DECRET 180/2001, de 26 de juny, de regulació de la composició i les funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

180/2001, de 26 de juny, de regulació de la composició i les funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

El Reglament CEE 2092/1991, del Consell, de 24 de juny, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agrícoles i alimentaris, estableix les normes per a la producció, l'elaboració, la importació de països tercers i l'etiquetatge dels productes procedents de l'agricultura ecològica, així com la utilització de les indicacions referents al mètode ecològic de producció.

El Reglament CE 1804/1999, de la Comissió, de 19 de juliol, completa la regulació de l'anterior Reglament amb inclusió de les produccions animals i estableix un seguit de normes en relació a la utilització de les indicacions referides al mètode ecològic de producció.

El Decret 28/1994, de 21 de gener, crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a òrgan desconcentrat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per exercir les funcions d'autoritat única de control en el territori de Catalunya i com a òrgan encarregat d'aplicar el sistema de control establert al Reglament CEE 2092/1991.

L'experiència adquirida durant aquests anys de funcionament del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, juntament amb la necessitat d'adaptar la seva estructura i funcions al que estableix la normativa comunitària relativa als requisits que han de reunir les entitats de certificació de producte, han posat de manifest la necessitat de revisar la configuració de l'esmentat Consell, i mitjançant la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, s'ha procedit a dotar-lo de la naturalesa de corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar.

Així mateix, l'article 19.5 de l'esmentada Llei conté un habilitació al Govern per fer les adaptacions necessàries de la normativa vigent reguladora de la producció agrària ecològica a Catalunya.

En conseqüència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

1.1 El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica creat per la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia i plena capacitat d'obrar, exerceix les funcions derivades del règim aplicable a la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris que estableix el Reglament CEE 2092/1991, del Consell, de 24 de juny.

1.2 Als efectes del que disposa l'esmentat Reglament comunitari, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l'autoritat de control encarregada d'aplicar el sistema de control que estableixen l'article 9 i l'annex III d'aquest Reglament, al qual estan sotmesos tots els operadors que produeixin, elaborin, importin i/o comercialitzin en l'àmbit territorial de Catalunya els productes que preveuen els apartats a), b) i c) del seu article 1.

1.3 El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica es regeix per la Llei 15/2000, de 29 de desembre, i les seves disposicions de desplegament, el respectiu reglament de règim intern i la normativa d'aplicació general que li correspongui, en funció de l'àmbit, públic o privat, en el que dugui a terme la seva activitat.

Article 2

Funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

D'acord amb el que estableix l'article 19 de la Llei 15/2000, de 29 de desembre, són funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica les següents:

  1. Aplicar el sistema de control que estableixen l'article 9 i l'annex 3 del Reglament CEE 2092/1991, al qual estan sotmesos tots els operadors a què fa referència l'article 3 d'aquest Decret.

  2. Difondre el coneixement i l'aplicació dels sistemes de producció ecològica i dels productes que se n'obtenen.

  3. Proposar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca actuacions en matèria de producció agrària ecològica.

  4. Proposar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

  5. Proposar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Quadern de normes tècniques de la producció agrària ecològica.

  6. Gestionar el Registre d'operadors a què fa referència l'article 10 d'aquest Decret.

  7. Totes les altres funcions l'exercici de les quals li puguin ser delegades pel Departament d'Agricultura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA