DECRET 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l'exercici de competències en matèria de seguretat privada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La disposició addicional quarta de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, preveu que les comunitats autònomes amb competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de l'ordre públic podran desenvolupar les facultats d'autorització, inspecció i sanció de les empreses de seguretat que tinguin el seu domicili social en el territori d'aquestes i el seu àmbit d'actuació limitat a aquest territori. Així mateix, disposa que també els correspondrà denunciar i posar en coneixement de les autoritats competents les infraccions comeses per les empreses de seguretat que no tinguin el seu domicili social a la comunitat autònoma o que tinguin un àmbit d'actuació superior al seu territori.

D'altra banda, la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, en la seva disposició addicional també atribueix a les comunitats autònomes amb competència per a la protecció dels béns i les persones i per al manteniment de l'ordre públic competències per imposar i adoptar les mesures determinades en aquesta Llei en aquelles matèries sobre les quals tinguin competències.

Mitjançant el Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, s'ha aprovat el Reglament sobre seguretat privada, el qual té per finalitat desenvolupar tant la Llei 23/1992, de 30 de juliol, com la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, aquesta última pel que fa a les mesures de seguretat que poden ser imposades a empreses, entitats i establiments.

D'altra banda, l'article 3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, preveu que el Govern de la Generalitat, d'acord amb allò que estableixen l'article 149.1.29 de la Constitució i l'article 13 de l'Estatut d'autonomia i la resta de la legislació vigent, per mitjà del Departament de Governació té com a missió garantir la seguretat ciutadana i, a aquest efecte, ha de vetllar per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, i l'article 12.1.2.h) atribueix al cos de mossos d'esquadra, com a funcions de policia administrativa, vigilar, inspeccionar i controlar les empreses de seguretat, els seus serveis i actuacions i els mitjans i el personal al seu càrrec, en els termes establerts en la legislació vigent.

Així mateix, cal tenir en compte que la disposició addicional segona de l'esmentada Llei determina en el punt 1 quines són les autoritats competents de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat ciutadana, i en el punt 2 especifica les atribucions que els corresponen, entre d'altres, respecte de les facultats sancionadores establertes en la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada.

Per tot això, escau ara regular l'exercici de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada i determinar els òrgans del Departament de Governació a què correspon d'exercitar-les, d'acord amb les atribucions dimanants del Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre seguretat privada.

Així mateix, el present Decret té com a finalitat la creació del Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya, d'una banda per donar compliment a les previsions del Reglament de seguretat privada abans esmentat, i d'una altra com a instrument indispensable per a l'exercici adequat de les competències a desenvolupar en aquesta matèria pel Departament de Governació.

D'acord amb allò que s'acaba d'exposar, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

Objecte.

Aquest Decret té per objecte regular l'exercici de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada, com també la creació del Registre especial d'empreses de seguretat privada de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació.

Aquest Decret serà d'aplicació a:

  1. Les empreses de seguretat que tinguin el domicili social a Catalunya i l'àmbit d'actuació limitat a aquest territori, l'activitat de les quals sigui la prestació dels serveis i activitats a què es refereix l'article 5.1 de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada.

  2. Les empreses industrials, comercials o de serveis que hagin d'adoptar mesures de seguretat d'acord amb allò que disposa la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, i el Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre.

  3. Els guardes particulars de camp que, en l'àmbit territorial de Catalunya, prestin els serveis a què fa referència l'article 92 del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, als efectes d'allò que preveuen els apartats 20 i 38 de la disposició addicional única del Reglament esmentat.

  4. Els detectius privats que, en l'àmbit territorial de Catalunya, prestin els serveis detallats a l'article 101 del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, als efectes d'allò que preveu l'apartat 42 de la disposició addicional única del Reglament esmentat.

Article 3

Registre especial d'empreses de seguretat.

3.1 Es crea el Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya en el qual s'han d'inscriure les empreses a les quals fa referència l'apartat a) de l'article anterior i s'adscriu a la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

3.2 El procediment d'autorització i inscripció de les empreses de seguretat privada es regirà per allò establert en els capítols 1 i 2 del títol 1 del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre.

3.3 Les empreses de seguretat, en el procediment d'autorització i inscripció en el Registre especial, han de constituir la garantia a què fa referència l'article 7 del Reglament de seguretat privada a la Caixa general de dipòsits de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 2 Atribucions en matèria de seguretat privada

Article 4

Atribucions del conseller de Governació.

Correspon al conseller de Governació l'exercici de les atribucions relatives a empreses de seguretat, guardes particulars de camp i detectius privats, detallats en les lletres a), c) i d) de l'article 2 d'aquest Decret, que s'especifiquen a continuació:

  1. Autoritzar les empreses de seguretat i efectuar-ne la cancel·lació en el Registre especial d'empreses de seguretat.

  2. Determinar amb caràcter general la protecció de vehicles no blindats, d'acord amb allò que disposa l'article 32.1 del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994.

  3. Regular les característiques i el procediment de concessió de les mencions honorífiques amb què pot ser distingit el personal de seguretat privada a què fa referència l'article 52.1 del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, quan sobresurtin en el compliment de les seves funcions i especialment en la col·laboració amb les forces i cossos de seguretat.

Article 5

Atribucions del director general de Seguretat Ciutadana.

Correspon al director general de Seguretat Ciutadana l'exercici de les atribucions relatives a empreses de seguretat, guardes particulars de camp i detectius privats, detallats en les lletres a), c) i d) de l'article 2 d'aquest Decret, que s'especifiquen a continuació:

  1. Inscriure les empreses de seguretat autoritzades en el Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya i, a aquest efecte, tenir coneixement del propòsit d'acabament del contracte d'assegurança de responsabilitat civil que han de tenir les empreses de seguretat i, així mateix, sol·licitar informe sobre la idoneïtat de la instal·lació dels armers de les empreses.

  2. Modificar les dades registrals de les empreses inscrites en el Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya.

  3. Rebre la comunicació de la data de començament de les activitats de les empreses de seguretat i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA