DECRET 339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Data d'entrada en vigor:08 de juny de 2011
Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

D'acord amb l'article 141.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc si l'activitat s'acompleix exclusivament a Catalunya.

La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, que té per objecte la regulació de totes les activitats relatives a casinos, jocs i apostes en l'àmbit territorial de Catalunya, mitjançant la disposició final tercera autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que calen per al seu desplegament.

La Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a l'article 2 estableix que aquesta Entitat té al seu càrrec l'organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, i també la recaptació dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat i el pagament dels premis que s'estableixin, i a l'article 4.2 preveu la regulació per part del Govern, mitjançant un decret, de la distribució al públic dels elements del joc, això és, la seva comercialització.

D'acord amb l'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, correspon al Govern, en l'exercici de les competències de la Generalitat, la potestat reglamentària.

Amb la nova regulació a través del present Decret es pretén reordenar la normativa en matèria de comercialització dels jocs de loteria, articulada mitjançant el Decret 364/2006, de 3 d'octubre, i adaptar-la al marc normatiu de les loteries de l'àmbit competencial de l'Entitat esmentada.

En aquest procés d'actualització normativa és remarcable el fet que la nova regulació habilita l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per determinar i establir directrius sobre mesures, procediments i sistemes tècnics en el marc del desenvolupament de les polítiques sobre joc responsable iniciades l'any 2008, i de conformitat amb els criteris de responsabilitat social corporativa adoptats, amb la finalitat d'afavorir una participació responsable i de minimitzar els possibles riscos que puguin perjudicar les persones jugadores de les loteries comercialitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Vista l'experiència i l'evolució del sector del joc, es fa necessària la revisió de les condicions retributives envers la xarxa comercial, de manera que la persona agent venedora pugui veure incrementada la retribució bàsica, establerta en els respectius decrets específics de cada joc de loteria, mitjançant comissions addicionals en funció d'objectius que assoleixi.

Amb la nova regulació s'ha pretès també assolir una revisió d'aspectes procedimentals respecte de la normativa anterior, establint que la persona que sol·liciti ser agent venedora o operadora comercial hagi de presentar declaracions responsables sobre determinats aspectes que li són exigibles, en aplicació del que preveu l'article 5 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, així com també que la sol·licitant esmentada disposi de l'opció d'autoritzar l'Entitat per a la comprovació de determinades dades i documents, mitjançant la consulta a través del Catàleg de dades i documents electrònics, en aplicació de les finalitats previstes a l'article 3 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tant, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que s'insereix a continuació.

Disposició addicional

Les directrius sobre mesures, procediments i sistemes tècnics relatius a la pràctica responsable dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat es fixaran mitjançant una resolució de la direcció de l'Entitat, i es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions d'igual o menor rang que contradiguin el contingut d'aquest Decret i, en particular, el Decret 364/2006, de 3 d'octubre, de regulació de les condicions de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Disposicions finals

Primera

 1. Es modifiquen els articles 1, 2, 4.1.d), 6, 17, 19 i 21 del Decret 241/1986, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que queden redactats amb el contingut següent:

  “Article 1

  ”1. D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, correspon a la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, l'organització i la gestió directa del joc de la loteria.

  ”2. Els jocs regulats per aquest Reglament consisteixen en l'adquisició de bitllets i la formalització d'apostes en punts de venda propis o aliens a l'Entitat degudament autoritzats, mitjançant el pagament d'un preu cert, per, si s'escau, obtenir els premis corresponents. Els premis poden ser en metàl·lic, en espècie o en drets de participació en sorteigs especials i en pagaments al comptat, en diferit o fraccionats, en la forma en què es determini en cada cas.

  ”Article 2

  ”Únicament s'entendrà que participa en un dels jocs de loteria explotats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat: a) qui tingui un bitllet, en paper o emès electrònicament, inclosos els resultants de la formalització d'apostes realitzades en establiments propis o aliens a l'Entitat, degudament autoritzats; b) qui hagi efectuat una aposta o hagi adquirit un bitllet emès electrònicament en un punt de venda de l'Entitat o d'un agent venedor autoritzat utilitzant sistemes informàtics i telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport previstos, sempre que aquesta aposta hagi quedat registrada en els sistemes informàtics de l'Entitat.

  ”Article 4.1

  ”d) La data del sorteig o els mecanismes d'identificació del sorteig en el qual participa el bitllet o la forma d'adjudicació dels premis, quan sigui aplicable.

  ”Article 6

  ”Ningú no pot actuar com a persona agent venedora sense l'autorització corresponent emesa per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

  ”Article 17

  ”Els resultats dels sorteigs es recolliran en una llista oficial de l'Entitat, la qual establirà els mecanismes adients per assegurar-ne la publicitat.

  ”Article 19

  ”Dintre de les condicions, les quanties i les modalitats determinades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, els premis poden ser pagats:

  ”a) Per l'Entitat.

  ”b) Per les entitats financeres que l'Entitat determini per a aquest fi.

  ”c) Per les persones agents venedores.

  ”Article 21

  ”Els bitllets de les diferents modalitats del joc de la loteria, inclosos els resultants de la formalització de les apostes, són documents al portador a tots els efectes sens perjudici dels drets a tercers, que correspondrà determinar als tribunals de justícia, a excepció que es facin constar les dades identificatives del/de la posseïdor/a del bitllet en el lloc previst a aquest efecte. En el supòsit que s'hagin realitzat apostes utilitzant sistemes informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport previstos, únicament té dret al cobrament de premis la persona que consti com a apostant en els sistemes informàtics centrals de l'Entitat.”

 2. S'afegeixen un apartat segon a l'article 4 i els apartats e) i f) a l'article 11 del Decret 241/1986, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, amb el contingut següent:

  “Article 4

  ”2. En la pràctica del joc de la loteria mitjançant l'ús de sistemes informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o dels suports previstos, caldrà oferir una imatge virtual d'un bitllet que reprodueixi la informació relacionada a l'apartat anterior.

  ”Article 11

  ”e) El bitllet o aposta que no hagi quedat enregistrat en el sistema informàtic central de l'Entitat abans de l'inici del sorteig.

  ”f) El bitllet o aposta que correspongui a un sorteig que hagi estat anul·lat per l'Entitat.”

  Segona

  Es modifiquen els articles 2, 7, 18, 19 i 20 del Decret 313/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Trio, que queden redactats amb el contingut següent:

  “Article 2

  ”La persona participant pot escollir els números mitjançant qualsevol dels mètodes següents:

  ”a) Marcar els números en un full de selecció, representat en paper o en qualsevol altre suport.

  ”b) Deixar que sigui el sistema informàtic central de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat el que automàticament generi els números a l'atzar.

  ”c) Comunicar verbalment els números a la persona agent venedora per tal que aquesta els introdueixi en el sistema informàtic central de l'Entitat.

  ”Article 7

  Els bitllets resultants de la formalització de l'aposta han de contenir les característiques essencials i la informació que recull l'article 4 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA