DECRET 80/1988, de 12 d'abril, pel qual es regulen el finançament i control de la comptabilitat electoral i l'adjudicació de subvencions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposen l'article 1.2 i la Disposició addicional 1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en concordança amb l'article 175 de l'esmentada Llei;

Vista la Llei 9/1988, d'autorització d'un crèdit extraordinari per atendre les despeses de les eleccions al Parlament de Catalunya, en la qual es fixen les regles per subvencionar les despeses que originin les activitats electorals als presents comicis, així com el límit de les esmentades despeses;

Convocades les eleccions al Parlament de Catalunya pel Decret 64/1988, de 3 d'abril, a proposta conjunta dels consellers de Governació i d'Economia i Finances amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 De conformitat amb el que preveu la Llei 9/1988, d'autorització d'un crèdit extraordinari per atendre les despeses de les eleccions al Parlament de Catalunya, l'Administració de la Generalitat subvencionarà les despeses que originin les activitats electorals d'acord amb les regles següents:

  1. Un milió de pessetes per escó obtingut.

  2. Seixanta pessetes per vot aconseguit per cada candidatura que hagués obtingut, com a mínim, un escó. 1.2 Cap partit, federació, coalició o agrupació no pot superar en les presents eleccions, per despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per quaranta-cinc pessetes el nombre d'habitants de població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures. La quantitat resultant de l'operació anterior podrà incrementar-se en raó de vint milions de pessetes per cada circumscripció on aquells presentin candidatures.

Article 2

2.1 Amb càrrec al crèdit 04.12.481.01, concedit per la Llei 9/1988, d'autorització d'un crèdit extraordinari per atendre les despeses de les eleccions al Parlament de Catalunya, el Departament de Governació podrà instrumentar la concessió de bestretes als partits polítics, federacions i coalicions com avenç de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals ocasionades. Aquestes bestretes no podran excedir del 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació o coalició a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 1984. 2.2 Les sol·licituds de bestretes es presentaran pels administradors electorals, davant qualsevol de les Juntes Electorals Provincials entre els dies vint-i-u i vint-i-tres posteriors al de la convocatòria. Dites Juntes donaran trasllat al Departament de Governació de les sol·licituds que els hi hagin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA