DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1402, pàg. 524, de 4.2.1991).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableixen els decrets 8/1991 i 144/1994.

Atès que la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, regula la normativa aplicable al personal al servei dels ens locals de Catalunya;

Atès que la normativa esmentada deixa a la via reglamentària nombrosos aspectes per a la seva regulació;

Atesa la disposició final 2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;

Vist l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que figura annex a aquest Decret.

Barcelona, 30 de juliol de 1990

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gomis i Martí Conseller de Governació

REGLAMENT del personal al servei de les entitats locals.

TÍTOL 1 Disposicions generals. Àmbit del Reglament

Article 1

- 1 Aquest Reglament és aplicable al personal següent:

 1. A tot el personal que presti directament serveis en les entitats locals de Catalunya, sigui quina sigui la seva denominació específica o el seu àmbit territorial.

 2. A tot el personal incorporat a serveis de les entitats locals que es gestionin mitjançant organització especialitzada.

 3. A tot el personal dependent d'organismes autònoms locals o altres ens locals de base associativa i de naturalesa pública, mentre no tinguin un règim propi.

- 2 El que estableix aquest Reglament no és aplicable al personal que presti serveis en una societat mercantil o en altres entitats de dret privat amb participació de l'ens local.

- 3 Els membres de les policies locals i els vigilants són funcionaris de carrera dels ajuntaments respectius i es regiran per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; per la legislació específica que estableixi la Generalitat de Catalunya; pels reglaments específics i altres normes dictades pels ajuntaments i per la legislació vigent de règim local i de la funció pública de Catalunya.

Article 2

- 1 L'estatut de la funció pública local de Catalunya es regeix:

 1. Per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 2. Per la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol, en els preceptes de caràcter bàsic, dictats a l'empara de l'article 149.1.18 de la Constitució, i per la legislació que amb caràcter bàsic elabori l'Estat.

 3. Pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que conté el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en allò que es consideri de caràcter bàsic.

 4. Per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

 5. Per les normes que despleguin la legislació sobre règim local de Catalunya.

 6. Per les ordenances i la normativa de cada entitat, dins l'àmbit de les seves competències, i també pels convenis col·lectius i els pactes i/o acords sobre condicions de treball que subscriguin les entitats locals amb les representacions dels treballadors.

- 2 La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, i la normativa que la desplega, són aplicables en els termes que estableix la legislació sobre funció pública local promulgada per la Generalitat.

- 3 La normativa pròpia de la Generalitat i de l'Estat, per aquest ordre, tindran caràcter supletori.

- 4 La selecció i provisió de llocs de treball del personal laboral es regeix pel sistema normatiu que s'esmenta en els punts anteriors. El règim de les relacions d'aquest personal serà en la seva integritat el que estableixen les normes de dret laboral.

TÍTOL 2 Estructura i organització de la funció pública local

Capítol 1 Classes de personal

Article 3

Segons la diferent naturalesa de la relació jurídica que manté amb l'Administració, el personal de les administracions locals es classifica en:

 1. Funcionari de carrera.

 2. Personal interí.

 3. Personal eventual.

 4. Personal laboral.

Secció 1 Funcionari de carrera

Article 4

Són funcionaris de carrera els que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del pressupost de la referida entitat, o els que es troben en alguna de les situacions administratives que la mateixa llei determina.

Article 5

- 1 Els funcionaris de carrera poden ser funcionaris amb habilitació de caràcter nacional o funcionaris propis de les entitats locals.

- 2 L'habilitació de caràcter nacional s'obté mitjançant la superació de les proves de selecció i de formació que es realitzin a aquest efecte. Els qui hagin obtingut aquesta habilitació ingressaran en la funció pública local, dependran orgànicament i funcionalment de les entitats locals i estaran legitimats per participar en els concursos de mèrits que es convoquin per a la provisió de llocs de treball reservats a aquests funcionaris en la plantilla de cada entitat local, en la qual quedaran integrats.

- 3 Els funcionaris de carrera propis de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA