REIAL DECRET 1005/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, se n'estableixen les regles d'aplicació durant la seva vigència transitòria, i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (publicat al BOE núm. 290, de 29 de novembre).

Data d'entrada en vigor:29 de desembre de 2017
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 144.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espais naturals, la qual, respectant el que disposa l'article 149.1.23 de la Constitució, inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya.

La Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes, va establir una àrea protegida i una zona estrictament protegida al medi marí de les illes Medes i va preveure un règim específic per conservar i protegir la fauna i la flora. Així mateix, preveia l'aprovació d'un pla amb el contingut determinat a l'article 5.

Mitjançant el Decret 222/2008, d'11 de novembre, es va aprovar el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes (PRUG), amb una vigència inicial de quatre anys.

La Llei 15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural integral, deroga la Llei 19/1990, de 10 de desembre, i estableix, en la seva disposició transitòria tercera, que el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, es manté vigent mentre no s'aprovin el Pla rector d'ús i gestió establert per l'article 11 i el decret de creació de l'òrgan rector i dels òrgans col·laboradors determinats pels articles 16 i 19.

Atès que no s'ha aprovat el PRUG del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, previst als articles 11 i 13 de la Llei 15/2010, de 28 maig, es manté la vigència transitòria del PRUG de l'àrea protegida de les illes Medes. En aquest període de vigència transitòria del PRUG es considera necessari, per una banda, fer determinades previsions sobre l'aplicació d'aquest Pla als nous espais declarats per la Llei 15/2010, de 28 de maig, i respecte dels òrgans competents, així com establir transitòriament les normes sobre velocitat de navegació i punts d'amarratge que es contenien en la Llei 19/1990, de 10 de desembre, i que la Llei 15/2010, de 28 de maig, remet el seu establiment als instruments de planificació del Parc Natural. Aquestes previsions s'estableixen a l'article 3 i a la disposició transitòria.

D'altra banda, també són necessàries algunes modificacions en la regulació continguda en el Document normatiu del Pla. Aquestes modificacions s'aproven a l'article 2.2 i es contenen a l'annex del Decret.

Així, amb la voluntat de compatibilitzar l'activitat d'immersió amb la conservació del patrimoni natural el Document normatiu del PRUG preveia, en els seus articles 14.3 i 19.4 un nombre màxim 446 de llicències diàries per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom i de 400 per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial. Tanmateix, les conclusions dels estudis de seguiment que es realitzen a l'àmbit del Parc Natural, des dels anys 2009 al 2014, recomanen tenir en compte el tipus d'hàbitat i fragilitat de les comunitats biològiques per poder establir límits màxims d'immersió, i s'indica que és més sostenible establir els límits d'immersió per a cada zona d'immersió, i no de forma homogènia. Per tot això, per poder determinar quin règim d'immersions és el més adequat a cada zona es prenen com a referència els resultats dels estudis de seguiment marí i les dades d'immersió dels darrers anys.

La primera actuació que es va realitzar en aquest sentit va ser establir un límit màxim d'immersió anual per boia, modificant els annexos 1 i 6 del document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes (ara Reserva natural parcial marina de les Medes i la seva Zona perifèrica de protecció), mitjançant l'Ordre AAM/112/2015, de 30 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos 1 i 6 del document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre.

Els factors per a la regulació de l'activitat són, més que el nombre d'immersions diàries en cada zona d'immersió o en el total d'immersions a tota l'àrea, el total d'immersions anual en cada zona d'immersió, i la pressió d'immersió simultània també en cada zona d'immersió. La modificació efectuada estableix una limitació pel que fa al nombre d'immersions simultànies, i una altra limitació pel que fa a les immersions màximes anuals per zona d'immersió, en funció de les dades d'indicació del seguiment de la biodiversitat marina realitzat anualment a l'espai natural protegit. Aquest nou sistema de regulació obliga a fer-ne un seguiment detallat i acurat dels indicadors de l'estat de conservació de l'ecosistema marí i allà on es practiquen les activitats de busseig.

Per altra banda, també cal fer una sèrie de canvis en l'articulat per ajustar millor la normativa a la pràctica de l'activitat d'immersió en aspectes que segueixen estant d'acord i són coherents amb el nou model de regulació plantejat, com ara les modificacions plantejades en els annexos 2, 3 i 4 del Document normatiu del PRUG.

També cal fer una sèrie de canvis en l'articulat per millorar la gestió de l'activitat d'immersió, essent canvis que no comporten cap risc d'impacte sobre el medi, com ara la immersió dels menors d'edat (article 14.5), la determinació horària de la validesa de la llicència (article 15.1), la possibilitat de poder fer les sol·licituds de llicència de manera telemàtica o que una mateixa embarcació pugui transportar clients de més d'una empresa (article 17.1).

Així mateix, s'habilita que els passatgers de les embarcacions de transports de viatgers i de particulars es puguin banyar des de l'embarcació, amb una sèrie de condicions a complir com a banyistes per evitar el seu impacte sobre els fons marí, i sempre i quan l'embarcació estigui amarrada a la boia que li pertoca.

Respecte l'autorització dels centres d'immersió, que es regula al Document normatiu del PRUG de l'àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, es considera necessari regular i obrir un nou procediment, d'acord amb les al·legacions rebudes durant la tramitació d'aquest Decret. A tal efecte, es modifica l'article 28, on s'habilita a establir el procediment per ordre del conseller o consellera competent, i se suprimeixen els articles 29 i 30 del Document normatiu del PRUG. Així mateix, es preveu que l'aprovació de l'ordre citada i l'aplicació del procediment s'hauran de dur a terme durant l'any 2018.

Finalment, s'incorporen dos annexos, un annex 8 que regula les condicions de bany a la zona estrictament protegida de les Illes Medes i un annex 9 que estableix la vigilància mínima que s'ha de dur a terme a l'Àrea protegida de les illes Medes per part del Cos d'Agents Rurals per garantir el compliment de les normes que determina el Decret.

Així mateix, es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, com a òrgan col·laborador en la gestió del Parc Natural, d'acord amb el previst a l'article 19 de la Llei 15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter per tal que assessorar l'òrgan gestor del Parc i la Junta Rectora sobre temes de conservació marina i litoral. L'article 4 crea aquest Consell i n'estableix la composició i organització i les funcions.

D'acord amb els informes del Consell de Protecció de la Natura i de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter;

Per tot això, a proposta de la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 24 de novembre de 2017,

 

Disposo:

 

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és:

 1. Modificar el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre.

 2. Establir les regles d'aplicació Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes durant la seva vigència transitòria.

 3. Crear el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

 

Article 2

Modificació del Decret 222/2008 i del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes

2.1 Es modifica el Decret 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, en els aspectes següents:

 1. S'afegeix una disposició addicional, amb la redacció següent:

  "Disposició addicional

  “Correspon a la direcció general competent en matèria de gestió d'espais naturals protegits realitzar el seguiment científic dels paràmetres biològics dels indicadors de l'estat de conservació de les comunitats, hàbitats i espècies marines, per avaluar l'estat de conservació de l'ecosistema marí on es practiquen les activitats de busseig, per tal de poder determinar, en tot moment i de forma precisa, l'impacte d'aquesta activitat.

  “Anualment a la vista dels resultats del seguiment científic indicat s'han de revisar les condicions en que es realitzen les activitats antròpiques a l'espai i les seves zones d'actuació. Especialment, cal revisar el nombre màxim d'immersions establertes a l'annex 1 del Document normatiu del Pla, concretament, el seu increment només és possible si en la zona afectada es constata una millora de l'estat de conservació, d'acord amb una sèrie mínima de tots els indicadors de quatre anys seguits, i aquest increment ha de ser gradual. Pel contrari, en cas de constatar un empitjorament de l'estat de conservació, d'acord amb algun dels indicadors, s'ha de disminuir el nombre màxim d'immersions en la zona afectada en la revisió anual següent.”

 2. La disposició transitòria es numera com a disposició transitòria primera, i s'hi afegeix una disposició transitòria segona, amb la redacció següent:

  “Segona

  “Durant l'any 2018 s'han de realitzar les actuacions necessàries per aplicar el procediment que es reguli en l'ordre que preveu l'article 28 del Document normatiu, per obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió que realitzen els centres d'immersió a la zona estrictament protegida”

 3. Es modifica la disposició final tercera i s'afegeix una nova disposició final quarta que resten redactades de la manera següent:

  “Tercera

  “1. El conseller competent en matèria de gestió d'espais naturals protegits pot modificar els annexos del Document normatiu del Pla si escau.

  “Quarta

  “L'ordre que preveu l'article 28 del Document normatiu del Pla s'ha d'aprovar, com a màxim, el mes de juny de l'any 2018.”

  2.2 Es modifica el Document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, contingut a l'annex del Decret 222/2008, d'11 de novembre, en els termes que consten a l'annex d'aquest Decret.

   

Article 3

Regles d'aplicació del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes durant la seva vigència transitòria.

Mentre es mantingui la vigència transitòria del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, d'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 15/2010, de 28 de maig, són d'aplicació les regles següents:

 1. Les previsions del Document normatiu del Pla referides a la zona estrictament protegida de les illes Medes s'apliquen a la Reserva natural parcial marina de les Medes, declarada per la Llei 15/2010, del 28 de maig.

 2. Les previsions del Document normatiu del Pla referides a l'àrea protegida de les illes Medes s'apliquen a la Reserva natural parcial marina de les Medes i a la seva zona perifèrica de protecció, establertes per la Llei 15/2010, del 28 de maig.

 3. Les funcions que el Document normatiu del Pla atribueix al Servei de Parcs són exercides per l'òrgan gestor del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

 4. Les funcions que el Document normatiu del Pla atribueix a la Direcció General de Medi Natural són exercides per l'òrgan gestor del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, a excepció de la referida a la suspensió o retirada de l'autorització del centres d'immersió establerta a l'article 31.2, que és exercida per la direcció general competent en matèria de gestió d'espais naturals protegits.

 5. Les funcions que el Document normatiu del Pla atribueix al Consell Assessor de l'àrea protegida de la les illes Medes i a la seva Comissió Permanent són exercides per la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i la Comissió Permanent d'aquest Junta, respectivament.

 6. Les sol·licituds de les llicències d'immersió previstes als articles 15, 16 i 19 del Document normatiu del Pla s'han de presentar al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. El seu atorgament correspon a l'òrgan gestor del Parc Natural.

 7. La reserva prèvia de la boia d'amarrament prevista a l'article 18.4 del Document normatiu del Pla s'ha de fer davant l'òrgan gestor del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

 

Article 4

Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

4.1 Es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, com a òrgan col·laborador en la gestió del Parc Natural, d'acord amb el previst a l'article 19 de la Llei 15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

El Consell Científic exerceix les seves funcions respecte de l'àmbit marí del Parc Natural, respecte de la Reserva natural parcial marina de les Medes i respecte de la Reserva Parcial dels aiguamolls del Baix Ter.

4.2 La composició del Consell Científic és la següent:

 1. La Presidència, que correspon al president o presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural.

 2. Les vocalies següents:

  Les dues persones membres de la Junta Rectora del Parc Natural en representació de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis i del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.

  Un màxim de vuit persones en representació d'entitats que tenen com a finalitat prevista en els seus estatuts la recerca científica en temes de conservació marina i litoral, així com factors que la puguin afectar, nomenades per la persona titular de la direcció general competent en matèria de gestió d'espais naturals protegits. Els nomenaments es fan a proposta de les entitats citades, i escoltada la Junta Rectora del Parc Natural, per un termini màxim de quatre anys, i han d'indicar la persona suplent de cada entitat en cas d'absència de la persona titular.

 3. La Secretaria, que correspon al director o directora del Parc Natural, i que participa en les sessions amb veu i sense vot.

  La Presidència pot convocar a les reunions del Consell Científic persones expertes en les matèries a tractar, a iniciativa pròpia o a proposta d'altres membres, que participen amb veu i sense vot.

  4.3 Les funcions del Consell Científic són les següents:

 4. Proposar actuacions de coneixement relacionades amb la conservació dels espais.

 5. Assessorar a l'òrgan gestor del Parc Natural i a la Junta Rectora en temes de coneixement del patrimoni natural i les seves afectacions.

 6. Validar el disseny i avaluar els resultats del seguiment científic dels espais i trametre les seves conclusions a l'òrgan gestor del Parc Natural i a la Junta Rectora.

 7. Emetre informe, previ a la informació pública, dels instruments de planificació de l'espai establerts a l'article 11 de la Llei 15/2010 pel que fa als aspectes de patrimoni natural i les seves afectacions.

 8. Emetre informes a petició de l'òrgan gestor i de la Junta Rectora.

  El Consell ha d'ésser informat regularment dels plans, projectes i les actuacions que es duen a terme en la gestió del Parc Natural.

  4.4 La Presidència convoca les reunions necessàries per tal que el Consell Científic pugui realitzar les seves funcions. Com a mínim, s'ha de realitzar una reunió anual.

  L'assistència a les reunions del Consell Científic no genera cap dret econòmic als seus membres, ni a altres persones que hi puguin assistir, els quals no perceben tampoc indemnització d'assistència o dietes.

  El funcionament del Consell Científic es regeix per l'establert en aquesta disposició, per les normes de règim intern que pugui establir, i supletòriament per la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

   

   

  Disposició addicional primera

  Reducció excepcional del nombre de llicències d'immersió

  La Direcció del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter pot reduir el nombre màxim de llicències d'immersió previstes a l'annex 1 del Document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, en casos excepcionals i per motiu de protecció dels valors naturals degudament fonamentats en base a dades reals i objectives, un cop escoltada la Comissió Permanent de la Junta Rectora del Parc Natural. La reducció ha de tenir la durada mínima imprescindible per atendre la situació excepcional i d'urgència que la motiva. Si es mantingués la situació, en el termini de quatre mesos des que s'aplica la reducció s'ha d'iniciar la tramitació de l'ordre que modifiqui l'annex 1 del Document normatiu del Pla.

   

  Disposició addicional segona

  Tramitació electrònica dels procediments

  El departament competent en matèria de gestió d'espais naturals protegits ha d'habilitar els mitjans necessaris per tal que els tràmits i procediments regulats en el Document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, es puguin efectuar per via electrònica, d'acord amb l'establert per la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   

   

  Disposició transitòria

  Mesures aplicables al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter fins a l'aprovació dels instruments de planificació previstos a la Llei 15/2010

  D'acord amb l'establert a la regla segona de l'article 5.2 de la Llei 15/2010, de 28 de maig, mentre no s'aprovin els instruments de planificació previstos en aquesta Llei, s'aplica el següent:

 9. La velocitat màxima de navegació dins la Reserva natural parcial marina de les Medes i a menys de 200m de la costa a la zona perifèrica de protecció de la Reserva natural parcial marina de les Medes és de 3 nusos.

 10. A la Reserva natural parcial marina de les Medes les embarcacions només poden amarrar en les boies previstes en el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre. Per motius de seguretat es pot fer un segon amarrament de l'embarcació, simultani al de la boia, sobre la superfície emergida de les Illes Medes, sempre i quan es faci amb un sistema que no provoqui erosió de la roca ni malmeti comunitats biològiques presents en aquell punt.

 11. S'estableixen com a zones de control el voltant de l'illot de Medellot i la Cova de Malpàs, on s'ha de monitoritzar l'evolució natural dels indicadors. En aquestes zones es permeten exclusivament immersions per maneig de l'espai protegit i de recerca.

   

   

  Disposició final

  Entrada en vigor

  Aquest Reial Decret entra en vigor en el termini d'un mes des de de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   

  Madrid, 24 de novembre de 2017

   

  FELIPE R.

   

  Isabel García Tejerina

  Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

   

   

  Annex

  Modificació del Document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes

   

  1. Es modifica l'índex del Document normatiu del Pla en els aspectes següents:

 12. Al Capítol IV, procediment d'autorització, se suprimeixen les referències als articles 29 i 30.

 13. Als annexos s'afegeix la referència als annexos 8 i 9, amb el contingut següent:

  “Annex 8. Condicions de bany a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

  “Annex 9. Vigilància”

   

  1. Es modifica l'epígraf c) de l'article 2 i s'hi addiciona un nou epígraf g), amb la redacció següent:

   “c) Submarinista o bussejador/bussejadora: Persona que fa immersió amb escafandre autònom. A efectes d'aquest Pla es consideren també submarinistes o bussejadors/bussejadores aquells o aquelles immersionistes sense escafandre autònom que realitzen immersions a més de 10 metres de profunditat o bé amb aletes de 80 cm o més de longitud (calculats des de la part del darrera del taló fins a la part davantera de l'aleta). A aquests o aquestes immersionistes els són aplicables les previsions establertes per als immersionistes que empren escafandre autònom, excepte disposició específica en sentit diferent.

   “g) Banyista: Persona que es banya en superfície sense realitzar immersió.”

    

  2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 10, que resta redactat de la manera següent

   “10.2 Activitats prohibides a la zona estrictament protegida de les illes Medes

   “Les activitats prohibides a la zona estrictament protegida de les illes Medes són les que estableixen els articles 3 i 4 de la Llei 10/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes. També queda prohibit el subministrament a la fauna de qualsevol tipus d'aliment i la realització de qualsevol tipus d'activitat entre la posta i la sortida del sol, tret d'aquelles que siguin autoritzades per l'òrgan gestor del Parc Natural amb finalitats d'investigació.”

    

  3. S'addiciona un nou apartat 3 a l'article 11, amb la redacció següent:

   “11.3 Totes les immersions realitzades per centres d'immersió han de ser vigilades pels guies submarins del centre d'immersió, per tal d'assegurar una adequada protecció de l'espai.

   “Abans de cada immersió, un guia submarí ha de donar una explicació amb recomanacions sobre el comportament subaquàtic respectuós i la fragilitat de les comunitats biològiques que s'observen (ecobriefing). Posteriorment, com a mínim, un guia submarí del centre d'immersió ha d'acompanyar la immersió dels bussejadors, excepte en els supòsits per als que en els annexos 2, 3 i 4 es determina un número superior de guies acompanyants.

   “En qualsevol cas, els/les guies han de vetllar per la protecció del patrimoni natural i garantir la seguretat dels visitants. Entre d'altres funcions els/les guies han de:

   Donar informació precisa sobre les característiques de l'indret que es visita: tipus de fons, comunitats que s'hi podran observar, fragilitat.

   Evitar l'ús de material inadequat per a l'assoliment dels objectius de conservació de l'espai.

   Evitar el fregament amb el fons per un llastat inadequat.

   Evitar els cops etzibats pels peus d'ànec o per altres mitjans de propulsió.

   Evitar l'ús de la fauna fixada com a mitjà de tracció contra els corrents.

   Garantir que les persones visitants guarden la distància de seguretat envers les comunitats de les coves i del coral·ligen.

   Garantir que no es capturen, manipulen ni molesten els organismes.

   Evitar les pràctiques de donar menjar als peixos (feeding).”

    

  4. A l'article 14, es deixa sense contingut l'apartat 4, es modifiquen els apartats 1, 3 i 5 i s'hi afegeix un nou apartat 6, amb la redacció següent:

   “14.1 La pràctica de la immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes requereix l'obtenció d'una llicència específica atorgada per la Direcció General del Medi Natural.

   “L'expedició de la llicència per practicar immersió amb escafandre autònom comporta l'acreditament de la taxa en el moment en què se sol·licita, tal com preveu el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

   “Resten exemptes de l'obtenció de la llicència d'immersió les immersions relacionades amb la gestió de l'espai, les immersions vinculades a la investigació científica, els esdeveniments de divulgació marina promoguts per l'òrgan gestor de l'espai, les immersions dels guies de centres d'immersió autoritzats i les immersions dels estudiants en pràctiques que disposin d'autorització de l'òrgan gestor de l'espai.

   “14.3 El nombre màxim de llicències anuals, diàries o simultànies, i per a tota la zona estrictament protegida de les illes Medes o per a cada zona d'immersió per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom és el que es determina a l'annex 1. S'entén per període anual el comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre del mateix any. El nombre màxim de llicències s'ha revisar, ja sigui per mantenir-lo, per incrementar-lo o per reduir-lo, en funció dels resultats del seguiment científic, d'acord amb la disposició addicional d'aquest decret.

   “Les immersions amb escafandre autònom vinculades a activitats d'investigació, les dels instructors o guies submarins en plantilla laboral dels centres d'immersió, així com les relacionades amb la gestió de l'espai, no es comptabilitzen dins dels màxims d'immersions determinats a l'annex 1.

   “14.5 A fi de realitzar les activitats d'immersió amb escafandre autònom, cal disposar, com a mínim d'una titulació o certificació internacional o nacional reconeguda a Catalunya per l'administració competent (en endavant qualificació reconeguda) de bussejador esportiu de segona classe, segons la qualificació que estableix l'Ordre d'1 de juny de 2000 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment d'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de l'ensenyament de submarinisme de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de submarinisme d'esbarjo, o el seu equivalent internacional. Els menors d'edat han de complir amb els requisits, limitacions i exclusions que estableix el Decret 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions perquè les persones menors d'edat practiquin activitats subaquàtiques d'esbarjo amb escafandre. Quan la immersió es faci a través d'un centre d'immersió, aquest s'ha d'assegurar que la immersió del menor compleix aquestes condicions i si es necessari un acompanyant per al menor, d'acord amb el Decret 175/2007, de 31 de juliol, en cap cas, aquest acompanyant pot ser la mateixa persona que faci de guia supervisor del grup.

   “14.6 Les persones que fan la immersió amb escafandre autònom no podem utilitzar simultàniament aletes d'apnea enteses com a aletes de 80 cm o més de longitud, calculats des de la part del darrera del taló fins a la part davantera de l'aleta.”

    

  5. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 15 i s'hi addiciona un nou apartat 4, amb la redacció següent:

   “15.1 Per practicar la immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes, les persones usuàries particulars han de disposar de la llicència corresponent, vàlida per a una franja de dues hores en un dia determinat.

   “El mateix dia que es vol practicar la immersió, abans de cada sortida, els usuaris/àries particulars han de sol·licitar la llicència d'immersió corresponent mitjançant imprès normalitzat que es pot obtenir telemàticament. La sol·licitud ha d'incloure, com a mínim, les dades següents:

 14. Pel que fa als usuaris o usuàries particulars que faran immersió amb escafandre autònom:

  Noms i cognoms.

  Edat.

  Qualificació reconeguda d'immersió.

  Número de pòlissa, i companyia que la subscriu, de l'assegurança d'immersió, o llicència federativa en vigor.

 15. Pel que fa a l'embarcació per desplaçar-se a la zona d'immersió, i al seu pilotatge:

  Nom de l'embarcació.

  Matrícula.

  Número de registre marítim o equivalent internacional.

  Número de certificat de navegabilitat vigent.

  Número de pòlissa, i companyia que la subscriu.

  Nom i cognoms del patró.

  Titulació nàutica de govern d'embarcacions, d'acord amb la normativa vigent.

  Dia, franja horària i punt d'amarrament on es fa l'activitat d'immersió amb escafandre autònom.

  “A més, la sol·licitud ha de contenir una declaració responsable sobre que es disposa de la documentació acreditativa de les dades indicades a les lletres a i b. En qualsevol moment, qui atorga la llicència d'immersió pot requerir la documentació acreditativa citada.

  “Les dades esmentades en aquest article podran facilitar-se i publicar-se de manera genèrica, als efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

  “15.2 La llicència s'atorga si es compleixen els requisits de l'apartat anterior i no se supera el nombre màxim d'immersions permeses d'acord amb l'annex 1, o qualsevol altra disposició que contingui aquest Pla, i comporta l'autorització per a l'amarrament de l'embarcació. En la llicència ha de constar el dia i la franja horària, el punt d'amarrament d'acord amb la relació establerta als annexos 1 i 6, la identificació de l'embarcació, i el nom i cognoms de cada persona usuària.

  “15.4 La llicència s'ha de portar a bord de l'embarcació mentre es realitzi l'activitat i s'ha de presentar quan sigui requerida per l'administració competent o pels agents de l'autoritat.”

   

  1. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 16 i s'hi addiciona un nou apartat 4, amb la redacció següent. L'actual apartat 4 passa a ser l'apartat 5:

   “16.1 Els centres d'immersió han d'obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom a la Zona Estrictament Protegida de les Illes Medes.

   “16.3 Els centres d'immersió autoritzats han de sol·licitar la llicència d'immersió per a les persones usuàries que transporten, vàlida per a una franja de dues hores en un dia determinat, de forma prèvia a l'activitat i el mateix dia.

   “Els centres d'immersió s'han d'assegurar de forma prèvia que totes les persones que transporten per fer immersió disposen de la qualificació reconeguda d'immersió amb escafandre autònom necessària d'acord amb aquesta normativa, i de l'assegurança individual o col·lectiva d'immersió o la llicència federativa en vigor.

   “Per a la sol·licitud de la llicència, s'ha de presentar l'imprès normalitzat, que es pot obtenir telemàticament, degudament emplenat, en què ha de constar, com a mínim, les dades següents:

   “a) Nom del centre d'immersió.

   “b) Pel que fa a l'embarcació per desplaçar-se a la zona d'immersió i al seu pilotatge:

   Nom de l'embarcació i matrícula.

   Declaració responsable que l'embarcació disposa de tota la documentació, assegurança i permisos vigents, d'acord amb la normativa aplicable, per poder navegar en l'àmbit de les illes Medes.

   Nom i cognoms del patró/na.

   Relació dels noms i cognoms dels guies del centre d'immersió.

   Dia, franja horària i punt d'amarrament on es fa l'activitat d'immersió amb escafandre autònom.

   “c) Pel que fa als usuaris o usuàries que fan l'activitat d'immersió amb escafandre autònom:

   Noms i cognoms.

   Qualificació reconeguda d'immersió.

   Nombre d'acompanyants.

   Declaració responsable sobre que es disposa de la documentació acreditativa de les dades indicades i que es disposa de l'assegurança d'immersió, o llicència federativa en vigor.

   “En qualsevol moment, qui atorga la llicència d'immersió pot sol·licitar la documentació acreditativa a què es refereixen les declaracions responsables indicades anteriorment.

   “Les dades esmentades en aquest article podran facilitar-se i publicar-se de manera genèrica, als efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

   “16.4 La llicència s'atorga si es compleixen els requisits de l'apartat anterior i no se supera el nombre màxim d'immersions permeses d'acord amb l'annex 1, o qualsevol altra disposició que contingui aquest Pla, i comporta l'autorització per a l'amarrament de l'embarcació. En la llicència ha de constar el dia i la franja horària, el punt d'amarrament d'acord amb la relació establerta als annexos 1 i 6, el nom del centre d'immersió, la identificació de l'embarcació, i el nom i cognoms del patró, dels guies de l'activitat i de les persona usuàries que faran l'activitat d'immersió, el número d'acompanyants de cada una d'aquestes.”

    

  2. Es modifica l'article 17, que resta redactat de la manera següent:

   “Article 17

   “Amarrament de les embarcacions utilitzades per a les activitats d'immersió amb escafandre autònom

   “17.1 Les embarcacions que transporten persones que disposen de llicència per a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom només poden amarrar al punt que s'assigna a la llicència esmentada i en el dia i la franja horària que aquesta especifica. En una mateixa embarcació es poden transportar clients de diferents centres d'immersió que disposin d'autorització, sens perjudici d'altre normativa d'aplicació i sempre que no se superin els límits per zona d'immersió establerts a l'annex 1. En tot cas, cada centre d'immersió ha de presentar un formulari diferenciat per obtenir les llicències per als seus clients.

   “17.2 Les circumstàncies meteorològiques adverses, no comporten en cap cas la possibilitat d'incrementar, en aquells punts d'amarrament no afectats per la meteorologia adversa, el nombre d'embarcacions o d'immersions anuals, diàries o simultànies determinades a l'annex 1.”

    

  3. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 18, que resten redactats de la manera següent:

   “18.2 Aquestes embarcacions només poden amarrar als punts d'amarrament establerts a aquest efecte als annexos 1 i 6 del document normatiu.

   “18.4 L'ús de les boies referides en el punt 2 està subjecte a reserva prèvia, i a l'abonament de la taxa establerta, si s'escau.

   “En la reserva ha de constar el dia i la franja horària, el punt d'amarrament, el nom de l'empresa, la identificació de l'embarcació, i el nom i cognoms del patró.

   “La reserva s'ha de portar a bord de l'embarcació mentre es realitzi l'activitat i s'ha de presentar quan sigui requerida per l'administració competent o pels agents de l'autoritat.”

    

  4. Es modifiquen els apartats 2, 4, 5 i 6 de l'article 19, que resten redactats de la manera següent:

   “19.2 Els centres d'immersió han d'obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica d'immersió sense mitjans de respiració artificial a la zona estrictament protegida de les Illes Medes.

   “19.4 El nombre màxim de llicències anuals, diàries o simultànies, i per a tota la zona estrictament protegida de les illes Medes o per a cada zona d'immersió per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial, mitjançant itineraris submarins comentats, és el que es determina a l'annex 1. En aquest sentit s'entén per anual el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre del mateix any.

   “Les immersions sense mitjans de respiració artificial dels instructors o guies submarins en plantilla laboral dels centres d'immersió autoritzats no es comptabilitzen dins del màxim d'immersions determinades a l'annex 1.

   “19.5 Els centres d'immersió autoritzats han de sol·licitar la llicència per a les persones usuàries que transporten, vàlida per a una franja de dues hores en un dia determinat, de forma prèvia a l'activitat i el mateix dia. L'expedició d'aquesta llicència comporta l'acreditació de la taxa en els termes que preveu el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

   “Resten exemptes de l'obtenció de la llicència d'immersió les immersions dels instructors o guies submarins en plantilla laboral dels centres d'immersió autoritzats.

   “Per a la sol·licitud de la llicència, s'ha de presentar l'imprès normalitzat, que es pot obtenir telemàticament, degudament emplenat, en què ha de constar, com a mínim, la informació següent:

   “a) Nom del centre d'immersió.

   “b) Pel que fa a l'embarcació, per desplaçar-se a la zona d'immersió, i al seu pilotatge:

   Nom l'embarcació i matrícula.

   Declaració responsable que l'embarcació disposa de tota la documentació, assegurança i permisos vigents, d'acord amb la normativa aplicable, per poder navegar en l'àmbit de les illes Medes.

   Nom i cognoms del patró/na.

   Relació dels noms i cognoms dels guies del centre d'immersió.

   Dia, franja horària i punt d'amarrament on es fa l'activitat d'immersió sense mitjans de respiració artificial.

   “c) Pel que fa a les persones usuàries que fan l'activitat d'immersió sense mitjans de respiració artificial:

   Noms i cognoms.

   Nombre d'acompanyants.

   “En qualsevol moment, qui atorga la llicència d'immersió pot sol·licitar la documentació acreditativa a què es refereix la declaració responsable indicada anteriorment.

   “Les dades esmentades en aquest article podran facilitar-se i publicar-se de manera genèrica, als efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

   “19.6 La llicència s'atorga si es compleixen els requisits de l'apartat anterior i no se supera el nombre màxim d'immersions permeses d'acord amb l'annex 1, o qualsevol altra disposició que contingui aquest Pla, i comporta l'autorització per a l'amarrament de l'embarcació. En la llicència ha de constar el dia i la franja horària, el punt d'amarrament d'acord amb la relació establerta als annexos 1 i 6, el nom del centre d'immersió, la identificació de l'embarcació, i el nom i cognoms del patró, dels guies de l'activitat i de les persona usuàries que faran l'activitat d'immersió, el número d'acompanyants de cada una d'aquestes.”

    

  5. S'addicionen dos nous apartats 4 i 5 de l'article 25, amb la redacció següent:

   “25.4 Les condicions en que es realitzen les diferents activitats ludicoesportives permeses a l'espai poden ser objecte de regulació mitjançant la creació de nous annexos o la modificació dels existents.

   “25.5 Es permet el bany en els llocs i en les condicions establertes a l'annex 8.”

    

  6. Es modifica l'apartat 3 de l'article 27, que resta redactat de la manera següent:

   “27.3 Els punts d'amarrament es poden utilitzar simultàniament en les condicions previstes en l'annex 1, i sempre que no es sobrepassin el màxims d'immersió determinats en l'apartat 3 del mateix annex.”

    

  7. Es modifica l'article 28, que resta redactat de la manera següent:

   “Article 28

   “Procediment per obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió realitzada per centres d'immersió a la zona estrictament protegida

   “1. Els centres d'immersió poden optar a l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup A, a l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup B i a l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial.

   “2. El procediment per obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió realitzada per a centres d'immersió a la zona estrictament protegida s'estableix mitjançant ordre de la persona titular de la conselleria competent en gestió d'espais naturals protegits.

   “3. En la mateixa ordre prevista a l'apartat 2 s'han d'establir les condicions de la distribució de les llicències d'immersió entre els centres autoritzats”

    

  8. Se suprimeixen els articles 29 i 30.

    

  9. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'annex 1, i s'hi addicionen tres nous apartats 4, 5 i 6 a aquest annex, amb la redacció següent:

   “2. Identificació dels punts d'amarrament segons les activitats a desenvolupar

   “2.1 Punts d'amarrament d'usuaris/àries particulars per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom:

   Identificació: boies bicòniques de color groc

    

   Boia Zona Boia Zona
   P1 el Salpatxot P6A* o P6B* Dofí Nord o Dofí Sud
   P2 la Pedra de Déu P7 Tascó Gros
   P3 la Pota del Llop P8 Carall Bernat
   P4* Punta de la Galera P9 Ferranelles
   P5* la Vaca    
   *No utilitzables de manera simultània P5 i P6, ni P7A i P7B.
    

    

   “2.2 Punts d'amarrament dels centres d'immersió per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom:

   Identificació: boies cilíndriques de color groc

    

   Boia Zona Boia Zona
   C1 el Guix C6 la Cova de la Reina
   C2 el Salpatxot C7A* o C7B* Dofí Nord o Dofí Sud
   C3 la Pedra de Déu C8 Tascó Gros
   C4 la Pota del Llop C9 Carall Bernat
   C5A* o C5B* la Vaca Nord o C10 Tascó Petit
     Vaca Sud C11A i C11B Ferranelles
   *No utilitzables de manera simultània C5A i C5B,  C7A i C7B
    

    

   “2.3 Punts d'amarrament per a la pràctica dels itineraris submarins comentats:

   Identificació: boies de color verd o groc

    

   Boia Zona Boia Zona
   I1 el Salpatxot I4 Embarcador de la Meda Gran
   I2 l’Embardador del Francès I5 el Furió
   I3 Roca de l’Hermínia I6 Sant Istiu
    

    

   “Entre el 15 de setembre d'un any i el 15 de juny de l'any següent les boies I2 i I6 es poden utilitzar com a punt d'amarrament dels centres d'immersió per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom com a segona opció, quan la boia groga prevista al quadrant per a algun centre no sigui utilitzable per condicions meteorològiques desfavorables; en aquest cas, el patró haurà de sol·licitar prèviament a la immersió fer el canvi de boia de forma motivada. En qualsevol cas, la pràctica dels itineraris submarins comentats té prioritat d'ús en aquestes boies i la immersió amb escafandre autònom no pot implicar, en cap cas, el desplaçament dels submarinistes a altres zones d'immersió properes.

   “2.4 Punts d'amarrament dels creuers amb activitat de transport de passatgers i bany

   Identificació: boies bicòniques de color verd o groc identificades amb les inicials Cr.

   Cr1 Meda Gran per a embarcacions amb una eslora inferior als 12 m.

   Cr2 Meda Gran per a embarcacions amb una eslora inferior als 25 m.

   “Aquestes boies no poden utilitzar-se de manera simultània.

   “2.5 Punts d'amarrament per a les embarcacions d'usuaris/àries particulars, excepte per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom:

   “75 boies bicòniques de color vermell o taronja per a embarcacions amb una eslora inferior als 9 m.

   “15 boies bicòniques de color blanc per a embarcacions d'eslora superior als 9 m.

   “Aquests punts d'amarrament es distribueixen a les zones següents:

   “Zona nord: la Coetera.

   “Zona sud: Meda Gran i Meda Petita.

   “2.6 En qualsevol cas, l'òrgan gestor del Parc pot no autoritzar l'ús de la boia o limitar el seu ús a una embarcació, quan s'escau, per motius de seguretat i d'acord amb les condicions tècniques i d'estat de conservació de la boia.

   “3. Màxim d'immersions amb escafandre autònom

   “3.1 S'estableix un màxim anual de 74.876 immersions amb escafandre autònom, distribuït per zones d'immersió d'acord amb la taula següent:

    

   Zona d'immersió Boies afectades Màxim d'immersions anuals
   El Guix C1 6.136
   El Salpatxot C2 i P1 6.136
   La Pedra de Déu C3 i P2 5.687
   La Pota del Llop C4 i P3 2.939
   La Vaca C5A*, C5B*, P4* i P5* 8.028
   La cova de la Reina C6 2.390
   Dofí C7A*, C7B*, P6A i P6B 7.680
   Tascó Gros C8 i P7 4.439
   Carall Bernat C9 i P8 6.591
   Tascó Petit C10 5.850
   Ferranelles C11A, C11B i P9 11.000
   L'Embarcador del Francès I2** 4.000
   Sant Istiu I6** 4.000
   *No utilitzables de manera simultània **D'acord amb les especificacions de l'apartat 2.3
    

    

    

   “3.2 S'estableix un màxim de 45 immersions simultànies amb escafandre autònom a cada zona d'immersió, sens perjudici de que s'estableix a l'apartat 3.5

   “3.3 Qualsevol embarcació amb la qual les persones usuàries particulars facin ús dels punts d'amarrament per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom pot gaudir del següent nombre màxim de llicències:

 16. 6 en un dia

 17. 30 setmanals

 18. 120 anuals

  “3.4 Es reserva un 3,5% del màxim d'immersions totals per als usuaris particulars. A cada zona d'immersió en què coexisteixin boies per a centres d'immersió i boies per a persones usuàries particulars s'ha de reservar un 5% del màxim d'immersions anuals, de les establertes en aquella zona, per a les persones usuàries particulars.

  “3.5 En el cas de que la immersió es faci en una cova, d'acord el que estableix l'article 11.3 de l'annex normatiu, l'explicació prèvia a aquesta immersió amb recomanacions sobre el comportament subaquàtic respectuós i la fragilitat de les comunitats biològiques que s'observen (ecobriefing) ha d'incloure específicament el valor d'aquests espais i la seva problemàtica específica en relació a l'activitat.

  “4. Màxim d'immersions sense mitjans de respiració artificial.

  “No s'estableix cap màxim anual, diari o de simultaneïtat en el nombre d'immersions sense mitjans de respiració artificial en les boies corresponents, ni per al global de l'àmbit.”

  “5. En els punts d'amarrament definits en aquest annex 1 i en l'annex 6 només es permet, amb caràcter general, l'amarrament d'una única embarcació. Tanmateix es permet l'amarrament d'un màxim de dues embarcacions simultàniament en els casos següents:

     a) En les boies per l'amarrament d'embarcacions dels centres d'immersió dedicats al transport de persones usuàries per a la pràctica d'immersió amb escafandre i en les per l'amarrament d'embarcacions dels centres d'immersió dedicats al transport de passatgers per a la pràctica dels itineraris submarins comentats que comporten una immersió sense mitjans de respiració artificial establertes a l'apartat 2.2 i 2.3 d'aquest annex 1 respectivament.

     b) En les boies per l'amarrament de les embarcacions d'usuaris/àries particulars establertes a l'apartat 2.5 d'aquest annex 1 durant els mesos de juliol i agost.

  “6. S'admet, en les zones d'immersió destinades a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom, la realització dels itineraris submarins comentats que comporten una immersió sense mitjans de respiració artificial, d'acord amb la regulació d'aquesta activitat establerta en aquesta normativa, i sempre i quan l'embarcació que transporti als immersionistes s'amarri en les boies, indicades a l'apartat 2.2 d'aquest annex, per l'amarrament d'embarcacions dels centres d'immersió dedicats al transport de persones usuàries per a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom.

  “En aquests casos, i en els casos de les boies I2 i I6 previstos en l'apartat 2.3 d'aquest annex, en una mateixa embarcació es poden transportar clients de diferents centres d'immersió que disposin d'autorització, o del mateix centre que disposi autorització tant per la pràctica d'immersió amb escafandre autònom com per la realització dels itineraris submarins comentats que comporten una immersió sense mitjans de respiració artificial. En tot cas, cada centre d'immersió ha de presentar un formulari diferenciat segons el tipus d'activitat per obtenir les llicències per als seus clients.

  “Aquest doble ús d'aquestes boies cal que sigui avaluat pel seguiment científic dels paràmetres biològics indicadors dels efectes de la freqüentació sobre l'estat de conservació de les comunitats, hàbitats i espècies marines a què fa referència la disposició addicional del Decret 222/2008, 11 de novembre, modificada pel Reial Decret 1005/2017, de 24 de novembre.”

   

  1. Es modifica l'annex 2, que resta redactat de la manera següent:

   “Annex 2

   “Principis i característiques de les activitats d'immersió amb escafandre autònom realitzades per centres d'immersió que disposen de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom del grup A a la zona estrictament protegida

   “Cadascun dels centres d'immersió que disposa d'autorització realitza la gestió d'un determinat nombre d'immersions de les indicades en el punt 3.1 de l'annex 1.

   “El grup A d'immersió amb escafandre autònom disposa del 70,75% del total del límit d'immersions anuals determinades en el punt 3.1 de l'annex 1. Aquest percentatge es distribueix de la manera següent: un 70% en les zones d'immersió on coexisteixin boies per a centres d'immersió amb escafandre autònom i boies de persones usuàries particulars; i un 72,5% en les zones d'immersió on només hi ha boies per a centres d'immersió amb escafandre autònom.

   “Els centres d'immersió del grup A poden cedir places a centres d'immersió del grup B, i si es dona el cas, aquestes places computen com a places del grup A a efectes dels percentatges indicats en aquest punt.

   “La distribució de llicències d'immersió dins el Grup A, s'ha de fer d'acord amb les condicions que s'estableixen per l'ordre prevista a l'article 28.3.

   “Cada sortida ha de realitzar-se obligatòriament amb, almenys, una persona guia submarina, d'acord amb l'article 11.3. Cada centre d'immersió té assignats diàriament dos punts d'amarrament, un dins de la franja horària de matí i un altre dins la franja horària de tarda.

   “Els clients dels centres d'immersió que realitzin immersions sense escafandre autònom a profunditat superior a 10 metres o amb aletes de longitud igual o superior a 80 cm, computen a tots els efectes com a immersió amb escafandre autònom. Com a mesura de seguretat, aquestes immersions s'han de realitzar per un mínim de dues persones bussejadores simultàniament.”

    

  2. Es modifica l'annex 3, que resta redactat de la manera següent:

   “Annex 3

   “Principis i característiques de les activitats d'immersió amb escafandre autònom realitzades per centres d'immersió que disposen de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom del grup B a la zona estrictament protegida

   “Cadascun dels centres d'immersió que disposi de l'autorització realitza la gestió d'un determinat nombre d'immersions de les indicades en el punt 3.1 de l'annex 1.

   “El grup B d'immersió amb escafandre autònom disposa del 25,75% del total del límit d'immersions anuals determinades en el punt 3.1 de l'annex 1. Aquest percentatge es distribueix de la manera següent: un 25% en les zones d'immersió en què coexisteixin boies per a centres d'immersió amb escafandre autònom i boies d'usuaris particulars; i un 27,5% en les zones d'immersió on només hi ha boies per a centres d'immersió amb escafandre autònom. Aquests percentatges no inclouen, d'acord amb les determinacions del punt 3.1 de l'annex 2, les places que pugui cedir un centre d'immersió del grup A a un del grup B. Per altra banda, els centres d'immersió del grup B poden cedir places a centres d'immersió del grup A, sempre i quan, el centre d'immersió receptor de les places del grup B, mantingui els paràmetres de guiatge obligatori pel grup B d'acord amb el que s'estableix en aquest apartat.

   “La distribució de llicències d'immersió dins el Grup B, s'ha de fer d'acord amb les condicions que s'estableixen per l'ordre prevista a l'article 28.3.

   “Cada grup de fins a 6 persones va obligatòriament amb almenys un/a guia submarí/na i cada sortida es pot fer amb un màxim de 18 persones i els seus guies corresponents. Aquests guies submarins han d'acompanyar la immersió dels bussejadors Cada centre d'immersió té assignats diàriament dos punts d'amarrament, un dins de la franja horària de matí i l'altre dins de la franja horària de tarda.

   “Els clients dels centres d'immersió que realitzin immersions sense escafandre autònom a profunditat superior a 10 metres o amb aletes de longitud igual o superior a 80 cm, computen a tots els efectes com a immersió amb escafandre autònom. Com a mesura de seguretat no es poden realitzar en solitari (mínim dos bussejadors).”

    

  3. Es modifica l'annex 4, que resta redactat de la manera següent:

   Annex 4

   “Principis i característiques de les activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial realitzades per centres d'immersió que disposen de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial a la zona estrictament protegida

   “Cada centre d'immersió que disposa d'autorització realitza la gestió d'un determinat nombre d'immersions.

   “Cada grup de fins a 8 persones va obligatòriament amb almenys un/a guia submarí/na, d'acord amb l'article 11.3, i cada sortida es pot fer amb un màxim de 32 immersionistes i els seus guies corresponents. Aquests guies han d'acompanyar la immersió.

   “Cada centre d'immersió té assignats diàriament dos punts d'amarrament, un dins de la franja horària de matí i l'altre dins de la franja horària de tarda.”

    

  4. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'annex 6, que resten de la manera següent:

   “6.3 Distribució dels punts d'amarrament per a la pràctica dels itineraris submarins comentats (I) i per als creuers de transport de passatgers (Cr).

    

    

   “6.4 Distribució global dels punts d'amarrament

    

    

  5. Es modifica l'annex 7, que resta redactat de la manera següent:

   “Annex 7

   “Accés a la zona estrictament protegida de les illes Medes

   "7.1 Per accedir a la zona estrictament protegida de les illes Medes totes les embarcacions han de fer el mínim recorregut entre l'exterior de l'àrea, delimitat mitjançant boies i el punt d'amarrament assignat.

   “7.2 Zona de navegació per a embarcacions de creuers de fons de vidre

    

    

    

  6. S'addiciona un nou annex 8, amb la redacció següent:

   “Annex 8

   “Condicions de bany a la zona estrictament protegida de les illes Medes

   “8.1 Es permet el bany des dels punts d'amarrament que figuren a l'annex 1.

   “8.2. Els banyistes no poden portar materials d'immersió com equip d'escafandre autònom, aletes, cinturó de llast o neoprè.

   “8.3 El bany associat a l'activitat de transport de passatgers està vinculat a la reserva de les boies de creuers, que figuren al punt 2.4 de l'annex 1. Aquesta reserva té una durada màxima de 30 minuts.

   “8.4 Hi pot haver un màxim de 60 banyistes simultàniament a l'aigua per punt d'amarrament.

   “8.5 Les empreses que transporten banyistes han de comunicar mensualment a l'òrgan gestor del número de banyistes per punt d'amarrament utilitzat. Aquesta informació s'ha de trametre abans del dia 5 del mes següent.”

    

  7. S'addiciona un nou annex 9, amb la redacció següent:

   “Annex 9

   “Vigilància

   “S'estableix la vigilància mínima que s'ha de dur a terme a l'Àrea protegida de les illes Medes per part del Cos d'Agents Rurals d'acord amb la taula següent:

    

   Període Mesos Vigilància i control rutinari Control furtivisme
   Hivern Gener, Febrer, Març, Novembre i Desembre 1 dia/setmana 1 dia/mes
   Primavera Abril, Maig i Juny 2 dies/setmana 2 dies/mes
   Setmana Santa - 2 dies/setmana 2 dies/mes
   Estiu Juliol i Agost 3 dies/setmana 2 dies/mes
   Tardor Setembre i Octubre 2 dies/setmana 2 dies/mes