DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulaciÛ dels serveis d'acolliment di¸rn de centres de dia per a gent gran.

L'important allargament de l'esperanÁa de vida de la poblaciÛ produÔt en les ˙ltimes dËcades Ès un fenomen que caracteritza les societats avanÁades dels primers anys del segle XXI. Aquest fenomen Ès altament positiu ja que suposa la possibilitat de viure mÈs anys gaudint d'una bona qualitat de vida i participar d'una manera activa en la vida social, i aportar a la societat la riquesa que suposa la prÚpia experiËncia vital.

Aquest fet tant positiu tambÈ suposa en alguns casos la necessitat d'atendre els requeriments assistencials que poden tenir determinades persones degut a la pËrdua de capacitats per realitzar d'una manera autÚnoma i independent les seves activitats de la vida di‡ria. Aquest fet Ès conegut com a dependËncies i, tot i que pot aparËixer a qualsevol edat, est‡ mÈs relacionat amb l'envelliment de les persones.

L'atenciÛ i protecciÛ a les persones grans amb dependËncies Ès un dels reptes socials que tÈ Catalunya, com tambÈ la majoria dels paÔsos del nostre entorn econÚmic i cultural.

L'atenciÛ a les dependËncies de les persones grans tradicionalment ha estat proveÔda per la famÌlia. No obstant, en els ˙ltims vint anys i coincidint amb el procÈs d'incorporaciÛ de la dona al mÛn laboral i altres canvis en la sociologia de les unitats familiars, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha desplegat tot un conjunt d'actuacions, orientades a donar atenciÛ a les persones grans dependents. Entre aquestes cal destacar el suport a les famÌlies, els serveis domiciliaris, els serveis d'acolliment di¸rn, els habitatges tutelats i les residËncies assistides.

La majoria de persones grans amb dependËncia, manifesten la seva preferËncia per continuar vivint en el seu entorn social i afectiu habitual. De la mateixa manera moltes famÌlies prefereixen aquesta opciÛ si tenen el suport necessari que els possibiliti conciliar la seva vida familiar i laboral amb la responsabilitat que suposa tenir una persona gran dependent en el nucli familiar.

Aquestes legÌtimes opcions de vida comporten un ventall important d'opcions assistencials, per la qual cosa el Govern de la Generalitat de Catalunya, i dins d'una acciÛ de polÌtica social orientada a les persones, vol impulsar les actuacions dirigides a mantenir a les persones amb dependËncies en el seu entorn habitual, sempre que sigui possible si aquest Ès el seu desig.

Seguint les recomanacions efectuades pel Llibre blanc de la gent gran amb dependËncia, publicat l'octubre de 2002, Ès necess‡ria l'adaptaciÛ i orientaciÛ dels diferents serveis i programes dels serveis socials a les necessitats de les persones grans amb dependËncies i les seves famÌlies. Aquesta adaptaciÛ suposa l'establiment de programes amplis, com ara el programa Viure en famÌlia, que tenen per finalitat una acurada personalitzaciÛ de l'atenciÛ i la flexibilitzaciÛ de la provisiÛ dels serveis en els diferents equipaments existents.

Els serveis d'acolliment di¸rn per a gent gran, tenen un important paper, com a serveis de proximitat. Tot i aixÌ, la demanda per aquests tipus de serveis es molt diversa i depËn d'aspectes tals com sÛn la seva accessibilitat, els horaris d'atenciÛ que s'ofereixen, el cost que suposa pels usuaris o famÌlies, les caracterÌstiques geogr‡fiques on estan ubicats, i els mateixos trets sociolÚgics de les poblacions.

Cal, per tant, establir mesures que flexibilitzin i millorin l'accessibilitat dels serveis d'acolliment di¸rn, per adaptar-se a les caracterÌstiques de la demanda abans esmentada.

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulaciÛ del Sistema Catal‡ de Serveis Socials i el posterior Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificaciÛ del Decret 284/1996, estableixen la definiciÛ dels serveis d'acolliment di¸rn per a gent gran, aixÌ com els serveis, destinataris i condicions materials i funcionals que han de tenir els centres de dia.

El procediment d'accÈs als serveis socials i programes d'atenciÛ a la gent gran gestionats per l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials (ICASS), i la determinaciÛ de les condicions d'accÈs als centres de dia amb finanÁament p˙blic, ja siguin els centres de l'ICASS o els centres de dia privats col∑laboradors del Programa d'acolliment residencials i de centre de dia de l'ICASS, es troben regulats a l'Ordre de 4 de desembre de 1995, de procediment d'accÈs als serveis socials i programes d'atenciÛ a la gent gran gestionats per l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials, amb les modificacions efectuades a la mateixa posteriorment.

Aquest Decret flexibilitza l'organitzaciÛ dels serveis d'acolliment di¸rn per a gent gran, modifica les condicions materials i funcionals, amplia la cartera de serveis i modifica i millora les condicions d'accessibilitat, tant pel que fa a les condicions d'eligibilitat o perfil dels destinataris, com del sistema d'accÈs, de les obligacions econÚmiques de les famÌlies i la bonificaciÛ del transport. AixÌ mateix, amb aquest Decret s'incorpora en una sola norma la regulaciÛ del servei d'acolliment di¸rn de centres de dia i la determinaciÛ de les condicions per al seu accÈs.

Per tot aixÚ,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret tÈ per objecte regular els serveis d'acolliment di¸rn dels centres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA