ORDRE ECF/610/2010, de 13 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/610/2010, de 13 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2011.

El desenvolupament econòmic del nostre país i la seva convergència amb els estàndards europeus ha produït en els darrers anys un augment molt important del consum energètic. Aquest fet llasta la necessitat estratègica, econòmica i ambiental de reducció de la intensitat energètica.

El consum d'energia final a Catalunya es reparteix entre tres sectors: el transport 40,0%, la indústria 31,6% i l'edificació 24,9% (serveis 10,9% i domèstic el 14,0%), segons dades de 2007, quan el consum total va ser de 16,2 mega tep. El 3,5% restant d'energia consumida va pertànyer al sector primari.

En el sector de l'edificació els factors que intervenen en el consum de l'energia són diversos, i per tant les actuacions globals són complexes. El consum energètic dels edificis es reparteix entre les necessitats de producció d'aigua calenta, de climatització i d'il·luminació (que pren especial importància en el sector terciari).

Els factors que influeixen en el consum energètic degut a les necessitats de climatització són de diversa índole. D'una banda, els factors relacionats amb l'eficiència del mateix edifici, tant degut a la transmissió tèrmica de la seva envolupant com a l'eficiència de les seves instal·lacions tèrmiques. Per una altra banda entra en joc l'ús que en faran els usuaris, que seran qui decidiran quina és la temperatura de confort o el grau de ventilació de l'edifici, per exemple.

La intervenció en l'envolupant de l'edifici pot ser complexa. La major transmissió tèrmica es produeix a través de les obertures (finestres, portes-vidrieres, claraboies) tant a l'hivern, com a l'estiu. En els mesos de calor, als guanys energètics per transmissió tèrmica, s'afegeixen els guanys per radiació. Aquests últims es poden reduir amb proteccions solars (persianes, lamel·les) i en els mesos de fred les pèrdues tèrmiques per transmissió poden arribar a ser molt importants en funció de les característiques climàtiques i dels tancaments.

Amb l'objectiu tant de disminuir la transmitància tèrmica de les obertures com els guanys per radiació solar a través del vidre, es vol impulsar la renovació de les obertures i la renovació o implementació de sistemes de protecció solar annexos a aquestes obertures.

L'Institut Català d'Energia (ICAEN), del Departament d'Economia i Finances, és l'organisme públic que té assignada l'execució de les activitats que emanen del Pla de l'Energia de Catalunya (PEC) 2006-2015 i de la seva revisió, sens perjudici de les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció i difusió de la utilització de les energies renovables.

L'Estratègia d'Eficiència Energètica del PEC es coordina amb l'Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d'abril de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) del Govern espanyol i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica de les actuacions previstes al Pla d'acció 2008-2012 de l'E4 (PAE4+) a Catalunya. En el Conveni s'identifiquen diverses actuacions que, juntament amb altres específiques de l'Estratègia del PEC, requereixen el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Vista la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions;

Per tot el que s'exposa, a proposta de l'Institut Català d'Energia, vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores i publicar la convocatòria per portar a terme el Pla Renova't de Finestres, consistent a subvencionar, en règim reglat, finestres i altres obertures que es canviïn per d'altres més eficients en els terminis i amb les condicions establertes. L'ajut també s'aplica a la incorporació o substitució de sistemes de protecció solar de la mateixa obertura sempre que tant l'obertura com la protecció compleixin amb els paràmetres exigits per aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a l'any 2011 per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual inclou les determinacions establertes per la normativa d'aplicació.

Article 3

Objectiu, quantia dels ajuts, cost elegible i inversió mínima

3.1 Objectiu.

L'objectiu d'aquests ajuts és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes-vidrieres i claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes obertures que es renovin mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.

La reducció de la transmissió tèrmica de les obertures permetrà aconseguir un estalvi energètic durant tot l'any, tant en calefacció com en refrigeració. La renovació o incorporació de proteccions solars permetrà estalviar energia en refrigeració.

3.2 Actuacions subvencionables, quantia dels ajuts i cost elegible.

Seran subvencionables: la renovació de finestres i altres obertures com portes-vidrieres o claraboies a Catalunya per d'altres més eficients, així com la substitució o incorporació de sistemes de protecció solar de les obertures substituïdes (persianes, gelosies, lamel·les, tendals).

La quantia màxima de l'ajut del Pla Renova't de Finestres per a la convocatòria 2011 serà diferent en funció de l'ús de l'edifici:

3.2.a) Per a habitatges particulars que han de ser primera residència:

Per a la renovació d'obertures se subvencionarà una quantitat màxima de 130 €/m2 d'obertura renovada en tots els casos. No obstant, la quantia de la subvenció per aquest concepte no podrà superar el límit de 3.000 € per beneficiari.

Per a la renovació o incorporació de proteccions solars instal·lades en obertures que hagin estat renovades es podrà subvencionar una quantitat màxima de 40 €/m2 de protecció solar. En qualsevol cas, però, la quantia de la subvenció per aquest concepte no podrà superar el límit de 1.000 € per beneficiari.

Per tant, la quantia màxima que es podrà rebre en concepte d'ajut per la suma d'ambdues renovacions relacionades en aquest apartat a) no superarà el límit de 4.000 € per beneficiari.

3.2.b) Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges:

Per a obertures renovades se subvencionarà una quantitat màxima de 100 €/m2 d'obertura renovada.

Per a la instal·lació de proteccions solars es podrà subvencionar una quantitat màxima de 40 €/m2 de protecció solar.

La quantia màxima que es podrà rebre en concepte d'ajut per la suma d'ambdues accions relacionades en aquest apartat b) no superarà el límit de 100.000 € per beneficiari.

Les actuacions de renovació o incorporació de proteccions solars només seran subvencionables en cas que vagin acompanyades d'una renovació o substitució d'obertura.

En qualsevol dels casos inclosos a les lletres a) i b) d'aquest article, la quantia de la subvenció no podrà superar mai el 30% del cost elegible. El cost elegible inclou el preu del material (bastiments, marcs, vidres i proteccions solars), i el de la seva col·locació.

Està exclòs del cost elegible l'IVA, la col·locació de motors, els treballs del ram de paleta, com pot ser la substitució de bastiments i premarcs antics, col·locació de caixes, torns i corrons, i els repassos de guix, de pintura, etc.

En edificis del sector terciari, caldrà fer una sol·licitud diferent per a cada edifici on es volen renovar les obertures encara que el sol·licitant sigui el mateix.

En el cas d'habitatges particulars, s'admetrà una sola sol·licitud per habitatge.

3.3 Inversió mínima.

La inversió mínima que s'ha de realitzar per poder sol·licitar subvenció, en qualsevol dels casos de l'article 3.2 anterior, és de 1.000 euros.

Article 4

Presentació de sol·licituds i terminis

4.1 Amb aquesta Ordre es fa pública la convocatòria per a l'any 2011 per a l'atorgament dels ajuts per al Pla Renova't de Finestres a Catalunya. La vigència d'aquest Pla serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre fins al 30 de setembre de 2011.

4.2 Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar sol·licituds serà des del 17 de gener de 2011 fins el 30 d'abril de 2011, o fins l'exhauriment del pressupost disponible per a cadascuna de les línies.

4.3 Termini d'execució.

La compra i instal·lació de les obertures...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA