DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 92 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, estableix que totes les activitats susceptibles de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i en particular l'abocament d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals, requereixen autorització administrativa. Igualment, els articles 56 i 57 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, subjecten a autorització administrativa tots els abocaments, qualsevol que sigui el bé de domini públic marítimo-terrestre en què es realitzin. Dins d'aquestes autoritzacions es fixen els límits concrets que l'abocament ha de complir a fi de ser acceptable per al medi receptor.

L'annex al títol III i la taula 1 de l'annex al títol IV del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, així com les Ordres del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 12 de novembre de 1987, 13 de març de 1989 i 28 de juny de 1991 constitueixen el referent legal per a l'establiment dels límits als quals s'han de sotmetre les autoritzacions d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública. Pel que fa als abocaments d'aigües residuals realitzats des de terra a mar, el marc ve constituït pel Reial decret 258/1989, de 10 de març, l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Transports de 13 de juliol de 1993, i les Ordres de 31 d'octubre de 1989, 9 de maig de 1991 i 28 d'octubre de 1992.

En data 22 d'abril de 1995 va entrar en vigor el Reial decret 484/1995, de 7 d'abril, pel qual l'Administració de l'Estat dicta normes sobre regularització d'abocaments d'aigües residuals en l'àmbit de les conques hidrogràfiques de la seva competència, amb la finalitat d'aconseguir a un ritme adequat l'acomodació dels abocaments a les previsions de la Llei d'aigües, ateses les mancances que, a l'efecte, presenta el procediment previst en els articles 246 i següents del Reglament del domini públic hidràulic.

Pertoca ara al Govern de la Generalitat de procedir, amb la mateixa finalitat, a regular aquest procediment de regularització dels abocaments, per a l'autorització dels quals ostenta la competència la Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient, segons preveu l'article 5.1.k) de la Llei 19/1991, de 7 de novembre. Tanmateix, el present Decret no només s'aplica als abocaments que es produeixen al domini públic hidràulic, sinó també als que s'efectuen de terra a mar, a fi i efecte de comptar amb un procediment comú, la qual cosa porta a derogar l'ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 19 de febrer de 1987, vigent fins ara, la qual només s'ocupava dels primers.

Una de les singularitats d'aquest procediment de regularització és la seva independència amb el règim tributari a què resten sotmesos els abocaments d'aigües residuals, ja que, si bé la normativa estatal subjecta al Cànon d'abocament únicament els abocaments autoritzats, la Llei de Catalunya 19/1991, continuadora de la Llei 5/1981, ordena l'aplicació de l'Increment de tarifa de sanejament i Cànon de sanejament a qualsevol abocament com a impost disuassori de la contaminació, amb independència de la seva situació administrativa. L'evident concurrència entre una i altra figura s'ha de resoldre, tal com preveu la mateixa Llei d'aigües, tenint en compte el tribut autonòmic, la qual cosa no implica que l'autorització de l'abocament vingui donada per l'aplicació d'aquest, sinó que el seu atorgament ha de sotmetre's a les normes generals de la Llei d'aigües, que es desenvolupen mitjançant aquest Decret.

Es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA