DECRET 233/1989, de 12 de setembre, de modificació del Decret 48/1988, d'11 de febrer, de regulació de la participació en els establiments de serveis socials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el principi de participació establert per la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, el Decret 48/1988, d'11 de febrer, va regular la participació en els establiments de serveis socials finançats amb fons públics mitjançant la constitució de consells assessors i de seguiment de composició tripartida amb representants de l'entitat titular, els professionals i els usuaris.

Nogensmenys, ateses les funcions públiques de promoció de la iniciativa social, d'assessorament tècnic i d'avaluació dels serveis, es presenta com a molt convenient la participació en aquells consells d'administració pública per tal de millorar la qualitat de l'assistència gràcies al coneixement directe de la problemàtica del servei, sens perjudici, però, de l'autonomia operativa de l'entitat titular garantida per la Llei de serveis socials.

En conseqüència, vist l'informe del Consell General de Serveis Socials, a proposta del conseller de Benestar Social i per acord del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 1 del Decret 48/1988, d'11 de febrer, el qual passa a tenir la redacció següent: "En tots els establiments de serveis socials públics i en els privats finançats amb fons públics ha d'existir un consell assessor i de seguiment com a òrgan de participació en el qual hi seran representats l'entitat titular de l'establiment, els professionals responsables de les seves activitats, els usuaris o els seus representants legals i l'Administració de la Generalitat".

Article 2

Es modifica l'article 2 del Decret 48/1988, d'11 de febrer, el qual passa a tenir la redacció següent: "El Consell Assessor i de Seguiment tindrà la composició següent: "El director de l'establiment, que el presidirà. "Dos professionals responsables de les activitats, que seran designats pel director de l'establiment. "Tres usuaris o els seus representants legals, que seran elegits per les persones que componen aquest estament i d'entre elles mateixes. "Dos membres en representació de l'Administració de la Generalitat, designats pel conseller de Benestar Social. "El secretari, que serà designat pel president d'entre el personal administratiu de l'establiment, el qual tindrà veu però no vot i serà responsable d'estendre les actes de les reunions".

Disposicios finals

- 1 S'autoritza el conseller de Benestar Social per prendre les mesures adients per a l'execució d'aquest Decret.

- 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA