ORDRE SLT/519/2006, de 3 de novembre, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/519/2006, de 3 de novembre, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut.

Mitjançant el Decret 29/1995, de 10 de gener (DOGC núm. 2013, de 17.2.1995), es van regular els fitxers amb dades de caràcter personal existents en l'àmbit del Departament de Salut, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament de dades de caràcter personal, derogada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Amb posterioritat al Decret 29/1995, de 10 de gener, s'han publicat altres disposicions específiques de creació de fitxers: el Decret 37/1997, de 18 de febrer, pel qual es regula el Registre de trasplantaments de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi (DOGC núm. 2337, de 24.2.1997); el Decret 167/1997, de 22 de juliol, pel qual es creen un registre hospitalari de tumors i un registre de portadors del virus de l'hepatitis B, gestionats per l'Institut Català d'Oncologia (DOGC núm. 2442, de 28.7.1997); el Decret 288/1999, de 26 d'octubre, pel qual es regula l'ús de la targeta sanitària individual, a efectes de l'accés a la prestació farmacèutica, i es modifica el fitxer amb dades de caràcter personal denominat "farmàcia" (DOGC núm. 3013, d'11.11.1999); el Decret 166/2000, de 2 de maig, pel qual es crea el Registre de facturació de serveis sanitaris (DOGC núm. 3139, de 15.5.2000); el Decret 418/2000, de 5 de desembre, pel qual es crea el Registre de seguiment i gestió de pacients en llista d'espera per a procediments quirúrgics (DOGC núm. 3305, de 15.1.2001); el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades (DOGC núm. 3665, de 27.6.2002); el Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per personal no mèdic (DOGC núm. 3795, de 8.1.2003), i finalment l'Ordre SLT/328/2004, per la qual es crea en l'àmbit del Servei Català de la Salut, el Registre de seguiment i gestió de reclamacions (DOGC núm. 4226, de 27.9.2004).

Mitjançant les ordres SSS/249/2002 i SSS/250/2002, d'1 de juliol (DOGC núm. 3678, de 16.7.2002), per les quals es regulen, respectivament, els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut es van crear nous fitxers, tenint en compte les noves activitats desenvolupades en l'àmbit del Departament de Salut, del Servei Català de la Salut i de l'Institut d'Estudis de la Salut, i es van modificar els fitxers ja regulats al Decret 29/1995, de 10 de gener; el Decret 37/1997, de 18 de febrer, i el Decret 288/1999, de 26 d'octubre, a l'efecte d'adaptar-los a les previsions de la normativa vigent.

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al BOE o al diari oficial que correspongui. Pel que fa a la seguretat de les dades personals, el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, n'estableix tres nivells: bàsic, mitjà i alt.

La disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, habilita els consellers o les conselleres de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant na ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

D'acord amb aquesta habilitació, per tal d'actualitzar la relació dels fitxers existents en l'àmbit de l'Administració sanitària, tenint en compte les necessitats sorgides pel temps transcorregut des de la publicació de les disposicions reglamentàries esmentades i pels canvis organitzatius que s'han produït, i amb la finalitat d'unificar en una sola norma la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal i garantir, d'aquesta manera, la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, és procedent regular per mitjà d'una ordre els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Salut i organismes que en depenen.

En conseqüència, atès el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, atès que s'ha emès l'informe preceptiu que estableix l'article 5.1.j), de la precitada Llei 5/2002, de 19 d'abril, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Els fitxers que contenen dades de caràcter personal existents en l'àmbit del Departament de Salut són els que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, amb indicació dels continguts que estableix l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. S'inclouen els fitxers gestionats pel Departament de Salut, pel Servei Català de la Salut, per l'Institut Català de la Salut, per les empreses públiques adscrites al Departament de Salut o al Servei Català de la Salut i pels consorcis en què participen el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, inclosos els ens vinculats a aquests consorcis.

Article 2

Es modifica el fitxer que conté dades de caràcter personal denominat Registre de voluntats anticipades, creat a l'article 5 del Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el registre de voluntats anticipades. En l'annex 2 d'aquesta Ordre s'especifica la nova regulació del fitxer, amb la indicació dels continguts que passa a tenir, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 3

3.1 Se suprimeixen els fitxers amb dades de caràcter personal regulats per les disposicions següents: Decret 29/1995, de 10 de gener, pel qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social; Decret 37/1997, de 18 de febrer, pel qual es regula el Registre de trasplantaments de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi; Decret 167/1997, de 22 de juliol, pel qual es creen un registre hospitalari de tumors i un registre de portadors del virus de l'hepatitis B; Decret 288/1999, de 26 d'octubre, pel qual es regula l'ús de la targeta sanitària individual, a efectes de l'accés a la prestació farmacèutica, i es modifica el fitxer de dades de caràcter personal denominat farmàcia; Decret 166/2000, de 2 de maig, pel qual es crea el Registre de facturació de serveis sanitaris; Decret 418/2000, de 5 de desembre, pel qual es crea el Registre de seguiment i gestió de pacients en llista d'espera per a procediments quirúrgics; Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics; Ordre SSS/249/2002, d'1 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social; Ordre SSS/250/2002, d'1 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Servei Català de la Salut, i l'Ordre SLT/328/2004, de 6 de setembre, per la qual es crea en l'àmbit del Servei Català de la Salut, el Registre de seguiment i gestió de reclamacions.

3.2 D'acord amb l'apartat tercer de l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els fitxers que se suprimeixen, en virtut de l'apartat anterior, tenen les destinacions específiques o, si s'escau, les previsions que s'adoptaran per a la seva destrucció, que s'estableixen a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Article 4

Les persones titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers regulats a l'empara d'aquesta Ordre han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades, reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la resta de normativa d'aplicació.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions següents: el Decret 29/1995, de 10 de gener, pel qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social; el Decret 37/1997, de 18 de febrer, pel qual es regula el Registre de trasplantaments de cèl·lules progenitores de l'hemopoesi; el Decret 167/1997, de 22 de juliol, pel qual es creen un registre hospitalari de tumors i un registre de portadors del virus de l'hepatitis B, gestionats per l'Institut Català d'Oncologia; el Decret 166/2000, de 2 de maig, pel qual es crea el Registre de facturació de serveis sanitaris; el Decret 418/2000, de 5 de desembre, pel qual es crea el Registre de seguiment i gestió de pacients en llista d'espera per a procediments quirúrgics; l'Ordre SSS/249/2002, d'1 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social; l'Ordre SSS/250/2002, d'1 de juliol, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Servei Català de la Salut i l'Ordre SLT/328/2004, de 6 de setembre, per la qual es crea en l'àmbit del Servei Català de la Salut el Registre de seguiment i gestió de les reclamacions.

Així mateix es deroga l'article 4 del Decret 288/1999, de 26 d'octubre, pel qual es regula l'ús de la targeta sanitària individual, a efectes de l'accés a la prestació farmacèutica, i es modifica el fitxer amb dades de caràcter personal denominat "farmàcia", els articles 9 i 17 i els annexos 2 i 3 del Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per personal no mèdic, i l'article 5 i l'annex 2 del Decret 175/2002, de 25 de juny, pel...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA