DECRET 334/2002, de 3 de desembre, pel qual es dóna una nova regulació al Registre públic d'enquestes i estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 334/2002, de 3 de desembre, pel qual es dóna una nova regulació al Registre públic d'enquestes i estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.

Les enquestes i estudis els d'opinió són eines habituals d'anàlisi, anàlisi que esdevé imprescindible per al coneixement de la realitat social que ha d'orientar l'acció de govern i l'activitat de l'Administració pública.

L'article 27 del Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència, encomana l'execució de les competències en matèria d'enquestes i estudis d'opinió que té atribuïdes aquest Departament a la Direcció General d'Avaluació i Estudis, la qual estableix els mecanismes de coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat als efectes d'exercir les funcions que té encomanades.

En compliment de la Resolució 1202/VI del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat modifica el Decret 25/1998, de 4 de febrer, amb la finalitat d'explicar quin és el procés que s'utilitza per homologar les empreses i les entitats que elaboren les enquestes i els estudis d'opinió i, d'altra banda, per incorporar a la disposició esmentada l'obligació que, al marge d'altres organismes i institucions, l'enquesta i l'estudi d'opinió es lliurin als grups parlamentaris.

Per aquest motiu, aquest Decret estableix expressament que l'homologació de les empreses que elaboraran les enquestes i els estudis d'opinió es farà d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractació pública, és a dir, per qualsevol del procediments i formes d'adjudicació dels contractes previstes a la normativa aplicable sobre aquesta matèria, la qual cosa garanteix el compliment del principi de publicitat i concurrència.

D'altra banda, el Decret preveu que l'òrgan responsable del Registre públic d'enquestes i estudis d'opinió els ha de lliurar al Parlament, amb el benentès que així també els lliura als grups parlamentaris, i l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb la qual cosa es dóna compliment a l'altre dels objectius de la resolució parlamentària.

Per tot això, i de conformitat amb el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
  1. Els departaments de la Generalitat i les entitats i organismes que en depenen que prevegin fer...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA