DECRET 95/1997, de 15 d'abril, de modificació del Decret 315/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del Reglament de la loteria denominada Loto Express.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès l'article 5 del Decret 325/1985, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el primer catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya;

Atès el Decret 241/1986, de 4 d'agost, pel qual es fixa el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atès l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atesa l'experiència adquirida en la loteria semiactiva denominada Loto Express des de la seva posada en marxa;

Vist l'estudi proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 10 del Reglament aprovat pel Decret 315/1992, que queda redactat en els termes següents: "Article 10 "El participant decidirà el preu de l'aposta entre cent (100), dues-centes (200), tres-centes (300) i cinc-centes (500) pessetes. El preu escollit s'aplicarà a tots els sorteigs a què s'hagi abonat. El participant també podrà optar per realitzar una aposta de vint-i-cinc (25) pessetes, opció denominada 'miniexpress'."

Article 2

Es modifica l'article 11 del Reglament aprovat pel Decret 315/1992, que queda redactat en els termes següents: "Article 11 "Es podran realitzar abonaments de les apostes escollides per a 1 (un), 2 (dos), 3 (tres), 4 (quatre), 5 (cinc), 10 (deu), 20 (vint), 50 (cinquanta) o 100 (cent) sorteigs correlatius, amb excepció de les apostes que opten a la 'miniexpress', de vint-i-cinc (25) pessetes, cas en què l'abonament serà obligatori al nombre de sorteigs correlatius mínims que es determini per Resolució del director general de l'Entitat."

Article 3

S'afegeix un article 26 al Reglament aprovat pel Decret 315/1992, amb el contingut següent: "Article 26 "El director general de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya podrà activar o desactivar la opció d'aposta denominada 'miniexpress' en la totalitat o en algun dels punts de venda d'aquesta loteria, així com determinar-ne les modalitats de distribució".

Disposicions finals

-1 El director general de l'Entitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA