DECRET 327/1990, de 21 de desembre, pel qual es modifica el Decret 39/1988, d'11 de febrer, regulador de la promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels serveis socials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, estableix a l'article 19 que la Generalitat, mitjançant els organismes competents i dins les previsions pressupostàries, ha d'establir gradualment concerts i convenis de cooperació o col·laboració amb les administracions locals i les institucions privades de serveis socials.

Dins el marc de l'esmentada Llei, el Decret 39/1988, d'11 de febrer, regula la promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels serveis socials, i fixa els instruments de cooperació i coordinació interadministrativa amb els serveis socials públics i amb la iniciativa privada.

L'esmentat Decret no esgota el marge deixat per la Llei per la col·laboració entre els òrgans competents de la Generalitat i les institucions privades de serveis socials.

Els serveis socials d'iniciativa social financen fonamentalment mitjançant l'instrument que constitueix la subvenció, però determinats centres, principalment els de caràcter residencial, reclamen i necessiten una estabilitat financera i una regularitat que sobrepassa els límits que caracteritzen l'esmentat instrument.

Per tot això, es fa necessari dotar l'Administració dels serveis socials d'un instrument de finançament més adequat a determinada tipologia de serveis i establiments.

Finalment, en aplicació de la Llei 10/1988, de 27 de juliol, del Decret 187/1988, d'1 d'agost, per a una millor adequació de les disposicions vigents es fa necessari procedir a l'adaptació del dit Decret 39/1988 a les esmentades normes, per la qual cosa, amb l'informe favorable del Consell General de Serveis Socials i a proposta del Conseller de Benestar Social,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 5 del Decret 39/1988, d'11 de febrer, amb la inclusió d'un nou apartat amb la següent redacció: "5.4 Convenis de col·laboració per al manteniment d'entitats de serveis socials d'iniciativa social. "5.4.1 Per subscriure convenis serà necessari: "

  1. Que es tracti d'un servei o establiment inscrit al Registre d'entitats, serveis i establiments socials, degudament acreditat. "

  2. Que l'entitat titular del servei o establiment reuneixi les condicions que exigeix la legislació aplicable per poder concertar amb l'Administració. "5.4.2 Els convenis podran ser subscrits pel Departament de Benestar Social o per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, seran gestionats per l'esmentat Institut o pel Departament en funció de la matèria, i hauran de contenir: "

  3. Els règims de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA