DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1402, pàg. 524, de 4.2.1991).

Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableixen els decrets 8/1991 i 144/1994.

Atès que la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, regula la normativa aplicable al personal al servei dels ens locals de Catalunya;

Atès que la normativa esmentada deixa a la via reglamentària nombrosos aspectes per a la seva regulació;

Atesa la disposició final 2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;

Vist l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que figura annex a aquest Decret.

Barcelona, 30 de juliol de 1990

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gomis i Martí Conseller de Governació

REGLAMENT del personal al servei de les entitats locals.

TÍTOL 1 Disposicions generals. Àmbit del Reglament

Article 1

- 1 Aquest Reglament és aplicable al personal següent:

 1. A tot el personal que presti directament serveis en les entitats locals de Catalunya, sigui quina sigui la seva denominació específica o el seu àmbit territorial.

 2. A tot el personal incorporat a serveis de les entitats locals que es gestionin mitjançant organització especialitzada.

 3. A tot el personal dependent d'organismes autònoms locals o altres ens locals de base associativa i de naturalesa pública, mentre no tinguin un règim propi.

  - 2 El que estableix aquest Reglament no és aplicable al personal que presti serveis en una societat mercantil o en altres entitats de dret privat amb participació de l'ens local.

  - 3 Els membres de les policies locals i els vigilants són funcionaris de carrera dels ajuntaments respectius i es regiran per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; per la legislació específica que estableixi la Generalitat de Catalunya; pels reglaments específics i altres normes dictades pels ajuntaments i per la legislació vigent de règim local i de la funció pública de Catalunya.

  Article 2

  - 1 L'estatut de la funció pública local de Catalunya es regeix:

 4. Per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 5. Per la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol, en els preceptes de caràcter bàsic, dictats a l'empara de l'article 149.1.18 de la Constitució, i per la legislació que amb caràcter bàsic elabori l'Estat.

 6. Pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que conté el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en allò que es consideri de caràcter bàsic.

 7. Per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

 8. Per les normes que despleguin la legislació sobre règim local de Catalunya.

 9. Per les ordenances i la normativa de cada entitat, dins l'àmbit de les seves competències, i també pels convenis col·lectius i els pactes i/o acords sobre condicions de treball que subscriguin les entitats locals amb les representacions dels treballadors.

  - 2 La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, i la normativa que la desplega, són aplicables en els termes que estableix la legislació sobre funció pública local promulgada per la Generalitat.

  - 3 La normativa pròpia de la Generalitat i de l'Estat, per aquest ordre, tindran caràcter supletori.

  - 4 La selecció i provisió de llocs de treball del personal laboral es regeix pel sistema normatiu que s'esmenta en els punts anteriors. El règim de les relacions d'aquest personal serà en la seva integritat el que estableixen les normes de dret laboral.

  TÍTOL 2 Estructura i organització de la funció pública local

  Capítol 1 Classes de personal

  Article 3

  Segons la diferent naturalesa de la relació jurídica que manté amb l'Administració, el personal de les administracions locals es classifica en:

 10. Funcionari de carrera.

 11. Personal interí.

 12. Personal eventual.

 13. Personal laboral.

  Secció 1 Funcionari de carrera

  Article 4

  Són funcionaris de carrera els que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del pressupost de la referida entitat, o els que es troben en alguna de les situacions administratives que la mateixa llei determina.

  Article 5

  - 1 Els funcionaris de carrera poden ser funcionaris amb habilitació de caràcter nacional o funcionaris propis de les entitats locals.

  - 2 L'habilitació de caràcter nacional s'obté mitjançant la superació de les proves de selecció i de formació que es realitzin a aquest efecte. Els qui hagin obtingut aquesta habilitació ingressaran en la funció pública local, dependran orgànicament i funcionalment de les entitats locals i estaran legitimats per participar en els concursos de mèrits que es convoquin per a la provisió de llocs de treball reservats a aquests funcionaris en la plantilla de cada entitat local, en la qual quedaran integrats.

  - 3 Els funcionaris de carrera propis de les entitats locals depenen orgànicament i funcionalment d'aquestes i els seleccionen les respectives entitats locals, bé directament o encomanant aquesta selecció a la Generalitat, mitjançant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Un cop superades les proves selectives i els cursos de formació, si s'escau, s'integren en la funció pública local, en les places de les escales, subescales, classes i categories per a les quals han estat seleccionats, i passen a exercir un lloc de treball d'entre els corresponents a la relació de llocs de treball i que figuri reservat per al seu exercici per la categoria de funcionari a la qual pertanyen.

  Secció 2 Personal interí

  Article 6

  És personal interí el format pels qui, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, presten serveis amb caràcter transitori i ocupen llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, bé perquè es troben vacants aquests llocs de treball o perquè estan proveïts per personal en alguna situació administrativa amb dret a la reserva de lloc.

  Article 7

  El personal interí cessa en la seva relació amb l'entitat local:

 14. En prendre possessió com a funcionaris de carrera els aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places ocupades pels interins.

 15. En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.

 16. Per raons de caràcter organitzatiu que impliquin modificació i/o suspensió de les tasques inicialment assignades, o modificació de la plantilla.

 17. Per transcurs del període per al qual va ser nomenat.

 18. Per renúncia de l'interessat.

 19. Per l'aplicació de la sanció de suspensió de funcions per més de tres mesos o per la separació del servei, acreditades mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme al procediment que conté aquest Reglament.

  Article 8

  El personal interí té les mateixes obligacions i els mateixos drets que els funcionaris de carrera, llevat del dret a la carrera i permanència, sens perjudici de les disposicions específiques que en matèria de retribucions i de previsió social contingui la normativa d'aplicació general. A aquest personal se li aplica per analogia el mateix règim estatutari dels funcionaris de carrera, d'acord amb la seva condició, excepte pel que fa al gaudi de les llicències per estudis relacionats amb el lloc de treball i per assumptes propis.

  Secció 3 Personal eventual

  Article 9

  - 1 És personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris i que té qualsevol d'aquestes condicions: a) confiança o assessorament especial, b) personal directiu per a àrees o serveis complexos, c) gerència de la comarca. El nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial correspon a l'alcalde o president de l'entitat local, i de l'eventual restant, al ple o a l'òrgan màxim de l'entitat local.

  - 2 El nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el ple de la corporació o l'òrgan superior de l'entitat local en començar el seu mandat, dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s'habilitin a aquest efecte. Dins de les característiques ha de figurar la dedicació.

  - 3 Les determinacions expressades al punt anterior només es poden modificar amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals i la ulterior modificació de la relació de llocs de treball.

  - 4 No obstant el que disposa el punt anterior, el ple de la corporació o l'òrgan màxim de l'entitat local pot introduir, a proposta de l'alcalde o president de l'entitat, modificacions en les determinacions expressades al punt 2 d'aquest article, mentre aquestes modificacions no comportin una superació dels crèdits pressupostaris consignats a aquest efecte.

  - 5 Els llocs de treball reservats a personal eventual han de figurar en la relació de llocs de treball de l'entitat local.

  Article 10

  - 1 El nomenament del personal eventual i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s'han de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, si escau, al tauler d'anuncis i al butlletí de la mateixa entitat.

  - 2 El cessament o la separació d'aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu. Aquesta atribució s'ha de fer mitjançant decret de l'alcalde o president de l'entitat, del qual s'ha de donar compte al ple o a l'òrgan màxim de l'entitat local, o per acord d'aquests dos últims òrgans en els supòsits en què els correspongui el nomenament.

  - 3 En tot cas,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS