DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2126, pàg. 8317, de 10.11.1995).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, dedica el capítol II del títol XIX a regular les obres, l'activitat administrativa i els serveis dels ens locals, matèries en les quals introdueix canvis importants respecte de la legislació anterior, per tal d'establir, amb la resta de regulacions, els aspectes comuns als ens locals que integren l'ordenament local de Catalunya.

L'amplitud i la complexitat de les esmentades matèries, com també la formulació quasi enunciativa que la Llei fa de moltes d'elles, fan necessari el desplegament reglamentari, amb el qual, a més, es dóna compliment a la disposició final segona de l'esmentada Llei, la qual autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar-la.

Entre la possibilitat de desplegar per separat cadascun dels referits blocs de funcions, regulats en l'esmentat capítol de la Llei, o fer-ho d'una manera conjunta i integral, s'ha optat per aquesta última opció. Es reuneix així en un sol text reglamentari la regulació de les principals modalitats que revesteix l'actuació material dels ens locals de Catalunya, i es dota d'un text jurídic amb el qual es tracta de coordinar i facilitar en la seva unitat les tasques d'aplicació de les normes reguladores corresponents.

El Reglament s'obre amb unes disposicions preliminars de caràcter general que deriven del bloc de la constitucionalitat referit al règim local i recull els principis cabdals que informen l'actuació administrativa dels ens locals en les matèries objecte d'ordenació.

Pel que fa a les obres, el títol 1 del Reglament tan sols regula les denominades obres ordinàries locals, amb exclusió, d'acord amb la Llei, de les de caràcter urbanístic, les quals són objecte de regulació sectorial.

El contingut d'aquesta primera part del Reglament, més que innovar, i per la mateixa limitació de l'objecte, el que fa és sistematitzar i ordenar la normativa aplicable a aquest tipus d'obres. Aquesta normativa està dispersa en la legislació general, sobretot en la de contractació administrativa; en realitat, de conformitat amb el que estableix la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el procediment per a l'elaboració i l'aprovació de la documentació prèvia a l'execució de les obres és diferent del procediment per contractar-les. Conseqüent amb això, i sens perjudici de la normativa reguladora de la contractació local, la present reglamentació es refereix al primer aspecte, relatiu als pressupostos tècnics de l'actuació administrativa en la matèria.

Per aquest motiu s'ordenen, per això, de manera separada la fase corresponent a l'elaboració i al contingut del projecte d'obres o d'altra documentació en el cas de les obres de reparacions menors o de conservació, com també el procediment per aprovar-los, i la fase que es refereix a les formes d'execució i a la direcció de les obres, sense entrar en l'aspecte contractual, ja que està reservat a la normativa sobre contractació administrativa, amb la qual, no obstant això, es coordina.

En el títol 2 es regulen les diferents formes d'intervenció administrativa mitjançant l'aprovació d'ordenances i bans, l'atorgament de llicències i altres actes de control preventiu, matèria cabdal per als municipis, la regulació de la qual s'ha adaptat a les prescripcions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, com també l'ordenació sectorial, les autoritzacions reglamentades i la potestat sancionadora.

El títol 3 conté l'ordenació de l'activitat de foment, tant pel que fa a l'atorgament de les subvencions com a l'acció concertada, i estableix el procediment corresponent i les bases per a la seva concessió, amb subjecció als principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

El títol 4 regula l'activitat econòmica que poden prestar els ens locals en règim de lliure concurrència, la iniciativa de la qual, d'acord amb la Constitució i la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la poden exercitar en el mercat els ens locals en pla d'igualtat amb la promoció privada, sense que les empreses constituïdes per l'administració puguin percebre per això ajuts que suposin una preferència respecte de les restants del mercat ni utilitzar prerrogatives públiques.

L'última part del Reglament està dedicada als serveis locals. El títol 5 regula l'establiment, la prestació i la supressió dels serveis. Cal destacar el procediment per a la seva creació, en el qual es preveu la possibilitat que s'incoï per la iniciativa dels veïns, la necessitat que l'ens local aprovi un expedient relatiu als aspectes econòmic i financer i a la forma jurídica de gestió del servei, com també que aprovi el reglament que el regula. Tant en l'acte de l'establiment del servei com durant la seva prestació i, si s'escau, en la supressió, aquest Reglament preveu la participació ciutadana.

En aquest títol es despleguen, també, els procediments per a la dispensa dels serveis mínims obligatoris i per a la declaració de la innecessarietat d'aquests, les especialitats dels serveis comarcals i la conversió dels serveis municipals en comarcals. Per últim, es tracten els serveis essencials reservats per la Llei perquè es puguin prestar en règim de monopoli, en el procediment del qual té una intervenció decisiva el Govern de la Generalitat, al qual li correspon aprovar l'expedient.

En el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA