DECRET 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, garanteix la llibertat d'associació dels pares dels alumnes dins l'àmbit educatiu i, ensems, disposa que reglamentàriament s'establiran, d'acord amb la Llei, les característiques específiques de les associacions de pares d'alumnes.

En virtut d'això, de conformitat amb l'habilitació expressa conferida a la disposició addicional 1 de l'esmentada Llei Orgànica, a proposta del Conseller d'Ensenyament, d'acord amb el Consell d'Estat, i amb el Consell Escolar de Catalunya, prèvia deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

A l'empara del que estableix l'article 22 de la Constitució i d'acord amb el que disposen l'article 8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 5 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació, es consideren associacions de pares d'alumnes aquelles que es constitueixin en els centres docents públics i privats que imparteixen ensenyaments en els nivells d'Educació Pre-escolar, Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional i altres ensenyaments reglats de nivell no universitari.

Article 2

Només poden ser membres de les esmentades associacions els pares o els tutors dels alumnes que cursin els seus estudis als centres docents indicats a l'article anterior.

Article 3

Les associacions de pares d'alumnes assumiran els objectius següents: 3.1 Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre. 3.2 Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 3.3 Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics. 3.4 Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 3.5 Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn. 3.6 Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extrascolars o de serveis. 3.7 Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA