiment de l'aplicació dels seus preceptes, per tal de tenir el coneixement suficient de les dificultats que es presentin en la instrucció i la resolució dels procediments, i superar-les, dins del marc de la llei, mitjançant les modificacions que eventualment calgui fer. Es tracta, en resum, d'aconseguir que la norma sigui en tot moment un instrument eficaç i útil en l'actuació dels ens locals de Catalunya, dins de l'ordenament jurídic.

A proposta del conseller de Governació, amb l'informe favorable de la Comissió de Govern Local de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el text del qual figura a continuació.

Barcelona, 13 de juny de 1995

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella Conseller de Governació

REGLAMENT d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Disposicions preliminars

Article 1

Objecte El present Reglament té per objecte l'ordenació de l'acció administrativa que realitzen els ens locals, per si, o mitjançant els organismes autònoms i altres ens i persones públiques i privades que en depenguin, en les matèries sobre obres públiques, intervenció administrativa de l'activitat dels ciutadans, foment, com també, establiment i gestió dels serveis públics i figures connexes.

Article 2

Actuació administrativa 2.1 Els ens locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que els són encomanats. 2.2 L'actuació dels ens locals es regeix pels criteris d'eficiència i servei als ciutadans i s'ha de desenvolupar per assolir els objectius que estableixen les lleis i la resta de l'ordenament jurídic. 2.3 Quan siguin diverses les formes d'actuació administrativa aplicables, s'ha d'utilitzar la que sigui més adequada a la finalitat de l'interès local i a la naturalesa de l'activitat que es tracti de realitzar i la menys onerosa per als ciutadans.

Article 3

Activitat d'intervenció 3.1 Els ens locals poden intervenir l'activitat privada dels ciutadans que afecti els interessos públics locals en els supòsits establerts per les lleis. 3.2 L'activitat d'intervenció dels ens locals s'ha d'ajustar als principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen la potestat per intervenir, el respecte a la llibertat individual i la menor onerositat per als ciutadans.

Article 4

Potestat d'ordenació 4.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS