DECRET 81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (CE) 178/2002, de 28 de gener de 2002, del Parlament i del Consell, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària, aplica els mateixos principis tant als aliments com als pinsos, raó per la qual l’alimentació animal constitueix un esglaó fonamental en la cadena alimentària.

El Reglament (CE) 183/2005, de 12 de gener de 2005, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es fixen els requisits en matèria d’higiene dels pinsos, estableix els requisits i les obligacions a complir per part dels operadors del sector de l’alimentació animal i per a l’autorització de la seva activitat i la inscripció al registre.

El Reglament (UE) 225/2012 de la Comissió, de 15 de març de 2012, modifica l’annex II del Reglament (CE) 183/2005, en relació amb l’autorització dels establiments que comercialitzen, per a ús en pinsos, productes derivats d’olis vegetals i greixos barrejats, i els requisits específics de la producció, emmagatzematge, transport i detecció de dioxines a olis, greixos i els productes derivats, i amplia la necessitat d’autorització a altres establiments d’alimentació animal no inclosos en el Reglament (CE) 183/2005, de 12 de gener.

El Reglament (CE) 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i als productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2002, i el Reglament (CE) 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1069/2009, constitueixen, a partir del 4 de març de 2011, el nou marc legal per a la gestió de tots aquells materials d’origen animal que per diferents motius no es destinin al consum humà.

El marc normatiu europeu en matèria d’higiene dels pinsos i de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà fa necessària una actualització de la normativa que regula tots dos sectors a Catalunya.

La transposició d’aquesta normativa europea s’emmarca en el que disposa l’article 116.1.b) i d) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), que atorga competències exclusives a la Generalitat en matèria de regulació sobre els productes ramaders i la sanitat animal.

D’altra banda l’article 113 de l’EAC determina que correspon a la Generalitat la competència sobre el desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea que afecti les seves competències.

Aquest mateix principi es recull en l’article 189 del text estatutari que preveu que la Generalitat, en el seu àmbit de competències, aplica i executa el dret de la Unió Europea.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària de Catalunya, en el seu article 10, promou l’establiment de línies d’actuació per assolir els objectius en matèria de producció i sanitat ramadera, entre els quals destaquen el seguiment i el control de les condicions en què es du a terme l’activitat ramadera, i impulsar els instruments que permetin una millora del control i de les activitats relacionades amb l’obtenció del producte final ramader i de la seva qualitat.

Actualment només l’alimentació animal està regulada a Catalunya mitjançant el Decret 179/2000, de 15 de maig, pel qual es regulen els establiments, els intermediaris i la utilització de substàncies i productes en el sector de l’alimentació animal a Catalunya, en el qual es crea el Registre d’establiments i intermediaris del sector de l’alimentació animal al que s’han d’inscriure els establiments que es dediquen a l’elaboració de determinats additius, premescles i pinsos compostos que continguin dits additius, així com el Directori del sector de l’alimentació animal en el qual tenien entrada els establiment per a consum propi i els intermediaris de substàncies i productes per a l’alimentació animal.

Respecte als subproductes animals no destinats al consum humà, mitjançant el Decret 15/2010, de 9 de febrer, es va establir la distribució de les funcions entre el departament competent en matèria de ramaderia i l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest Decret preveu que el compliment de les obligacions establertes per la normativa comunitària en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà ha de ser objecte de verificació i control per part dels departaments de la Generalitat competents per raó de la matèria. No hi ha amb posterioritat cap altra regulació sobre el tema i, per tant, procedeix donar compliment al que estableix la normativa comunitària respecte al registre i si escau autorització de les activitats que es realitzen dels subproductes i productes derivats.

D’altra banda, la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, estableix les disposicions generals necessàries per facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i mantenir, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, amb l’objectiu principal d’estrènyer cada cop més els llaços entre els estats i els pobles d’Europa i de garantir el progrés econòmic i social mitjançant la creació d’un espai únic, sense fronteres interiors, en el qual resti garantida la lliure circulació dels serveis.

Amb aquesta finalitat, la Directiva estableix directrius per simplificar els procediments administratius, fomentar una bona qualitat dels serveis, promoure un marc regulador transparent, predictible i favorable per a l’activitat econòmica i impulsar la modernització de les administracions públiques per tal de respondre a les necessitats de les empreses i millorar la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

Aquest Decret preveu l’adaptació de la normativa que regula el sector de l’alimentació animal a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, la qual comporta, per més seguretat jurídica, la derogació del Decret 179/2000, de 15 de maig, pel qual es regulen els establiments, els intermediaris i la utilització de substàncies i productes en el sector de l’alimentació animal a Catalunya. En aquest sentit se suprimeix l’autorització per a la inscripció dels operadors que no elaborin determinats additius, premescles i pinsos compostos que continguin aquests additius.

No obstant això, es manté el règim d’autorització per aquelles activitats i establiments que pel tipus de producte pot afectar la sanitat animal i la salut humana en ser una raó imperiosa d’interès general i d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 11 del Reglament CE 183/2005, de 12 de gener de 2005, del Parlament i del Consell, pel qual es fixen requisits en matèria d’higiene dels pinsos, que determina que aquests establiments estan subjectes a règim d’autorització.

En el mateix sentit, en regular la inscripció en el Registre dels establiments i dels/de les operadors/ores en l’àmbit de subproductes animals de categoria 3, sols es requereix autorització en els casos que el Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, requereix aquesta autorització per part de l’autoritat competent, i els altres establiments i operadors/ores sols queden obligats a comunicar a l’Administració l’inici de la seva activitat.

El fet de recollir en un sol registre la inscripció dels establiments i dels operadors dels sectors de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats es motiva en què els subproductes animals i productes derivats de categoria 3 tenen com a possible destinació l’alimentació animal i són una matèria primera utilitzada en l’alimentació animal. Per aquesta raó es considera coherent regular en un sol registre tot el que estigui relacionat amb l’alimentació animal.

Aquest Decret conté finalment dues disposicions addicionals segons les quals el departament competent en matèria de ramaderia ha d’habilitar els mitjans necessaris per tal que els tràmits i procediments regulats per les normes que es modifiquen es puguin anar tramitant progressivament per via electrònica i no ha d’exigir la documentació prevista per les normes que es modifiquen mitjançant aquest Decret si pot obtenir-la d’altres òrgans o administracions per mitjans telemàtics.

D’acord amb l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades;

D’acord amb el dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és la creació del Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i regular-ne el funcionament.

Article 2

Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret és:

2.1 Les activitats dels/de les operadors/es del sector de l’alimentació animal en qualsevol de les fases de la producció de pinsos, des de la producció primària fins a la seva comercialització, inclosa la fabricació de pinsos compostos per a les necessitats de l’explotació ramadera pròpia.

2.2 Les activitats dels/de les operadors/es en l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà en qualsevol de les etapes de recollida, transport, manipulació, tractament, transformació, processament, emmagatzematge, comercialització, distribució i/o utilització, a excepció de les activitats dels/de les operadors/es en l’àmbit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA