DECRET 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

En el marc de l'article 9.15 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que confereix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de ports amb l'única limitació prevista en l'article 149.1.20 de la Constitució espanyola, el Parlament català va aprovar la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, que estableix l'organització del sistema portuari català, i regula també amb caràcter general la planificació, construcció, modificació, gestió, utilització i policia dels ports, dàrsenes, instal·lacions marítimes i marines interiors.

Les disposicions finals de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, faculten el Govern de la Generalitat per dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei, atenent tant les peculiaritats de les diferents instal·lacions portuàries com la complexitat del règim jurídic aplicable al domini públic portuari. En aquesta línia, i en el marc de la disposició final segona, el Govern de la Generalitat va aprovar mitjançant el Decret 206/2001, de 24 de juliol, el Reglament de policia portuària, regulant d'una manera unitària el règim aplicable als ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de competència de la Generalitat.

El Decret que ara s'aprova ve a complementar el marc legal existent, desenvolupant els aspectes de la llei de ports de Catalunya relacionats amb la planificació, construcció, modificació, gestió i utilització dels ports, dàrsenes, instal·lacions marítimes i marines interiors, i les diferents vicissituds en la vida d'una instal·lació portuària en el sentit més ampli, i amb independència de l'activitat esportiva, comercial o pesquera de la instal·lació.

El text normatiu s'estructura en set capítols, quatre disposicions transitòries i una disposició addicional. En el capítol 1 es defineixen l'objecte i àmbit d'aplicació del Reglament. El capítol 2 desenvolupa les previsions de la Llei de ports de Catalunya pel que fa a la construcció de noves instal·lacions portuàries i a la realització d'obres d'ampliació de les existents, detallant els tràmits a seguir amb caràcter previ a l'atorgament d'una concessió administrativa. El Reglament reconeix la possibilitat d'iniciar el procediment concessional tant a la iniciativa pública com a la iniciativa privada. En aquest capítol s'estableixen també les peculiaritats que, atenent la diferent tipologia de les instal·lacions, afecten la sol·licitud, tramitació i condicions d'atorgament de les concessions, segons es tracti de ports artificials o naturals, cas en el qual destaca l'exigència d'una unitat de gestió, restringint-se'n la possible sol·licitud a les corporacions locals. La regulació dels ports naturals, o zones de fondeig organitzat que tenen com a característica principal la temporalitat, va acompanyada de la prohibició, amb caràcter general, de fer ancoratges i fondejos de temporada fora de les àrees delimitades a aquest efecte, per acabar amb els fondejos incontrolats que malmeten el fons marí i perjudiquen el medi. S'estableixen també peculiaritats en la tramitació de les dàrsenes i de les instal·lacions marítimes. En tots els casos, destaca la preocupació per l'adopció de mesures mediambientals que garanteixin el creixement sostenible. El capítol 3 fa referència a la gestió del domini públic portuari, regulant diferents aspectes de la vida d'una concessió ja existent, com ara la transmissió, modificació o pròrroga. S'estableix també el règim aplicable als espais destinats a l'ús públic tarifat, amb la clara voluntat de fomentar el trànsit interportuari i garantir l'existència de places d'amarratge per a les embarcacions transeünts. En el capítol 4 es regulen el règim de utilització del domini públic portuari, fent especial referència al procediment d'atorgament de concessions i autoritzacions per executar obres o fer activitats en l'interior de les zones de servei portuàries. Cal destacar la diferent consideració jurídica del domini públic portuari respecte el domini públic marítim terrestre, acord amb la normativa bàsica estatal vigent sobre la matèria. El capítol 5 fa referència als diferents aspectes de l'extinció d'una concessió, diferenciant segons la causa, imputable o no a la concessionària, i establint els principis que regulen el règim de continuació de l'explotació que preveu l'article 68 de la Llei de ports de Catalunya. El capítol 6 desenvolupa els articles de la Llei de ports que es refereixen a la planificació portuària, amb una especial rellevància a la consolidació dels instruments urbanístics que garanteixen una perfecta integració del port en el municipi del qual ocupa l'àmbit territorial. Finalment, el capítol 7 regula l'existència i el contingut del Registre d'usos del domini públic portuari.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, que consta com a annex al present Decret.

Disposicions transitòries

Primera

Pla de delimitació de la zona de servei portuària

 1. Els ports o dàrsenes que no tinguin aprovat un pla de delimitació de la zona de servei portuària l'han de redactar d'acord amb el projecte aprovat en atorgar-se la concessió administrativa corresponent, amb els seus modificats i complementaris, si és el cas, i presentar-lo en un termini de sis mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, davant la direcció general competent en matèria de ports.

 2. Si el pla de delimitació de la zona de servei portuària inclou obres o instal·lacions no incloses en els projectes als quals es va atorgar la concessió, s'ha de seguir la tramitació següent:

  a) El pla s'ha d'enviar a l'ajuntament del terme municipal on s'ubiqui el port o dàrsena per tal que informi sobre la seva adequació al planejament urbanístic vigent.

  b) Quan poden estar afectades les seves competències, s'ha de sol·licitar un informe dels departaments competents en matèria d'urbanisme, de medi ambient, de pesca i de l'esport, que l'han d'emetre en el termini d'un mes.

  c) La direcció general competent en matèria de ports donarà el tràmit d'audiència, si escau, a la concessionària i elevarà tot seguit la proposta de resolució a la persona titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la seva resolució.

 3. El que estableix aquesta disposició transitòria no és aplicable als ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes que a l'entrada en vigor d'aquest Reglament tinguin aprovat definitivament el pla especial de desenvolupament del sistema portuari previst en l'article 37 de la Llei de ports de Catalunya, o n'estiguin tramitant l'aprovació.

  Segona

  Usos habitacionals en el domini públic

  Els usos habitacionals existents en zona de servei portuària autoritzats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, d'acord amb el planejament urbanístic vigent aleshores i que disposin de la llicència municipal corresponent seguiran el règim transitori previst en la legislació de costes.

  Tercera

  Ancoratges de temporada

  La prohibició regulada en l'article 24 s'ha d'aplicar progressivament des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament i fins a l'1 de gener de 2005, d'acord amb les ordres i disposicions que dicti a aquest respecte el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

  Quarta

  Marines interiors

  Aquest Reglament és d'aplicació a les marines interiors mentre no s'aprovi la normativa de desenvolupament a què fa referència la disposició final tercera de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

  Disposició addicional

  Es faculta el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal que, mitjançant la direcció general competent en matèria de ports, adopti les mesures necessàries per crear i mantenir el Registre d'usos del domini públic portuari previst en l'article 57 del Reglament.

  Disposició final

  El present Reglament entrarà en vigor als vint dies de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 21 d'octubre de 2003

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Felip Puig i Godes

  Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

  Annex

  Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

  Capítol 1

  Disposicions generals

Article 1

Objecte

El present Reglament té per objecte la regulació relativa a la planificació, construcció, modificació, gestió, explotació i extinció dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes que són competència de la Generalitat, en desplegament i d'acord amb el que disposa la Llei de ports de Catalunya.

Article 2

Definicions

2.1 S'entén per port marítim el conjunt d'aigües marítimes, d'espais i accessos terrestres i d'instal·lacions, que tenen les condicions físiques, naturals o artificials, i d'organització, necessàries per fer les operacions portuàries que els són pròpies, en funció de l'ús a què es destinin, i que configuren la zona de servei portuària. També formen part dels ports marítims i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA