ORDRE AAR/313/2010, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/313/2010, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

Les explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes agrícoles i les persones que es dediquen a l'agricultura i que constitueixen la major part de les petites i mitjanes empreses de les zones rurals de Catalunya, tenen una funció decisiva en la creació de treball, d'estabilitat social i dinamisme econòmic. Les empreses esmentades han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en l'accés a la informació, especialment a les millores en les tècniques de treball i a les noves tecnologies. El fet anterior es reflecteix també de manera important en la gestió de la informació i en les seves decisions en l'àmbit de la sanitat vegetal.

El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix d'una elevada preparació, disponible solament amb personal tècnic altament qualificat, degudament format i, si és possible, amb experiència, la qual cosa suposa una dificultat de gestió directa d'aquest treball per una explotació. A més de l'alta especialització, la situació constantment canviant de l'evolució dels organismes nocius dels vegetals implica la necessitat d'un suport de personal tècnic en constant formació i permanent actualització del seu coneixement, adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D'altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l'explotació individual i necessita d'un plantejament col·lectiu i d'una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i les declarades d'utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.

L'Ordre d'11 d'abril de 1983, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, regula les agrupacions de defensa vegetal amb l'objectiu de col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l'àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores. L'Ordre esmentada no posa cap obstacle a què, per qualsevol iniciativa privada, i amb la fixació d'uns mínims requisits de dimensionament, es pugui crear una agrupació de defensa vegetal en qualsevol zona, o per qualsevol conreu. Això vol dir que les explotacions poden crear una agrupació de defensa vegetal en qualsevol lloc del territori de Catalunya en qualsevol moment i sense cap tipus de discriminació.

Les agrupacions de defensa vegetal han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues i malalties comunes vegetals però també han suposat un suport molt important per a la lluita contra organismes nocius dels vegetals dels quals s'han establert mesures obligatòries de prevenció i lluita. Aquesta gestió i col·laboració amb els organismes públics des de la iniciativa privada ha estat molt ben valorada per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i objecte de promoció des dels seus inicis.

Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d'estar a disposició de totes les persones que compleixin la condició de beneficiàries en l'àmbit d'actuació, es concediran en espècie mitjançant serveis subvencionables, i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a agrupacions de defensa vegetal, l'afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat.

En el context d'aquesta Ordre, cal entendre que perquè els beneficiaris puguin rebre els serveis subvencionats en espècie cal que hi hagi organitzacions, les agrupacions de defensa vegetal, que estiguin fent un treball ben planificat de presa de dades i gestió posterior. Sense la planificació al·ludida no es podran donar les recomanacions i els avisos a demanda dels beneficiaris, sota la base de criteris tècnics establerts prèviament. El treball planificat que aquí es proposa no es pot fer, doncs, sense una mínima infraestructura que passa per tenir contractat personal tècnic qualificat i format per a les tasques especialitzades de sanitat vegetal.

L'Ordre AAR/408/2008, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents a l'any 2008, aplica per primer cop aquest règim d'ajuts sotmès al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-158, de 16.12.2006), el qual va continuar la seva aplicació mitjançant l'Ordre AAR/41/2009, de 6 de febrer.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, es va optar per sotmetre els ajuts d'aquesta Ordre a l'esmentat Reglament de la Comissió. Per aquest motiu, es va comunicar a la Comissió Europea aquest règim d'ajuts per al període 2008-2013, d'acord amb el que preveu l'article 20.1 de l'esmentat Reglament de la Comissió, i li va ser assignat el número d'ajut XA 317/2008.

D'acord amb l'aplicació de l'esmentat Reglament CE 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, es pretén que, per una banda, l'objecte dels ajuts tingui caràcter d'assistència tècnica i, per l'altra, que recaigui sobre les despeses derivades dels costos de prevenció i eradicació d'organismes nocius de quarantena a la CE i els declarats de lluita obligatòria a l'Estat espanyol o a Catalunya.

L'ajut s'adreça a les explotacions considerades petites i mitjanes empreses, d'acord amb el que disposa l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost (DO L-214, de 9.8.2008), sobre la definició de petita i mitjana empresa.

Ha estat una finalitat important en la regulació d'aquests ajuts el fet que siguin proporcionals als obstacles que han de superar-se per aconseguir els beneficis socioeconòmics que es considera que reverteixen en interès comunitari i, per tant, que aconsegueixen un millor desenvolupament del sector productiu.

Finalment, a més de les normes sectorials al sector agrícola, aquest articulat també s'adequa i s'emmarca en el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tant conceptualment respecte del concepte que inspira la subvenció i àmbit d'aplicació, com pel que fa a la forma en què es regulen aquests ajuts quant a les persones beneficiàries, entitats col·laboradores, obligacions, procediments de concessió i gestió, així com els reintegraments, el control financer de les infraccions i les sancions.

Conseqüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a l'any 2010, adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els organismes nocius dels vegetals, que es publiquen a l'annex 1.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a l'any 2010, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de les partides pressupostàries AG03 D/482000111/6111/0042 i AG03 D/482000101/6111/0000 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a l'any 2010, dotades amb un import de 539.292,00 euros i 560.708,00 euros, respectivament; per tant, l'import màxim de l'ajuda és de 1.100.000,00 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Sanitat Vegetal.

2.5 L'òrgan competent per emetre resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general d'Agricultura, el/la cap del Servei de Sanitat Vegetal i el/la cap del Servei de Producció Agrícola.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a l'entitat sol·licitant serà de quatre mesos comptat des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos comptat a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal i com s'estableix a l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/darp/ajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000,00...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA