DECRET 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua, configura la planificació hidrològica com el principal instrument per tal d'assolir els objectius de protecció i de millora de l'estat dels recursos hídrics en quantitat i qualitat, així com la millora dels ecosistemes hídrics i associats i la promoció de l'ús sostenible de l'aigua. A tal efecte, la Directiva configura un sistema de planejament basat en la conca hidrogràfica com a unitat bàsica de gestió i planificació.

Mitjançant la Llei 62/2003, de 30 de novembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, s'han incorporat a la legislació bàsica estatal l'esmentat sistema de planejament així com els principis proclamats per l'esmentada Directiva.

El Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, defineix en el seu article 3 els principis bàsics que guien l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües. Entre aquests principis cal destacar el de la planificació com a instrument per economitzar i racionalitzar l'ús dels recursos hídrics. Per tal de donar compliment a aquest principi i adaptant-se a les previsions de la Directiva 2000/60/CEE i de la legislació bàsica estatal, el Decret legislatiu esmentat introdueix per a les conques internes de Catalunya, els mateixos instruments de planejament que els establerts en l'esmentada norma comunitària i basa tot el sistema de planificació en el concepte de conca hidrogràfica.

La regulació del procediment d'aprovació dels diferents instruments de planificació previstos en aquest Decret legislatiu ha de realitzar-se per reglament, tal i com estableixen els seus articles 21.3 i 25.5. Per tal de donar compliment a aquesta remissió, es dicta aquest Reglament en el que s'estableix i es regula el procediment d'elaboració i aprovació dels diferents plans i programes establerts pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, tot incorporant les previsions i principis de la normativa comunitària, desenvolupant les previsions que, a aquest respecte estableix la legislació bàsica estatal, i garantint en tot moment els principis d'accés a la informació i de participació dels ciutadans.

En la regulació del procediment d'aprovació dels instruments esmentats de la planificació hidrològica s'han previst els tràmits necessaris per tal de donar compliment a la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i a la seva norma de transposició, la Llei 9/2006, de 28 d'abril.

En l'elaboració d'aquest Reglament també s'ha tingut en compte que, de conformitat amb el nou marc competencial en matèria d'aigües definit, entre d'altres, pels articles 117, 144 i 149 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, la competència exclusiva en matèria de planificació hidrològica en l'àmbit de les conques internes de Catalunya correspon a la Generalitat.

Per tant, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i el dictamen del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Barcelona, 10 d'octubre de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Reglament

de la planificació hidrològica

Disposicions generals

Article 1

Objecte

És objecte d'aquest Reglament regular els procediments per a la formulació del Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i per a l'elaboració, aprovació i revisió de la resta d'instruments de la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya en desenvolupament del que estableix el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Article 2

Instruments de la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

2.1 De conformitat amb el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya està integrada pels següents instruments:

  1. El Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

  2. El programa de mesures.

  3. Els programes de control i seguiment.

  4. Els plans i programes específics.

2.2 És complementari de la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya el programa economicofinancer, d'acord amb el que preveuen l'article 29 i següents d'aquest Reglament.

Article 3

Objectius de la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

De conformitat amb el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya es dirigeix a l'assoliment dels objectius següents:

  1. Garantir la suficiència i la sostenibilitat de tots els usos de l'aigua.

  2. Assegurar l'equilibri i l'harmonització del desenvolupament regional.

  3. Garantir una gestió equilibrada i integradora del domini públic hidràulic que n'asseguri la protecció i la coordinació de les administracions afectades.

  4. Economitzar i racionalitzar la utilització del recurs, i assignar els diversos usos en funció de la qualitat requerida.

  5. Garantir el manteniment dels cabals ecològics.

  6. Assolir un bon estat de les aigües superficials mitjançant la prevenció del deteriorament de la seva qualitat ecològica, i fer un enfocament combinat del tractament de la contaminació i la recuperació de les aigües contaminades.

  7. Assolir un bon estat de les aigües subterrànies, mitjançant la prevenció del deteriorament de la qualitat, fer un enfocament combinat del tractament de la contaminació i garantir l'equilibri entre la captació i la recàrrega d'aquestes aigües i la recuperació de les aigües contaminades.

  8. Vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial catalana i de les zones humides i lacustres, i també pels ecosistemes vinculats al medi hídric.

  9. Garantir un abastament suficient d'aigua superficial o subterrània en bon estat, mitjançant un ús de l'aigua sostenible, equilibrat i equitatiu.

  10. Recuperar els costos dels serveis relacionats amb l'aigua, inclosos els mediambientals, aquests darrers amb la finalitat d'assolir o mantenir el bon estat de les masses d'aigua.

  11. Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i de les sequeres.

El registre de zones protegides i els estudis previs

Article 4

El Registre de zones i masses d'aigua protegides per motius ambientals o del seu ús

4.1 L'Agència Catalana de l'Aigua elabora, amb caràcter previ a la redacció de la planificació hidrològica, un registre on s'inclouen les zones protegides i les masses d'aigua que es relacionen en l'annex II d'aquest Reglament.

4.2 Aquest registre ha d'actualitzar-se almenys cada sis anys.

4.3 L'accés a les dades contingudes en aquest registre és públic i es realitza de conformitat amb la vigent normativa en matèria d'accés a la informació ambiental.

Article 5

Estudis previs

5.1 L'Agència Catalana de l'Aigua realitza, amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat, i aprova, amb caràcter previ a l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica previstos en aquest Reglament, i de conformitat amb la normativa vigent, els estudis previs contemplats en l'annex III d'aquest Reglament amb la finalitat de conèixer les dades necessàries per a la correcta determinació dels objectius a assolir.

5.2 El resultat d'aquests estudis és públic i està a la disposició dels ciutadans, en les condicions establertes per la normativa reguladora de l'accés a la informació ambiental.

5.3 Aquests estudis són objecte d'actualització almenys cada sis anys.

Els programes de control i seguiment

Article 6

Objecte

6.1 Els programes de control i seguiment tenen per objecte oferir una visió general, coherent i completa de l'estat de les aigües superficials i subterrànies i han d'incloure les mesures necessàries per conèixer l'estat i el potencial ecològic i la composició de les aigües superficials i l'estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies.

6.2 En les zones declarades protegides s'han d'establir també programes de control i seguiment de l'estat de les aigües superficials i subterrànies, atenent als requeriments fixats per la normativa sectorial a l'empara de la qual s'ha fet la declaració.

6.3 Quan les circumstàncies ho requereixin, també poden establir-se programes específics de control i seguiment de l'estat de les aigües superficials i subterrànies per a les altres masses d'aigua incloses en el Registre de l'article 4 d'aquest Reglament, atesos els requeriments establerts a la normativa que els sigui d'aplicació.

Article 7

Procediment d'elaboració

7.1 L'Agència Catalana de l'Aigua elabora els projectes de programes de control i seguiment corresponents al Districte de Conca Fluvial de Catalunya tenint en compte les especificacions previstes en la normativa vigent, els protocols previstos en els estudis previs per a la determinació de l'estat i el potencial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA