ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La situació econòmica actual, marcada per una recessió econòmica, pèrdua d’activitat i reestructuració del mercat de treball, amb un augment del nombre de persones desocupades, posa de manifest la necessitat de reformular progressivament les polítiques actives d’ocupació, tant en relació amb el seu model d’intervenció com pel que fa al seu contingut.

En aquest sentit, l’Estratègia Catalana per l’Ocupació estableix, entre altres mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que donin suport a la realització de projectes integrals i que fomentin el desenvolupament i activitat econòmica dels territoris i dels sectors i, en conseqüència, les possibilitats d’inserció de les persones desocupades.

Un dels programes previstos en l’Estratègia Catalana per l’Ocupació és l’impuls de projectes innovadors i experimentals que han de facilitar al Servei d’Ocupació de Catalunya coneixement, orientacions i indicacions, en base a les experiències reals executades, per anar innovant, configurant i perfilant aquestes mesures d’intervenció, amb la finalitat que les polítiques actives d’ocupació que executi el Servei d’Ocupació de Catalunya tinguin un major impacte.

El concepte “Innovació” resta associat a la millora de la capacitat de resposta als problemes existents i a la identificació anticipada dels problemes futurs, així com a la possibilitat d’abordar la competitivitat en un entorn global des de la innovació local i territorial. Cal intervenir d’una forma diferent, buscar noves fórmules més eficients i més eficaces, així com aconseguir una millor optimització dels recursos assignats.

Mitjançant aquest programa es donarà suport a iniciatives innovadores que responguin als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual i, en especial, es donarà suport a la creació i manteniment de llocs de treball, la millora de la competitivitat de les empreses, la cooperació público-privada per a la dinamització de sectors estratègics generadors d’ocupació i la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur.

Aquest any, però, el programa donarà continuïtat als projectes que ja van ser aprovats en el marc de la convocatòria 2012, d’acord amb l’Ordre EMO 312/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu .

Es tracta de donar continuïtat a projectes que s’han iniciat en el marc d’una actuació integral del territori i que responen a estratègies territorials d’ocupació i desenvolupament socioeconòmic, que van més enllà d’un exercici pressupostari i de l’execució d’un projecte anual. Cal continuar donant suport a aquests projectes estratègics i territorials per a transformar, a mig termini, el teixit productiu i la capacitat de generar riquesa i activitat econòmica dels territoris amb la finalitat de consolidar i crear llocs de treball. Una vegada iniciats aquests processos de millora i transformació, és del tot necessari continuar en la mateixa línia, per tal d’aconseguir els objectius fixats.

Per aquest motiu, en aquest programa només poden ser beneficiàries les entitats locals que lideren aquests processos de canvi en els seus territoris en un marc de col·laboració públic-privat. Això no significa que els actors privats no coliderin i participin en la planificació i en la implementació d’aquests projectes on la seva presència serà l’única garantia d’èxit.

Vist el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210, de 31/07/2006), parcialment modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig de 2009.

Vist el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell de l'11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210 de 31/07/2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny.

Vist el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, modificat pel Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d’1 de setembre de 2009. (DOUE L 250/1, de 23.09.2009), pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006).

Vist el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels arts 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínimis (actuals articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, consolidat a 30 de març de 2010).

Vista l'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18.10.2008), modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març (BOE núm. 79, d’1.04.2009) i per l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de juliol (BOE núm. 167, de 13.07.2013);

Vista la distribució de fons que es va aprovar en data de 11 d’abril de 2013 a la LV reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals;

Vista la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vist el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013 (DOGC núm. 6283, de 31.12.2012), modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig, (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013);

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol (DOGC 3676, DE 12.07.2002), d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya;

A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de Catalunya).

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta del director del Servei d’Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya,

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Ordre té per objecte

Establir les bases que han de regir el règim de concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals.

Obrir la convocatòria corresponent a l’any 2013 per a la presentació de sol·licituds per a la realització d’aquests projectes innovadors i experimentals.

1.2 Aquestes accions es regulen per les bases que conté l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 2.264.608,54 euros, amb càrrec a les següents partides pressupostàries: 6204 D/460.0013.01/331 D/0042, 6204 D/461.0001.01/331 D/0042, 6204 D/469.0001.01/331 D/0042, 6204 D/460.0013.01/331 D/0072, 6204 D/461.0001.01/331 D/0072, 6204 D/469.0001.01/331 D/0072, del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013.

2.2 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució del/de la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.3 Aquestes subvencions estan finançades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, d'acord amb la distribució de fons que es va aprovar el 11 d’abril de 2013 en la LV reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals realitzada, i podrà tenir cofinançament del 50% del Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya, per al període 2007-2013, número CCI 2007ES052PO007, d’acord amb el que disposi l’Ordre per la qual es distribueixen territorialment per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

2.4 La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat atès que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals celebrada el dia 11 d'abril de 2013 mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. I, en conseqüència, es podran fer els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d’imputar correctament els beneficiaris de les subvencions a l’estructura econòmica del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2013.

2.5 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions i en el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, s'hagi esgotat l'import màxim destinat per aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, i/o si es produeix una efectiva transferència de crèdits, es podran assignar nous atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

2.6 Les subvencions previstes en aquesta Ordre s’acullen al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis (actualment, amb la nova numeració, articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea)(DOUE L 379, de 28.12.2006) segons el qual l’entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 euros en concepte de minimis durant un període de tres exercicis fiscals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA