DECRET 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 10/1994, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, dins el títol primer, relatiu a disposicions generals, principis d'actuació i funcions, regula entre d'altres, l'obligació de vestir l'uniforme reglamentari quan els membres del cos estan de servei.

La Llei estableix també que, en tot cas, han d'acreditar sempre llur identitat professional. Reglamentàriament, d'acord amb els articles 9 i 65 de la Llei, s'ha de determinar l'autoritat a la qual correspon fixar la no-utilització de l'uniforme per raons de serveis específics, les normes sobre uniformes, distintius, salutacions i distincions, així com els supòsits i les circumstàncies en les quals podran ser distingits o recompensats els mossos d'esquadra.

Per tant, en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1 Dels uniformes i els distintius

Secció 1 Dels uniformes

Article 1

Uniformes El conjunt dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra està integrat per l'uniforme de gala, l'uniforme de mitja gala, l'uniforme de treball operatiu, l'uniforme de campanya, els uniformes especials i els uniformes complementaris que es descriuen a l'annex 1.

Article 2

Ús dels uniformes 2.1 La utilització dels diferents tipus d'uniforme serà establerta pel director general de Seguretat Ciutadana, en funció dels serveis a realitzar per les diferents unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. 2.2 Així mateix, el director general de Seguretat Ciutadana serà l'òrgan competent per autoritzar la no-utilització d'uniformes en els casos específics que afectin determinats llocs de treball o per necessitats del servei. 2.3 Mitjançant instrucció del director general de Seguretat Ciutadana, a proposta del comandament superior del cos, es procedirà a regular les dades i períodes per a l'ús de peces integrants dels uniformes del cos, en funció de les característiques climatològiques.

Secció 2 Dels distintius

Article 3

Escut de pit 3.1 L'escut de pit del cos de mossos d'esquadra figura en les peces dels uniformes i s'ha de portar al cantó esquerra per sobre de la butxaca, si n'hi ha. 3.2 Les característiques de l'escut són les descrites en l'annex 2.

Article 4

Distintius de graduació 4.1 Els comandaments de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra portaran l'uniforme amb els distintius corresponents col·locats a les xarreteres, segons el rang i la graduació següent:

 1. Major: manegot de drap blau marí fosc emmarcat amb un viu daurat, i a l'interior tres barres de comandament i una branca d'olivera creuada amb un bastó de comandament, tot de color daurat.

 2. Comissari: manegot de drap blau marí fosc emmarcat amb un viu daurat, i a l'interior porta dues barres de comandament i una branca d'olivera creuada amb un bastó de comandament, tot de color daurat.

 3. Intendent: manegot de drap blau marí fosc emmarcat amb un viu daurat, i a l'interior porta una barra i mitja i dues branques d'olivera creuades, tot en color daurat.

 4. Inspector: manegot de drap blau marí fosc emmarcat amb un viu daurat, i a l'interior porta una barra i dues branques d'olivera creuades, tot en color daurat.

 5. Subinspector: manegot de drap blau marí fosc emmarcat amb un viu daurat, i a l'interior porta tres angles de color daurat.

 6. Sergent: manegot de drap blau marí fosc emmarcat amb un viu daurat, i a l'interior porta dos angles de color daurat.

 7. Caporal: manegot de drap blau marí fosc, i porta un angle de color daurat. 4.2 Els distintius de graduació són els que figuren en l'annex 2.

Capítol 2 De les recompenses i les distincions

Article 5

Atorgament i classes de medalles 5.1 Els membres del cos de mossos d'esquadra podran ser recompensats amb les següents condecoracions al mèrit policial:

 1. Medalla d'or.

 2. Medalla d'argent.

 3. Medalla de bronze. 5.2 El seu atorgament correspondrà al conseller de Governació, a proposta del director general de Seguretat Ciutadana. 5.3 Mitjançant una ordre del conseller de Governació es determinaran les medalles a les quals correspongui una remuneració econòmica, així com la seva quantia. 5.4 Les medalles esmentades són les que figuren en l'annex 3.

Article 6

Medalla d'or La medalla d'or, amb distintiu de color vermell, podrà ser concedida a títol individual per recompensar les següents actuacions policials:

 1. Com a conseqüència d'un acte de servei amb resultat de mort, sempre que no s'hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti el prestigi del cos. En serà beneficiari el cònjuge supervivent o els hereus legítims, per una sola vegada.

 2. Com a conseqüència d'un acte de servei amb resultat de mutilacions o ferides greus que derivin en una incapacitat total, amb les condicions fixades a l'apartat anterior.

Article 7

Medalla d'argent La medalla d'argent podrà concedir-se a títol individual en els casos següents:

 1. Com a conseqüència d'un acte de servei amb resultat de mutilació o ferides greus de les quals no es derivi la incapacitat total, i en les mateixes condicions previstes a l'article 6. El distintiu serà de color vermell.

 2. Tenir una actuació exemplar i extraordinària o que representi un gran risc, o remarcable pel compliment de serveis de reconeguda importància, de la qual derivi prestigi per al cos de mossos d'esquadra. El distintiu serà de color blau.

Article 8

Medalla de bronze 8.1 La medalla de bronze podrà concedir-se, bé a títol individual, bé a títol col·lectiu, en els casos següents:

 1. Resultar lesionat com a conseqüència d'un acte de servei, sempre que no hagi existit imprudència, imperícia o cas fortuït.

 2. Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin un mèrit per al cos de mossos d'esquadra.

 3. Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals o realitzar estudis professionals o científics de caràcter policial que comportin prestigi per al cos de mossos d'esquadra. 8.2 En el primer supòsit el distintiu serà de color vermell i en els restants de color blau. 8.3 La seva concessió a títol col·lectiu tindrà els mateixos requisits però aplicats a un equip o grup de treball.

Article 9

Concessió especial de medalles Les condecoracions previstes als articles precedents podran també concedir-se als membres d'altres cossos policials, amb els mateixos requisits i sense retribució econòmica.

Article 10

Felicitacions 10.1 Els membres del cos de mossos d'esquadra poden ser felicitats per recompensar les actuacions que es considerin meritòries quan no concorrin els requisits establerts per a l'atorgament de medalles. 10.2 Les felicitacions seran concedides pel director general de Seguretat Ciutadana, reflectides documentalment, i es faran constar a l'expedient personal dels afectats. 10.3 Les felicitacions podran ser públiques, privades, individuals o col·lectives.

Article 11

Membres honoraris 11.1 Els membres del cos de mossos d'esquadra que durant la seva trajectòria professional hagin destacat de forma meritòria podran ser distingits, en arribar la seva jubilació, amb la concessió del títol de membre honorari del cos, amb categoria superior a la que tinguin, amb efectes honorífics. 11.2 També podrà atorgar-se aquesta distinció excepcionalment a ciutadans que per la seva relació continuada i sempre meritòria amb el cos, o la seva col·laboració en fets rellevants, en resultin mereixedors. 11.3 La condició de membre honorari s'atorgarà per mitjà d'una resolució del conseller de Governació, a proposta del director general de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA