LLEI 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3283, pàg. 15737, de 12.12.2000).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3283, pàg. 15737, de 12.12.2000).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei 1/1985, del 14 de gener, reguladora del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, conté diversos preceptes que poden induir a confusió entre l'activitat cooperativa efectuada per mitjà de seccions de crèdit i l'activitat pròpia de les cooperatives de crèdit. D'altra banda, la Llei esmentada estableix diverses reglamentacions restrictives que dificulten el lliure desenvolupament de la gestió de l'activitat d'aquelles seccions. Atès que la regulació de les seccions de crèdit s'insereix dins el bloc de legislació que té per objecte el bon funcionament del sector cooperatiu en general i a la protecció del cooperativista individual, no sembla aconsellable mantenir regles i mecanismes per a protegir tercers que, a més, comporten les esmentades restriccions al desenvolupament de les cooperatives i donen lloc a un cert confusionisme sobre el règim jurídic de les seccions de crèdit.

Cal definir les funcions pròpies de les seccions, que són: l'administració de recursos reemborsables aportats pels socis per a reforçar el finançament cooperatiu, el préstec de fons als socis per a activitats relacionades amb l'activitat cooperativa o amb les necessitats familiars i l'obtenció, a la vegada, d'economies d'escala en l'administració de l'estalvi dels socis. Aquestes activitats continuen requerint, en qualsevol cas, l'adopció d'un conjunt de mesures cautelars de caràcter tècnic per a aconseguir que els socis cooperatius mateixos i els adherits tinguin una percepció correcta de la funcionalitat de llurs aportacions a la secció i per a garantir l'exigència d'unes pautes mínimes de rigor en la seva administració. Aquestes raons aconsellen promulgar la present norma específica reguladora de les seccions de crèdit de cooperatives en substitució de la Llei 1/1985.

En conseqüència, aquesta Llei estableix un nou marc normatiu que defineix el règim i funcions de les seccions de crèdit, clarament diferenciades de l'activitat pròpia de les entitats de crèdit cooperatives, alhora que en determina les normes de funcionament i les particularitats de la utilització d'aquesta denominació. Tot això, sens perjudici de les facultats dels socis per a configurar estatutàriament les regles internes d'actuació de les cooperatives i de les seccions de crèdit, tant pel que fa al control intern de l'organització com a la transparència necessària envers els socis i l'efectivitat de la participació d'aquests i dels càrrecs elegits en la presa de decisions de gestió, compartint les responsabilitats consegüents.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Concepte i funcions

 1. Es consideren seccions de crèdit les unitats econòmiques i comptables internes de les cooperatives que se subjecten als requisits establerts per aquesta Llei i per la Llei de cooperatives de Catalunya.

 2. L'objecte de les seccions de crèdit és el compliment d'algun dels fins següents:

  a) Contribuir al finançament de les operacions de la cooperativa.

  b) Contribuir al finançament d'activitats dels socis propis vinculades a l'activitat de la cooperativa, o a les necessitats domèstiques dels socis i dels adherits.

  c) Gestionar de manera conjunta les disponibilitats líquides dels socis i dels adherits.

 3. Les seccions de crèdit de les cooperatives no tenen personalitat jurídica independent d'aquestes i han de limitar la gestió d'operacions actives i passives al si de la pròpia cooperativa, als socis i als adherits i als membres de la comunitat familiar afectes a l'activitat econòmica dels socis.

Article 2

Denominació

La denominació secció de crèdit només pot ésser utilitzada per les cooperatives amb seccions de crèdit que subjectin llur funcionament a les prescripcions d'aquesta Llei i tinguin previst en els seus estatuts l'existència d'una unitat interna amb les funcions que estableix l'article 1.2.

Article 3

Registre

 1. Les cooperatives que creen o mantenen una secció de crèdit, d'acord amb la regulació d'aquesta Llei, han d'ésser inscrites en el Registre de Cooperatives. L'incompliment d'aquest requisit exclou la cooperativa afectada de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei i de l'ús d'aquesta denominació, independentment de l'existència o no d'unitats diferenciades internament en el si de la cooperativa amb finalitats similars a les previstes en aquesta Llei per a les seccions de crèdit.

 2. Als efectes de l'apartat 1, el Departament de Treball ha d'inscriure en una secció especial del Registre de Cooperatives les cooperatives amb secció de crèdit que compleixen els requisits establerts per aquesta Llei i comunicar-ne al Departament d'Economia i Finances les altes i les baixes i altres modificacions que s'hi produeixin.

Article 4

Nomenament del director o gerent

El consell rector ha de designar un director o gerent entre les persones que reuneixin les condicions de capacitat, de preparació tècnica suficient i d'experiència per a desenvolupar les funcions pròpies del càrrec. Aquest nomenament, amb les dades que identifiquen la persona designada, ha d'ésser comunicat al Departament de Treball per a la seva inscripció en el Registre de Cooperatives, que ha de donar trasllat de la inscripció feta al Departament d'Economia i Finances.

Capítol II

Regulació econòmica i financera

Article 5

Estructura financera i activitat

 1. Els recursos propis de la cooperativa han de cobrir un percentatge de l'immobilitzat material i immaterial net que ha de determinar el reglament, però que en cap cas no pot ésser inferior al 50%. El reglament ha de fixar, igualment, una relació màxima entre el total de passiu exigible i els recursos propis de la cooperativa.

 2. L'activitat de les seccions de crèdit no pot tenir una dimensió tal que constitueixi de fet l'activitat principal de la cooperativa. S'han de determinar per reglament els indicadors amb els quals s'estableix aquest supòsit.

Article 6

Operacions amb la cooperativa

 1. Les cooperatives amb secció de crèdit poden invertir en activitats de la cooperativa fins a un límit màxim del 50% dels recursos de la secció de crèdit. Cada operació creditícia que la cooperativa fa amb càrrec als recursos de la secció de crèdit necessita l'acord del consell rector, amb informe previ del director o gerent. L'acord, que també ha d'establir els interessos que s'han d'imputar a favor de la secció de crèdit, ha de constar en acta.

 2. De l'import global utilitzat per la cooperativa segons el que estableix l'apartat 1, es pot destinar a inversions d'immobilitzat una xifra no superior al 25% dels recursos de la secció. Aquest percentatge pot ésser incrementat fins a un màxim del 50% mitjançant acord exprés adoptat per l'Assemblea amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents.

 3. Els recursos de la secció no es poden aplicar a la creació o finançament de societats o d'empreses la forma jurídica de les quals no sigui la de cooperativa. Queden exemptes d'aquest impediment les societats agràries de transformació (SAT) i qualsevol altra empresa d'economia social.

Article 7

Operacions amb socis i adherits

 1. Les cooperatives amb secció de crèdit poden fer préstecs i crèdits als socis i als adherits per a les finalitats establertes per l'article 1.2. La concessió de cada operació necessita l'acord del consell rector o de l'òrgan que aquest hagi facultat expressament, amb informe previ del director o gerent, i ha de constar en acta.

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, les cooperatives amb secció de crèdit tenen limitat el volum d'operacions de risc a un sol soci, adherit o a un grup de socis que per llur especial vinculació mútua constitueixin una unitat de risc. S'ha de determinar per reglament el límit esmentat en funció dels recursos totals de l'entitat i de la naturalesa i el període de risc, i també els criteris per a la delimitació del concepte d'unitat de risc.

 3. Les cooperatives amb secció de crèdit no poden instrumentar per mitjà de la secció de crèdit riscos de firma amb socis ni adherits.

 4. Si la persona beneficiària de l'operació és membre del consell rector o de la direcció, o és interventor, o, essent soci o adherit de la cooperativa, n'és auditor, o bé té parentiu amb una persona que té alguna de les dites condicions, dins els límits assenyalats per l'article 47 de la Llei de cooperatives de Catalunya, la seva concessió ha d'ésser acordada pel consell rector mitjançant votació secreta i amb la inclusió prèvia en l'ordre del dia.

 5. Les persones beneficiàries de l'operació es consideren en situació de conflicte d'interessos i no poden prendre part en la votació corresponent.

Article 8

Competències de l'Assemblea

L'assemblea general ha d'establir els límits a què s'ha de subjectar en cada exercici l'activitat financera de la secció de crèdit pel que fa referència als aspectes següents:

a) Import màxim de les operacions actives amb la pròpia cooperativa, que no pot excedir el límit del 50% dels recursos de la secció.

b) Import màxim del límit global anterior que es pot invertir en immobilitzat de la cooperativa, quan la xifra resultant excedeixi del 25% dels recursos de la secció, el qual import no pot ésser superior al 50% prescrit per l'apartat a).

c) Disponibilitats líquides mínimes que ha de mantenir en relació amb els seus recursos.

Article 9

Obligacions d'informació

 1. Les cooperatives amb secció de crèdit han de fer constar clarament en la documentació contractual que expedeixin a favor dels socis i adherits creditors la subjecció a les prescripcions d'aquesta Llei. Les cooperatives han d'incloure també l'expressió secció de crèdit en qualsevol referència documental que fan d'aquesta secció.

 2. Les seccions de crèdit de les cooperatives han de mantenir els seus usuaris correntment informats de les condicions econòmiques que apliquen a les operacions passives i actives, sens perjudici de la informació que s'ha de donar obligatòriament a l'Assemblea General.

Article 10

Exigibilitat dels saldos creditors

 1. Els saldos creditors dels socis i dels adherits a la secció de crèdit són passiu exigible per aquests en els termes acordats entre la cooperativa i els socis i adherits individualment.

 2. Les seccions de crèdit de les cooperatives han de tenir una gestió autònoma i els seus estats comptables s'han d'elaborar de manera independent.

Capítol III

Comptabilitat, auditoria, inspecció i règim sancionador

Article 11

Comptabilitat

 1. Les Cooperatives amb secció de crèdit resten subjectes a les normes de comptabilitat contingudes en el Pla general de comptabilitat i en la normativa que en el seu desenvolupament aprovi l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). En allò que no sigui previst pel Pla general de comptabilitat i per la normativa esmentada, són aplicables les normes que aprovi el Departament d'Economia i Finances.

 2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, es faculta el Departament d'Economia i Finances per a establir i modificar les normes de comptabilitat aplicables als supòsits no previstos pel Pla general de comptabilitat i per la normativa dictada per al seu desenvolupament. Aquest Departament ha de determinar els models a què s'ha d'ajustar la informació comptable i financera que li han de presentar les cooperatives amb secció de crèdit i la periodicitat i el termini amb què aquestes dades li han d'ésser facilitades.

Article 12

Auditoria, inspecció i òrgans competents en matèria sancionadora

 1. Les cooperatives amb secció de crèdit han de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, amb els requisits que estableix la Llei 19/1988 de 12 de juliol de Auditoria de Comptes, que ha d'incloure un informe complementari, especialment referit a l'activitat financera de la secció de crèdit, que s'ha d'elaborar d'acord amb les normes tècniques dictades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i els continguts mínims fixats pel Departament d'Economia i Finances.

 2. En el termini màxim de dos mesos a partir de la data en què l'assemblea general aprova els comptes anuals, les cooperatives han de presentar al Departament de Treball tres exemplars de l'auditoria i de l'informe complementari prescrit per l'apartat 1 per a llur dipòsit al Registre General de Cooperatives. El Departament de Treball ha de trametre una de les còpies presentades al Departament d'Economia i Finances.

 3. El Departament d'Economia i Finances pot inspeccionar directament l'activitat de les seccions de crèdit de les cooperatives i també llur situació financera i patrimonial i, si escau, els epígrafs específics dels comptes de la cooperativa a fi de comprovar el compliment d'aquesta Llei.

 4. La imposició de les sancions per la comissió d'infraccions tipificades per aquesta Llei correspon als òrgans que estableix l'article 17, mentre que les sancions derivades de l'incompliment dels preceptes de la Llei de cooperatives de Catalunya correspon a l'òrgan competent del Departament de Treball. A aquest efecte, el Departament d'Economia i Finances li ha de donar trasllat de les infraccions observades en el decurs de la inspecció practicada.

 5. En els casos en què l'omissió o la manca de dipòsit d'auditoria sigui sancionable per ambdós departaments, la imposició de la sanció correspon al Departament de Treball.

Article 13

Responsabilitat

La vulneració de les disposicions d'obligat compliment establertes per aquesta Llei, per les normes dictades per al seu desenvolupament i per la resta de la normativa comptable aplicable comporta la responsabilitat de la cooperativa, i també, quan sigui imputable a la seva conducta dolosa o negligent, la responsabilitat del director o gerent, dels membres del consell rector i dels interventors de comptes.

Article 14

Infraccions

 1. Les infraccions de les disposicions establertes per aquesta Llei, per la normativa que la desenvolupa i per la resta de la normativa comptable aplicable es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

 2. Són infraccions molt greus:

  a) Tenir un dèficit del 30% o més dels recursos propis a què es refereix l'article 5.1 i romandre en aquesta situació, almenys, per un període de 12 mesos.

  b) Realitzar mitjançant la secció de crèdit operacions actives o passives amb persones o entitats diferents de les esmentades per l'article 1, quan es fa amb caràcter habitual o superant el 60% dels recursos propis de la cooperativa.

  c) Incomplir l'obligació de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa.

  d) Negar-se a ésser objecte de l'actuació inspectora o obstruir-la.

  e) Utilitzar la denominació secció de crèdit quan no es compleixin els requisits establerts per aquesta Llei.

  f) No complir els requeriments del Departament d'Economia i Finances.

 3. Són infraccions greus:

  a) Tenir el dèficit en els recursos propis a què es refereix l'article 5.1 i romandre en aquesta situació, almenys, per un període de 12 mesos, quan això no constitueixi infracció molt greu.

  b) Realitzar mitjançant la secció de crèdit operacions actives o passives amb persones o entitats diferents de les esmentades per l'article 1, quan això no constitueixi infracció molt greu.

  c) Incomplir els límits i les prohibicions establerts pels articles 5.2, 6 i 7.

  d) No remetre al Departament d'Economia i Finances amb les característiques i la periodicitat establertes les dades i els documents exigits per la normativa vigent.

  e) No portar la comptabilitat exigida per la normativa vigent o portar-la amb irregularitats que impedeixin conèixer la situació patrimonial, financera o de risc de la cooperativa o de la secció de crèdit.

  f) Incomplir les dotacions a provisions exigides per la normativa vigent.

  g) Realitzar actes o operacions sense l'acord del consell rector o de l'òrgan que aquest hagi facultat expressament, quan aquest acord sigui preceptiu.

  h) No dipositar l'auditoria externa de comptes anuals.

 4. Són infraccions lleus els incompliments d'aquesta Llei, de les disposicions que la despleguin i de la resta de la normativa comptable aplicable que no es qualifiquen com greus o molt greus.

Article 15

Sancions aplicables a la cooperativa

 1. Als efectes de l'aplicació de la sanció corresponent, les infraccions poden ésser de grau mínim, mitjà i màxim, en funció de l'existència d'intencionalitat o de reiteració, de la naturalesa dels perjudicis causats, de les conseqüències econòmiques i socials que produeixin, del nombre de socis de la cooperativa, de la dimensió econòmica dels fets, del volum d'operacions de la cooperativa i de la secció de crèdit i de la reincidència per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

 2. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 250.001 a 500.000 pessetes, les de grau mínim; de 500.001 a 1.000.000 de pessetes, les de grau mitjà, i de 1.000.001 a 5.000.000 de pessetes, les de grau màxim. Addicionalment, en el cas d'infraccions de grau màxim es pot sancionar amb la baixa de la secció de crèdit del Registre de Cooperatives.

 3. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 50.001 a 75.000 pessetes, les de grau mínim; de 75.001 a 150.000 pessetes, les de grau mitjà, i de 150.001 a 250.000 pessetes, les de grau màxim.

 4. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 5.000 a 10.000 pessetes, les de grau mínim; de 10.001 a 25.000 pessetes, les de grau mitjà, i de 25.001 a 50.000 pessetes, les de grau màxim.

Article 16

Altres sancions

 1. A més de la sanció que correspongui imposar a la cooperativa, se sanciona amb una multa el director o directora o gerent, cadascun dels interventors o interventores de comptes i dels membres del consell rector que siguin responsables de la infracció per una conducta dolosa o negligent.

 2. L'import de les multes que s'imposin a les persones esmentades és el següent:

a) Al director o directora o gerent, el 30% dels imports establerts per l'article 15.

b) A cadascun dels membres del consell rector i dels interventors o interventores de comptes, el 20% dels imports establerts a l'article 15.

Article 17

Competències

Correspon al director o directora general de Política Financera, del Departament d'Economia i Finances, d'imposar les sancions fins a 1.000.000 de pessetes, i al conseller o consellera d'Economia i Finances les sancions d'import superior a 1.000.000 de pessetes i la baixa de la secció de crèdit.

Article 18

Normes de procediment

En la tramitació dels expedients sancionadors és aplicable la normativa del procediment administratiu comú i el que estableix el Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat.

Article 19

Normativa supletòria

En tot allò que no estableixi aquest Capítol, és aplicable a les cooperatives amb secció de crèdit el règim sancionador establert per l'article 108 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera

Fins a l'entrada en vigor de la norma a què es refereix l'article 5.1, el percentatge de recursos propis que han de mantenir les cooperatives amb secció de crèdit és l'aplicable abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Segona

Les cooperatives amb secció de crèdit que a l'entrada en vigor de la norma a què es refereix l'apartat 1 de l'article 5 incompleixin allò que estableix aquest article disposen d'un termini de dos anys per a adaptar-s'hi. Un cop transcorregut el termini referit, s'ha de procedir a donar de baixa del Registre General de Cooperatives del Departament de Treball les seccions de crèdit de les cooperatives que no hagin aportat un certificat emès per una auditoria independent en què s'informi favorablement del seu compliment.

Tercera

A les operacions actives concertades amb una unitat de risc, com també als riscos de firma assolits abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els són aplicables fins a llur extinció els percentatges vigents en el moment de l'atorgament.

Quarta

Les actuals cooperatives amb secció de crèdit han de determinar els límits a què es refereix l'article 8 en la primera assemblea general que celebrin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Mentre no s'adopti l'acord assembleari esmentat han d'aplicar els percentatges establerts fins al present.

Disposició derogatòria

Queden derogats a l'entrada en vigor d'aquesta Llei:

a) La Llei 1/1985, del 14 de gener, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives.

b) L'article 6, l'apartat 4 de l'article 7, l'article 10, els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 12, els articles 13 a 18, ambdós inclosos, i la disposició transitòria del Decret 168/1985, del 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei 1/1985, del 14 de gener.

c) L'Ordre de l'1 de desembre de 1986, sobre l'auditoria anual de les cooperatives amb secció de crèdit.

d) Totes les altres disposicions de qualsevol rang que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

Facultats per a desenvolupar

 1. Sens perjudici de les facultats específiques que aquesta Llei atorga al Departament d'Economia i Finances, el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament esmentat i del Departament de Treball, ha de dictar les normes per al seu desenvolupament.

 2. Qualsevol norma que es dicti en desenvolupament del que estableix aquesta Llei ha d'ésser sotmesa a consulta del Consell Superior de la Cooperació.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de maig de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller d'Economia i Finances

(98.133.012)