ORDRE PTO/138/2010, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/138/2010, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya.

La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, defineix a l'article 2 les comarques de muntanya, i declara com a tals, als efectes de la Llei, les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i Era Val d'Aran, en la integritat del seu territori.

El Decret 566/1983, de 7 de desembre, sobre desplegament reglamentari de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, especifica que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té la competència en matèria de política general de muntanya.

Per la seva part, l'article 11 de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, permet l'establiment de polítiques de subvencions en relació amb les comarques de muntanya, d'acord amb les previsions pressupostàries de cada any, tendents a compensar els desequilibris econòmics i socials entre les comarques de muntanya i la resta del territori.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar la dinamització territorial a les comarques de muntanya.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment d'actuacions destinades a la dinamització territorial a les comarques de muntanya que figuren a l'annex 2. Aquestes actuacions han de tenir l'objectiu d'impulsar la promoció del desenvolupament econòmic local i la millora de la qualitat de vida de la població rural.

.2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases:

 1. Condicionament d'equipaments lligats a l'economia productiva.

 2. Condicionament dels equipaments de suport al sector turístic.

 3. Condicionament dels equipaments de caràcter social.

 4. Millora integral de nuclis i adequació dels seus entorns.

 5. Ordenació i valorització del medi natural i del paisatge.

 6. Consolidació d'infraestructures d'electrificació rural.

  No poden ser objecte d'aquesta línia de subvencions les actuacions destinades a l'arranjament i/o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins.

  La convocatòria corresponent podrà excloure de la possibilitat de ser subvencionades aquelles actuacions el pressupost d'execució de les quals sigui superior a l'import que, a aquest efecte, s'hi determini.

  .3 Beneficiaris

  3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els consells comarcals de les comarques de muntanya esmentades a l'annex 2, els municipis i les entitats municipals descentralitzades inclosos en alguna d'aquestes comarques, així com les mancomunitats de municipis i els consorcis dels quals formin part aquests municipis i comarques, i que no hagin resultat beneficiaris de cap subvenció atorgada per aquest Departament per a la mateixa actuació.

  3.2 Aquests han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 7. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 8. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1 Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'Ajuntament, Consell Comarcal o de l'entitat que es tracti i han de ser formalitzades per l'alcalde, president del consell comarcal o representant legal de la resta d'entitats que ostenten la condició de beneficiàries.

  6.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

  El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

  La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, a la persona sol·licitant de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

  Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà recurrible en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

  6.4 Cal omplir una sol·licitud per a cada actuació per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA