DECRET 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga competències a la Generalitat en matèria d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, i correspon a la Generalitat la competència exclusiva en la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.

L’article 113 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya assenyala igualment que correspon a la Generalitat el desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan afecta l’àmbit de les seves competències. L’article 189 del text estatutari preveu que la Generalitat, en el seu àmbit de competències, aplica i executa el dret de la Unió Europea. A l’empara d’aquests preceptes s’han aprovat la Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l’adequació de normes amb rang de llei vigents de Catalunya a la Directiva 2006/123/CE, i el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE. Alhora, el procés d’aplicació de la Directiva també requereix adaptar la normativa amb rang reglamentari als criteris i principis de la Directiva, a la Llei 5/2010, del 26 de març, i al Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre.

Com a marc normatiu, la Llei de l’Estat 8/2003, de sanitat animal, estableix que els certàmens pecuaris han d’estar autoritzats prèviament per l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què tinguin lloc.

La Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, estableix les disposicions generals necessàries per facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, mantenint, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis.

Aquesta Directiva estableix directrius per simplificar els procediments administratius, fomentar una bona qualitat dels serveis, promoure un marc regulador transparent, predictible i favorable per a l’activitat econòmica i impulsar la modernització de les administracions públiques per tal de respondre a les necessitats de les empreses i millorar la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té entre les seves competències la promoció, l’ordenació i el control dels certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, de conformitat amb l’article 14.3.i) del Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb la finalitat de posar de manifest els avenços en la millora genètica, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta i la demanda.

Aquests certàmens són generalment llocs d’exposició d’exemplars selectes i escollits, per la qual cosa cal promoure adequadament aquestes concentracions d’animals per tal d’estimular la producció ramadera d’animals d’acord amb la seva qualificació morfològica, genètica i productiva, i per aconseguir una bona genètica.

L’elaboració d’un nou decret i la derogació del Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, obeeix a la necessitat d’adaptar la normativa vigent a l’esmentada Directiva 2006/123/CE del Parlament i el Consell, de 12 de desembre de 2006, així com a la voluntat de simplificació i de reducció de càrregues administratives, d’acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

Amb aquest nou Decret també es vol refondre la normativa que regula els certàmens en una sola norma per tal de contribuir a la reducció de la normativa sectorial per donar més seguretat jurídica i en benefici dels administrats. Per aquest motiu aquest Decret incorpora determinats preceptes de l’Ordre de 23 de juny de 1999, per la qual s’estableix el procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, que queda derogada.

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natural;

D’acord amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social i l’informe de la Comissió de Govern Local;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquest Decret és la regulació dels certàmens i altres concentracions oberts al públic, amb presència d’animals vius.

1.2 Resta exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret l’exercici d’activitats piscícoles; l’exercici d’activitats cinegètiques amb falcons, gossos i similars i les que utilitzen, d’acord amb la normativa vigent sectorial, animals com a reclam per a la caça, i les concentracions d’ocells pertanyents als membres de les societats d’ocellaires en els seus locals, sempre que no estiguin obertes al públic.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquest Decret es defineixen els conceptes següents:

  1. Animals: éssers vius vertebrats de qualsevol espècie, domèstica o salvatge.

  2. Petits animals: peixos, amfibis, rèptils, aus, rosegadors i conills de petita dimensió en edat adulta.

  3. Animals de companyia: els animals definits al Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, com els gats, gossos i fures.

  4. Certamen: concentració temporal, periòdica o no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA