ORDRE PTO/164/2010, de 18 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

PTO/164/2010, de 18 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya.

El sector del taxi està immers, d'una banda, en un procés de canvi i d'adaptació a les noves demandes socials de qualitat en la prestació dels serveis i a les necessitats d'innovació i modernització plantejades pel sector.

D'altra banda, els mitjans tècnics emprats per satisfer eficaçment aquestes demandes i necessitats també poden posar-se al servei de la millora de les condicions de seguretat personal dels/de les taxistes en l'exercici de llur activitat laboral.

La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix, en l'article 30, que les administracions competents en la matèria han de promoure, amb la col·laboració de les associacions més representatives del sector, la implantació progressiva de les innovacions tecnològiques més indicades a fi de millorar les condicions de prestació i seguretat dels serveis del taxi pel que fa, entre altres, als sistemes de posicionament dels vehicles, promovent, a aquests efectes, les inversions en noves tecnologies i l'adquisició dels equips corresponents.

En l'àmbit de la seguretat, l'aplicació de les tecnologies de localització de vehicles via satèl·lit, de la cartografia aplicada, dels sistemes d'informació geogràfica i de les tecnologies de la comunicació a través de la telefonia mòbil i via Internet permet donar compliment eficaç als objectius esmentats i contribueix al mateix temps de manera important a la tecnificació, la modernització i l'increment de competitivitat de les empreses del sector.

La viabilitat que han mostrat experiències properes pel que fa a la implementació de sistemes de localització de vehicles i de gestió d'alarmes en els taxis en connexió amb centres públics d'emergències, com també l'existència d'una infraestructura tecnològica i industrial preparada per subministrar els equips necessaris, fan pensar raonablement en el desenvolupament amb èxit a Catalunya d'un projecte de millora de la seguretat en el sector del taxi basat en la utilització de les tecnologies més modernes i eficients en matèria de seguretat.

En aquest context, les administracions públiques implicades en la promoció de la seguretat en el sector, amb la col·laboració de les entitats representatives de les empreses i dels/de les professionals del taxi en els àmbits laboral i sindical, van acordar emprendre decididament accions per tal de millorar les condicions de seguretat personal dels/de les professionals del taxi tot donant suport a l'adopció de sistemes de seguretat basats en les tecnologies de localització de vehicles via satèl·lit GPS i de transmissió de dades mitjançant la telefonia mòbil digital GPRS, les quals facin possible la tramesa de senyals d'alarma als centres d'emergències 112 de Catalunya com també la resposta adequada per part d'aquests.

Per fer front a les despeses que genera la implantació d'aquests sistemes, les administracions públiques implicades van acordar finançar una part del cost d'adquisició dels equips embarcats en els vehicles, els quals faran possible el funcionament correcte del sistema.

Amb aquesta finalitat, en els darrers anys i mitjançant diferents ordres s'han anat efectuant diverses convocatòries de subvencions destinades a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya, i s'han aprovat les bases que les havien de regir.

Atesa la positiva acollida d'aquesta iniciativa, es considera procedent continuar amb aquesta línia de subvencions per tal de millorar les condicions de seguretat personal dels/de les professionals del taxi.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a l'adquisició pel sector del taxi de Catalunya d'equips de seguretat GPS-GPRS en connexió amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

-1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte fomentar l'adquisició pel sector del taxi de Catalunya d'equips de seguretat GPS-GPRS en connexió amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

-2 Actuacions subvencionables

L'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS (en endavant, equip/s) adquirits i instal·lats de forma permanent en el taxi, els quals permetin, un cop activat pel conductor o conductora un senyal d'alarma a l'interior del vehicle com a resposta a una situació de perill, l'activació d'un canal de veu i de transmissió de dades –posició i informació associada– des dels vehicles al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, al qual aquells equips estaran connectats.

La funció primordial dels equips que són objecte d'aquestes subvencions és la de contribuir eficaçment a la preservació i a la millora de la seguretat personal dels/de les professionals del sector del taxi en l'exercici de llur activitat. En l'àmbit de la comunicació de dades, els equips hauran de tenir la capacitat tècnica necessària, d'una banda, per ser compatibles amb la comunicació de dades mitjançant la tecnologia GPRS i, d'altra banda, per procedir a la telecàrrega de programari i la verificació de l'estat/monitorització remota, àdhuc, la possibilitat de modificar l'identificador del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Els equips seran d'elecció lliure pels/per les professionals del sector del taxi d'entre els que estiguin disponibles en el mercat, i hauran de complir els requeriments següents:

  1. Pisón per activar una trucada al servei d'emergències 112.

  2. Sistema de localització i posicionament del vehicle (GPS).

  3. Sistema de comunicació GSM entre el vehicle i la central 112. L'equip haurà d'anar dotat de dos mòdems separats (canals A i B), per realitzar simultàniament la comunicació de veu i l'enviament de dades en cas d'emergència. Aquests equips han de complir les especificacions tècniques i funcionals del protocol de comunicació entre els terminals i el frontal de dades, fixades per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, o proveïdor tecnològic en qui delegui, per a llur activació i connexió amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

    Els equips...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA