ORDRE AAM/232/2012, de 19 de juliol, per la qual es regula per a l'any 2012 la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts associats al contracte global d'explotació per a la modernització de les explotacions agràries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2007-2013, aprovat per la Decisió de la Comissió C (2008) 702, de 15 de febrer de 2008, estableix una sèrie d’objectius per aconseguir un augment de la competitivitat del sector agrari a Catalunya.

Les recents pedregades que han afectat diversos municipis de Catalunya aconsellen l’adopció de mesures adreçades tant a intentar pal·liar els efectes que aquestes pedregades han tingut sobre les explotacions agràries afectades com a assegurar-ne la supervivència.

Una de les mesures que respon a aquesta finalitat, donada la situació en què han quedat les explotacions afectades per la tempesta esmentada, és la d’avançar les actuacions auxiliables sense haver d’esperar la convocatòria dels ajuts per a la modernització de les explotacions agràries.

Així mateix, davant de situacions similars, es preveu l’ampliació de l’àmbit territorial, amb l’aprovació prèvia del director general de Desenvolupament Rural.

L’article 71 del Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, assenyala, al seu apartat 1, que les despeses subvencionables cofinançades amb fons del FEADER no hauran de concloure abans de la data d’inici de la subvencionabilitat, és a dir, abans de la publicació de la convocatòria de l’ajut corresponent.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquesta Ordre és establir un procediment per tal que les persones interessades a sol·licitar els ajuts que es detallen a l’article 1.2 puguin iniciar les inversions abans de la publicació de la seva convocatòria.

1.2 Aquest procediment té caràcter excepcional i és aplicable, únicament, als ajuts per a la modernització de les explotacions agràries afectades per les recents pedregades que han afectat els municipis que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre.

1.3 Els ajuts detallats a l’apartat anterior són els que s’estableixen en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007, i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009 i per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010.

Article 2

Persones interessades

Les persones interessades que tinguin previst acollir-se als ajuts detallats a l’article 1.2 anterior, que s’estableixen en el marc del PDR, i que necessàriament hagin d’iniciar les actuacions amb anterioritat a la publicació de la convocatòria d’aquests ajuts, podran comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural aquesta circumstància i sol·licitar la visita prèvia per comprovar que no s’han...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA