ORDRE PTO/149/2010, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

PTO/149/2010, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya.

La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, defineix a l'article 3 les zones de muntanya; el Decret 329/1985, de 14 de novembre, el Decret 117/1992, de 28 d'abril, i el Decret 136/1993, de 23 de març, declaren les zones de muntanya dels Altiplans Centrals, el Montsec, Montseny - Guilleries - Lluçanès, els Ports de Beseit, i Prades - Montsant, com també diversos municipis que constitueixen individualment zones de muntanya. Posteriorment, el Decret 258/2008, de 23 de desembre, declara el municipi de Tiurana com a zona de muntanya i permet incorporar-lo a la llista de municipis de muntanya.

El Decret 566/1983, de 7 de desembre, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, especifica que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té la competència en matèria de política general de muntanya.

D'altra banda, l'article 11 de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, permet l'establiment de polítiques de subvencions en relació amb les zones de muntanya, d'acord amb les previsions pressupostàries de cada any, tendents a compensar els desequilibris econòmics i socials entre les zones de muntanya i la resta del territori.

Amb la finalitat d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar determinades actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya.

Per tot això exposat, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment d'actuacions destinades a l'arranjament i/o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins els titulars dels quals siguin municipis declarats zona de muntanya, i que figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

.2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases:

 1. Actuacions per millorar els accessos als nuclis, als habitatges disseminats i a les explotacions agràries.

 2. Actuacions per facilitar l'accés a punts d'interès turístic o paisatgístic.

 3. Actuacions d'adequació de senderes.

 4. Actuacions d'urgència i manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

  .3 Beneficiaris

  3.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els consells comarcals de les comarques que tinguin un o més municipis integrats en alguna de les zones de muntanya esmentades a l'annex 2 d'aquesta Ordre, excepció feta d'aquelles comarques que siguin objecte d'un programa pilot específic de millora de camins, o actuació anàloga, circumstància que s'especificarà, expressament, en la convocatòria corresponent.

  Les actuacions han de ser contractades pel consell comarcal beneficiari directe de la subvenció. Excepcionalment, les obres podran ser contractades pels ajuntaments, sempre que la supervisió i el control vagin a càrrec del consell comarcal. En qualsevol cas, l'ens contractant haurà de designar un tècnic responsable de les actuacions.

  3.2 Els beneficiaris han de complir, en tots els supòsits, els requisits següents:

 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració general de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions, i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1. Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent del consell comarcal i formalitzades pel president.

  6.2. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

  El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

  La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix la persona sol·licitant, en cap cas, de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

  Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà recurrible en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

  6.4 Cal omplir una sol·licitud per cada actuació per a la qual es demana subvenció.

  No es pot presentar més d'una sol·licitud per a una mateixa actuació.

  6.5 La signatura i la presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores, i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, si l'entitat beneficiària està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració general del l'Estat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament. En el supòsit de denegació de l'autorització, l'entitat beneficiària està obligada a presentar, en el moment de la justificació, la certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per l'Agència Tributària de Catalunya i per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  .7 Documentació

  7.1 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

 7. Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

 8. Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 9. Declaració responsable del beneficiari que d'acord amb l'article 92.2.i) del text refós de la llei de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, inclogui:

  1. Les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada; entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d'administració.

  2. El compromís de donar publicitat a aquestes remuneracions en la memòria que s'adjunta amb els estats comptables.

  3. El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva esmentada.

  4. El compliment de les regles establertes pels apartats a), b), c), i d) de l'article 90 bis.

  Quan l'ajuntament sol·licitant tingui ja publicades les remuneracions que percep el seu personal directiu, es podrà substituir la concreció expressa d'aquestes remuneracions per una referència expressa al lloc on s'han fet públiques.

  La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a què fa referència aquest punt c), a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, és també causa de reintegrament, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 10. Cas que el beneficiari de la subvenció disposi d'una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració responsable sobre quins mitjans utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

 11. Declaració responsable sobre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA