DECRET 290/1984, de 20 de setembre, sobre regulació dels Centres Escolars d'Interès Públic (CEDIP).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

En la història dels serveis educatius del nostre país, des de fa molts anys han sorgit diferents iniciatives que han donat lloc a una pluralitat d'escoles com a fruit i expressió de la innovació pedagògica i com a resposta a la demanda social. Aquesta realitat plural d'escoles és una de les raons que expliquen la riquesa cultural i humana que caracteritza Catalunya, la qual cal fomentar a través del reconeixement, l'afavoriment i la potenciació d'aquelles iniciatives docents arrelades al medi i amb una forta implantació social que, pel seu propi caràcter, mereixen el tractament de servei d'interès públic.

Com a concreció d'aquest reconeixement i potenciació de tals iniciatives, a proposta del Departament d'Ensenyament i previ acord del Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- S'entenen per "Centres Escolars

d'Interès Públic" (CEDIP) aquells centres docents d'iniciativa privada que en funció de la tasca desenvolupada, arrelament al medi i implantació social, són qualificats com a tals per Decret, a proposta del Departament d'Ensenyament.

Article segon.

- La qualificació d'un centre com a CEDIP

comportarà la signatura d'un Conveni entre el Departament d'Ensenyament i el titular, prèvia aprovació del Consell Escolar del centre en ordre a la mútua assumpció dels compromisos necessaris per a l'òptima col·laboració en la prestació dels serveis educatius.

Article tercer.

- Per tal que un centre docent pugui

ésser qualificat com a CEDIP haurà de complir, a més dels requisits establerts a l'article primer, les condicions següents: 1. El solar i l'edifici escolar estaran afectats al servei educatiu que el centre ofereix, de tal manera que el titular garanteixi la continuïtat d'aquest servei per un temps no inferior a deu anys a partir de la signatura del Conveni, sens perjudici del que estableixen les disposicions legals vigents en el que fa referència a les condicions de cessament de l'activitat d'un centre. 2. Les instal·lacions de l'escola estaran al servei de la tasca educativa i de la promoció cultural de la zona en què l'escola estigui situada. El titular en garantirà l'ús com a servei al poble, comarca o zona urbana, mentre aquest ús no condicioni la bona marxa del centre i d'acord amb el contingut de l'Ordre de 15 d'octubre de 1981 del Departament d'Ensenyament, que regula l'ús de les instal·lacions dels centres docents públics, corresponent als titulars els aspectes concrets que les disposicions reconeixen als Ajuntaments. I això sens...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA