DECRET 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Data d'entrada en vigor:14 de juliol de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Per tal de fer efectius els drets en l'àmbit de l'habitatge proclamats a l'article 26 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, tot donant compliment al mandat contingut a l'article 47, el Parlament de Catalunya, en ús de les competències contingudes a l'article 137 d'aquest Estatut, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la disposició addicional dissetena de la qual encomana al Govern la posada en funcionament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial, per mitjà de l'aprovació del Reglament corresponent, establert al seu article 92.

En execució del mandat indicat, el present Decret regula l'estructura i funcionament de l'esmentat Registre, alhora que concreta la composició i règim de funcionament de la Comissió de Reclamacions, creada per la Llei 18/2007 al seu article 97, i estableix uns procediments generals d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial.

En el marc que la Llei 18/2007 estableix, el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya es presenta com un registre públic, compost pels registres dels ajuntaments que en tinguin i, pel que fa als altres municipis, pel registre que subsidiàriament constitueix l'Administració de la Generalitat. Aquesta circumstància obliga a l'establiment d'uns criteris comuns i una actuació coordinada i homologada que garanteixi una adequada gestió del parc d'habitatges protegits i un control públic rigorós en la seva adjudicació i transmissió, i alhora impedeixi pèrdues d'informació i l'eventual inscripció fraudulenta d'una mateixa persona en més d'un municipi.

La present regulació recull aquests nous postulats de la Llei 18/2007, tot procurant el major equilibri entre les exigències que reclama aquesta necessària coordinació i homogeneïtat a tot el territori de Catalunya, i l'autonomia de gestió dels ens locals. Amb aquesta finalitat es prescriu que els registres municipals i el registre de l'Administració de la Generalitat compartiran un fitxer mínim comú, l'aplicació informàtica de suport del qual serà facilitada pel Departament competent en matèria d'habitatge. Al fitxer mínim comú s'hauran d'incorporar les dades imprescindibles per tal de garantir l'acompliment eficaç de les funcions que els articles 94 i 86 de la Llei 18/2007 encomanen al Registre, com a eina fonamental d'informació i control públic en l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

A banda d'aquest fitxer mínim comú, el Decret que s'aprova crea també el fitxer corresponent al registre de l'Administració de la Generalitat, d'utilització subsidiària per a aquells municipis que no en tinguin.

El Decret regula igualment un procediment d'inscripció al Registre, d'aplicació obligatòria per als municipis que utilitzin el registre de l'Administració de la Generalitat, i d'aplicació subsidiària per als que comptin amb un registre propi.

Recull també el Decret la composició i règim de funcionament de la Comissió de Reclamacions sobre habitatge protegit, creada a l'article 97 de la Llei 18/2007, procurant també en aquest cas l'adequat equilibri entre els diversos interessos en joc. Els experts que integren aquesta Comissió representen la Generalitat, el món local, els consumidors, les cooperatives i els promotors d'habitatges amb protecció oficial, i conformen un grup reduït, per tal de garantir el funcionament eficaç de l'òrgan.

La Llei 18/2007 representa també una profunda modificació dels sistemes seguits per a l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, tal com evidencia el contingut dels articles 101 i següents, relatius als procediments d'adjudicació. D'acord amb les seves prescripcions el Decret distingeix entre els habitatges promoguts sobre sòls públics o sobre sòls la qualificació urbanística dels quals imposa que siguin destinats a habitatges amb protecció oficial, i els habitatges promoguts sobre sòls lliures, regulant per a cada cas un procediment general que, en els termes de respecte a l'autonomia de gestió dels ens locals que defensa, només serà d'aplicació directa a les promocions efectuades en municipis que no disposin de registre de sol·licitants propi i d'aplicació subsidiària i en defecte de regulació específica, a les que es duguin a terme en municipis amb registre propi. Les segones i successives transmissions també són objecte de regulació en aquest Decret d'acord amb les directrius generals establertes a la Llei 18/2007.

Aquesta nova regulació dels procediments d'adjudicació i transmissió dels habitatges amb protecció oficial, d'acord amb els nous postulats de la Llei 18/2007, representa la posada al dia de la vigent ordenació, recollida als decrets 195/2001, de 10 de juliol, i 79/2007, de 27 de març, que queden derogats.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

El Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya

Article 1

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya

 1. El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya és un registre públic, administratiu, compost pels registres de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial dels ajuntaments que en tinguin i pel registre de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 2. Per poder ser persona adjudicatària d'un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya en la modalitat de demanda corresponent. Únicament s'exceptuen d'aquest requisit les persones o unitats de convivència en situacions d'emergència, així considerades des dels àmbits d'assistència i de benestar social i acreditades pels organismes de la Generalitat i de les administracions locals competents en matèria d'assistència i protecció social.

 3. No és exigible la inscripció a les entitats sense ànim de lucre en les seves necessitats/sol·licituds d'habitatges amb protecció oficial, la destinació dels quals sigui fer front a situacions d'emergència, en el marc de les prestacions que corresponen als serveis d'assistència i benestar socials.

 4. La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial, d'acord amb els procediments establerts en aquest Decret, però no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa, en particular, l'adjudicació automàtica de cap habitatge.

 5. Per tal de ser persona adjudicatària d'un habitatge, cal trobar-se inscrit al Registre abans de l'inici del procediment d'adjudicació de què es tracti.

Article 2

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 1. Es crea el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu corresponent fitxer, el qual s'ha d'adequar a les especificacions que conté l'annex 2 d'aquest Decret. Aquest Registre és d'aplicació subsidiària en aquells municipis en què manqui.

 2. El fitxer adopta amb caràcter general les mesures de seguretat de nivell mitjà referides a l'article 81 del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Singularment, ha d'adoptar les mesures de seguretat de nivell alt en el tractament de les dades de caràcter personal derivades d'actes de violència de gènere, d'acord amb la prescripció recollida a l'apartat 3 c) de l'article indicat.

Article 3

Registres municipals

 1. Els acords municipals de creació de registres propis de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial i d'aprovació dels processos d'inscripció corresponents han de ser publicats en la forma prevista a la normativa d'aplicació.

 2. Els ajuntaments poden associar-se per a la creació de registres d'àmbit supralocal. L'acord de creació ha de concretar l'òrgan competent per resoldre les inscripcions al registre.

Article 4

Fitxer mínim comú

 1. Als efectes d'assegurar un eficient control públic de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb les especificacions que conté l'annex 1. Aquest fitxer ha d'adoptar les mateixes mesures de seguretat que les establertes a l'article 2.2 per al fitxer del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 2. En els termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, el fitxer mínim comú es regeix per les normes següents:

  1. La Secretaria d'Habitatge és la responsable del fitxer mínim comú i, en aquesta condició, li correspon la seva posada en marxa, manteniment, gestió i control. La Secretaria d'Habitatge exerceix aquestes tasques de manera coordinada amb els municipis.

  2. Els ajuntaments que disposen de registre propi tenen el caràcter d'.encarregats del tractament. i, en aquesta condició, incorporen al fitxer mínim...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA