DECRET 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra. L'article 18.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, preveu l'existència, dins el cos de mossos d'esquadra, dels llocs de facultatius i tècnics, amb la titulació dels grups A i B, que siguin necessaris per donar cobertura i suport a la funció policial. Així mateix, l'article 19 estableix que corresponen als facultatius i tècnics les tasques pròpies de la professió per a l'exercici de la qual habiliti la titulació que els hagi estat exigida per ingressar en el cos i de complir funcions que requereixin coneixements propis i específics d'una formació acadèmica concreta, com també les comeses que exigeixen l'execució dels serveis policials i les necessitats de la seguretat ciutadana. Les previsions formulades per la Llei de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra quant als facultatius i tècnics s'han completat, pel que fa al seu règim disciplinari i a la provisió de llocs de treball, mitjançant el Decret 183/1995, de 13 de juny, i el Decret 111/1996, de 2 d'abril, que els inclouen dins els seus àmbits d'aplicació. Restaven pendents de completar les especificitats sobre l'accés a aquests llocs, ja que, d'acord amb l'article 28 de la Llei esmentada, s'ha de fer per promoció interna i, en cas que no es proveeixin les vacants, en torn lliure, com també determinar expressament la normativa aplicable a les qüestions relatives a la jornada i l'horari de treball, els permisos, les llicències i les vacances, matèries que constitueixen, entre d'altres, l'objecte d'aquest Decret. En conseqüència, vist l'informe favorable del Consell de la Policia-mossos d'esquadra; d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; en ús de les competències atribuïdes per la disposició final de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra; a proposta del conseller de Governació, i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Objecte Aquest Decret té per objecte regular el règim aplicable als llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra, amb titulació dels grups A i B, d'acord amb el que preveu la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i la resta de normativa aplicable. Article 2 Funcions 2.1 Correspon als facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra donar cobertura i suport a la funció policial en les tasques pròpies de la professió per a l'exercici de la qual habiliti la titulació que els hagi estat exigida per ingressar en el cos i complir funcions que requereixin coneixements propis i específics d'una formació acadèmica concreta. 2.2 Estan obligats, igualment, a acomplir les comeses que exigeixen l'execució dels serveis policials en l'àmbit de les funcions esmentades en l'apartat 1. Article 3 Relació de llocs de treball La relació de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra ha d'incloure els llocs de treball de facultatius i tècnics i ha d'indicar, a més dels requisits establerts per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, els sistemes i les titulacions específiques necessàries per accedir a aquests llocs. Article 4 Titulacions exigides per a l'accés Les titulacions específiques per accedir als llocs de treball de facultatius i tècnics són les corresponents, respectivament, al grup de nivell de titulació A i al grup de nivell de titulació B, previstos per l'article 19 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. Article 5 Procediments selectius 5.1 Els procediments per a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA