REIAL DECRET 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

En ús de les atribucions conferides al president del Govern de la Nació per l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre del 2017, en aplicació del que disposa l'article 155 de la Constitució, i l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article esmentat (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 260, de data 27 d'octubre de 2017), mitjançant el Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, es va dissoldre el Parlament de Catalunya i es van convocar eleccions, que se celebraran el proper 21 de desembre.

L'aplicació d'aquests acords, així com la disposició addicional segona de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, habilita el Govern per dictar les disposicions que calguin per al seu compliment i execució.

Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 és procedent adoptar les disposicions complementàries que regeixen aquests comicis, de conformitat amb el que estableixen els acords esmentats, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

En virtut d'això, a proposta del ministre de l'Interior i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del 31 d'octubre del 2017,

Disposo:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes complementàries que han de regir el procés per a les eleccions en el Parlament de Catalunya del 2017.

Capítol II

Administració electoral

Article 2

Juntes electorals i personal col·laborador

 1. La composició de les juntes electorals provincials i de zona es regeix pel que disposen els articles 10, 11 i 12 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 2. Les dietes i indemnitzacions corresponents als membres de les juntes electorals provincials i de zona i el personal al seu servei són les que preveu aquest reial decret. La seva percepció és compatible amb la dels seus havers.

  Per participar en la realització de serveis extraordinaris com a personal col·laborador de les juntes electorals provincials i de zona cal ostentar la condició d'empleat públic.

 3. En el supòsit que algun dels membres de les juntes es vulgui presentar a les eleccions, ho ha de comunicar al secretari o secretària respectiu en el moment inicial en què es constitueixin les juntes, als efectes de fer la substitució, la qual s'ha de fer en el termini màxim de quatre dies. Les substitucions s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant el model d'edicte corresponent del portal de juntes electorals del Sistema de Gestió Electrònica plus (SGE+) del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

 4. El secretari o secretària de cada junta electoral ha de comunicar al Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda tots els acords, les instruccions o les resolucions emeses en relació amb el procés electoral, tot i que la Generalitat de Catalunya no en sigui part.

Article 3

Meses i seccions electorals

 1. Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral determinen el nombre, els límits de les seccions electorals, els locals i les meses corresponents a cada una, un cop escoltats els ajuntaments.

 2. La relació anterior es publica al Butlletí Oficial de l'Estat i al butlletí oficial de la província respectiva el sisè dia posterior al de la convocatòria i s'exposa al públic en els ajuntaments respectius.

 3. Els electors poden presentar reclamacions contra la delimitació efectuada en els sis dies següents a la publicació, davant la junta electoral provincial, que resol en un termini de cinc dies.

 4. Dins dels deu dies anteriors al de la votació, l'Oficina del Cens Electoral difondrà per Internet la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals, que també s'exposarà al públic en els ajuntaments respectius.

 5. La formació de les meses electorals correspon als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, d'acord amb el que estableix l'article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 6. Els secretaris dels ajuntaments comuniquen el nom, els cognoms i el DNI dels membres titulars i suplents designats per sorteig públic com a presidents i vocals de mesa. Les dades s'han d'enviar mitjançant el formulari corresponent del sistema de gestió electrònica SGE+.

 7. El president o presidenta, els vocals i els suplents de les meses electorals queden protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i les situacions que es puguin derivar de la seva participació el dia de la votació, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.

A aquest efecte, es transmetran al centre de recollida d'informació la informació necessària per donar compliment al que disposa el paràgraf anterior.

Capítol III

Cens electoral

Article 4

Cens electoral

 1. El cens electoral que s'utilitza a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 és el que s'hagi tancat el dia 1 d'agost del 2017.

 2. Els ajuntaments i els consolats estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents durant el termini de vuit dies comptats a partir del sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.

  Aquesta consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb la identificació prèvia de la persona interessada, o mitjançant l'exposició al públic de les llistes electorals.

 3. Les reclamacions sobre les dades censals es regeixen pel que estableix la normativa electoral vigent.

 4. Només poden obtenir una còpia del cens electoral, en suport apte per tractar-lo de manera informàtica, els representants de les candidatures, les juntes electorals de zona, respecte al seu àmbit corresponent, i l'Administració convocant, en els termes establerts a l'article 41 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

  Capítol IV

  Representants de les formacions polítiques

Article 5

Representants

 1. Les formacions polítiques que vulguin contribuir a les eleccions han de designar per escrit davant la Junta Electoral Central, abans del novè dia posterior al de la convocatòria, un representant general d'acord amb el que estableixen els articles 43.2 i 168 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny. En l'escrit s'ha de fer constar l'acceptació de la persona designada.

 2. Abans de l'onzè dia posterior al de la convocatòria, els representants generals han de designar davant la Junta Electoral Central els representants de circumscripció, els quals desenvoluparan les funcions establertes a l'article 43.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 3. La Junta Electoral central comunicarà, en el termini de dos dies, la designació dels representants de circumscripció en les juntes electorals provincials i aquests s'han de presentar davant la Junta Electoral provincial corresponent per acceptar la designació, en tot cas, abans de la presentació de la candidatura corresponent.

Capítol V

Candidatures

Article 6

Presentació i proclamació

 1. La presentació i proclamació de candidats, així com els recursos contra la proclamació, es fa d'acord amb el que disposen els articles 44, 44 bis, 45, 46, 47, 48, 49 i 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 2. D'acord amb l'article 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, les candidatures de les formacions polítiques sense representació al Parlament de Catalunya necessiten la signatura d'almenys el 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què pretenen ser elegides.

 3. Les candidatures que es presentin han de comunicar a la junta electoral competent els crèdits bancaris que hagin sol·licitat per a despeses electorals.

Les juntes electorals, una vegada finalitzat el termini de campanya, enviaran al Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda la relació certificada dels crèdits que figuren inscrits en el Registre de notificacions.

Article 7

Termini de presentació

 1. Els partits i les coalicions que estableixin un pacte de coalició per contribuir conjuntament a les eleccions ho han de comunicar a la junta competent en els deu dies següents a la convocatòria.

 2. Les candidatures, subscrites pels representants dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions d'electors, es presenten davant la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia posterior a la convocatòria, d'acord amb el que preveu l'article següent.

Sempre que sigui possible, la relació dels candidats s'enviarà també per mitjans electrònics a la junta corresponent, així com dos fitxers amb el símbol de la candidatura de mida 20 x 20 mm, en format JPG i amb una qualitat d'impressió de 256 ppp, un en color i un altre en blanc i negre.

Article 8

Documentació de l'escrit de presentació

 1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació que la promou, així com el nom i els cognoms dels candidats que s'hi inclouen.

 2. A l'escrit de presentació s'ha d'adjuntar la declaració d'acceptació de la candidatura, així com els documents acreditatius de les seves condicions d'elegibilitat.

 3. Cada llista ha d'incloure tants candidats com càrrecs s'hagin d'escollir. En cas d'incloure candidats suplents, el nombre d'aquests no podrà ser superior a deu i s'ha d'indicar l'ordre de col·locació tant dels candidats com dels suplents.

Article 9

Publicació de les candidatures

 1. Les candidatures presentades s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el model d'edicte corresponent del portal de juntes electorals del Sistema de Gestió Electrònica SGE+, el vint-i-dosè dia posterior a la convocatòria, d'acord amb l'article 47.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 2. Dos dies després, les juntes electorals competents comunicaran als representants de les candidatures les irregularitats apreciades. El termini per corregir-les és de quaranta-vuit hores.

 3. Les juntes electorals competents realitzen la proclamació de candidats el vint-i-setè dia posterior a la convocatòria i les envien electrònicament perquè es publiquin mitjançant el model d'edicte corresponent del portal de juntes electorals del Sistema de Gestió Electrònica SGE+.

 4. Les candidatures proclamades s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-vuitè dia posterior a la convocatòria.

Article 10

Recursos contra la proclamació de candidatures

A partir de la proclamació, qualsevol candidat exclòs i els representants de les candidatures proclamades o els representants de les candidatures la proclamació de les quals hagi estat denegada disposen de dos dies per interposar un recurs contra els acords de proclamació de les juntes, davant del jutjat contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 49 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Capítol VI

Campanyes

Article 11

Campanya institucional

La Generalitat de Catalunya durà a terme una campanya de caràcter institucional, d'acord amb el que preveu la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, i en allò que afecta la publicitat institucional per ràdio i televisió es regirà per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Article 12

Campanya electoral

 1. La campanya electoral té una durada de quinze dies. Comença el trenta-vuitè dia posterior al de la convocatòria i finalitza a les zero hores del dia anterior a l'assenyalat per a la votació.

 2. Durant els cinc dies anteriors al de la votació, queda prohibida la publicació, la difusió total o parcial, la reproducció o el comentari dels elements o resultats de qualsevol enquesta o sondeig d'opinió, així com les operacions de simulació de vot realitzades a partir de sondejos d'opinió que estiguin directament o indirectament relacionats amb les eleccions.

Article 13

Espais gratuïts

 1. De conformitat amb el que preveuen els articles 60 a 67 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, durant la campanya de propaganda els mitjans de comunicació de titularitat pública han de concedir espais gratuïts als grups polítics en consideració al nombre total de vots obtinguts per cada partit, federació o coalició en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.

 2. Els grups polítics no inclosos en l'apartat anterior poden dur a terme actes de campanya de propaganda amb els seus mitjans propis i estan legitimats per formular reclamacions davant de l'Administració electoral.

 3. Els espais es concediran en emissions de ràdio i televisió de titularitat pública, en hores de gran audiència.

 4. Els enviaments postals de propaganda per a les eleccions tenen franquícia i servei especial.

Article 14

Col·locació de pancartes i actes de propaganda

 1. Els ajuntaments han de reservar llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles, d'acord amb el que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, amb les especificitats següents:

  1. Els ajuntaments han de comunicar, preferentment mitjançant correu electrònic, a la junta electoral de zona que correspongui, durant els set dies posteriors al de la convocatòria, els llocs disponibles per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles, d'acord amb el model que trobaran al portal d'ajuntaments del Sistema de gestió electrònica SGE+.

  2. La junta electoral de zona assigna els espais corresponents i comunica, preferentment mitjançant correu electrònic, l'assignació dels llocs reservats per als seus cartells, pancartes i banderoles a cadascun dels representants dels grups polítics el segon dia posterior a la proclamació de candidats.

 2. Els ajuntaments tenen l'obligació de reservar llocs oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya de propaganda, d'acord amb el que estableixen els articles 54 i 57 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, amb les especificitats següents:

  1. Els ajuntaments comuniquen, preferentment per correu electrònic i d'acord amb el model que trobaran al portal d'ajuntaments del Sistema de gestió electrònica SGE+, durant els deu dies posteriors al de la convocatòria, a la junta electoral de zona corresponent, la relació dels llocs disponibles per a la realització d'actes de campanya de propaganda. Durant els 15 dies posteriors al de la convocatòria, es publicarà aquesta relació al Butlletí Oficial de l'Estat i al butlletí oficial de la província.

  2. Una vegada feta aquesta publicació, els representants dels grups polítics poden sol·licitar a la junta electoral corresponent els locals i els llocs públics per a la realització d'actes de campanya.

  3. El quart dia posterior a la proclamació de candidats, la junta electoral de zona corresponent ha de decidir sobre les sol·licituds rebudes, i comunicar als representants dels grups polítics els locals i els llocs assignats, la qual cosa ha de posar també en coneixement de la junta electoral provincial respectiva.

  Capítol VII

  Material electoral

Article 15

Urnes i cabines

 1. El dia que tingui lloc la votació, cada mesa electoral disposarà, com a mínim, d'una urna transparent ajustada a les característiques que figuren en l'annex 1 d'aquest reial decret.

 2. Les urnes es lliuren, amb un justificant de recepció, a les juntes electorals de zona, que, al seu torn, i després del muntatge i precinte previstos, les posen a disposició de les meses electorals.

 3. Davant de les meses electorals, i per assegurar el secret del vot, es disposa d'una cabina que s'ha d'ajustar a les característiques i les dimensions assenyalades en l'annex 2 d'aquest reial decret. Dins de la cabina hi ha d'haver sempre un nombre suficient de sobres i de paperetes de cada opció. En cas que no es trobin dins de la cabina, els sobres i les paperetes s'han d'ubicar en una taula a prop d'aquesta.

 4. Els ajuntaments que necessitin urnes i cabines les han de sol·licitar a la Subdelegació del Govern corresponent a la seva demarcació.

Article 16

Documentació electoral

 1. S'aproven els models de paperetes, sobres i documentació electoral, que han de complir les característiques i les condicions d'impressió assenyalades en l'annex 3 d'aquest reial decret.

  Tots aquests impresos inclosos en l'annex 3 tenen caràcter oficial i la seva confecció i distribució serà supervisada per l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

  Els electors d'Aran poden utilitzar també per a aquesta votació les paperetes i els sobres en aranès, segons el model oficial trilingüe que figura en l'annex 3.

 2. La votació es du a terme per mitjà de paperetes ajustades al model que figura en l'annex 3 d'aquest reial decret.

 3. Són nul·les les paperetes que no s'ajustin al model oficial, aquelles en què s'hagin modificat, afegit o pintat noms de candidats compresos en aquestes o alterat l'ordre de col·locació d'aquests, així com aquelles en què s'hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari.

 4. Es considera vot en blanc el sobre que no contingui cap papereta. Quan el sobre contingui més d'una papereta de la mateixa opció, es computarà com un sol vot vàlid. Quan un sobre contingui diverses paperetes de diferents opcions, el vot es considerarà nul.

  Capítol VIII

  Vot per correspondència

Article 17

Vot per correspondència

 1. El vot per correspondència es regeix pel que preveu l'article 72 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, amb les especificitats següents:

  1. A partir del dia de la convocatòria i fins al desè dia anterior al de la celebració de les votacions, els electors poden sol·licitar el vot per correu.

  2. A partir del trenta-quatrè dia posterior al de la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació, l'Oficina del Cens Electoral envia als electors al qual fa referència el paràgraf a ), per correu certificat, la documentació electoral necessària per votar per correspondència.

  3. Els electors poden enviar per correu certificat el seu vot fins al tercer dia previ al de la celebració de les eleccions.

 2. El vot per correspondència, així com el dipòsit del vot a l'urna a les oficines o seccions consulars, dels residents absents que viuen a l'estranger es regeix pel que preveu l'article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

  El procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger es du a terme d'acord amb el que estableix la Resolució de 9 de març de 2015 de l'Oficina del Cens Electoral.

 3. El vot per correspondència dels ciutadans que es troben temporalment a l'estranger es regeix pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger, i s'hi poden acollir els electors que es trobin temporalment a l'estranger una vegada feta la convocatòria d'eleccions i que prevegin quedar-s'hi fins al dia de la votació. Aquests han d'estar inscrits al Registre de matrícula consular com a no residents i han de sol·licitar la documentació a la delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral abans del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria.

Article 18

Vot de les persones amb discapacitat visual

 1. Les persones amb discapacitat visual que ho vulguin poden sol·licitar a l'Administració convocant la utilització d'una documentació complementària en sistema Braille. Aquesta documentació acompanyarà les paperetes i sobres de votació normalitzats i els permetrà identificar l'opció de vot amb autonomia i plena garantia del secret de sufragi. El Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, desenvolupa el que disposa l'article 87.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 2. Les persones sordes o amb discapacitat auditiva, usuàries de la llengua de signes, que hagin estat designades membres d'una mesa electoral poden sol·licitar un servei gratuït d'interpretació de llenguatge de signes a través d'un intèrpret, d'acord amb l'article 4 del Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals, aprovat pel Reial decret 422/2011, de 25 de març, sens perjudici del dret a excusar l'acceptació del seu nomenament com a membre de la mesa en els termes establerts en l'article 27.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Capítol IX

Apoderats i interventors

Article 19

Designació

La designació d'apoderats i d'interventors es fa d'acord amb el que disposa l'article 76 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Capítol X

Constitució de les meses i escrutini

Article 20

Formació i constitució de les meses electorals

 1. Els actes de formació i de constitució de les meses electorals i de votació es regeixen pel que preveuen els articles 26.1 i del 80 al 94, respectivament, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 2. Els sortejos públics per a la designació del president o presidenta i dels vocals de cada mesa tenen lloc entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors al de la convocatòria.

Article 21 Escrutini a les meses electorals
 1. L'acte d'escrutini a les meses electorals es du a terme de conformitat amb el que estableixen els articles del 95 al 102 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

 2. El cap de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars designarà un representant de l'Administració als locals electorals, a l'efecte d'auxiliar en la constitució de les meses electorals i recollir durant la jornada de votació la informació relativa a la participació d'electors i a la transmissió de dades dels resultats de l'escrutini provisional.

 3. Una vegada finalitzat l'escrutini, el president o presidenta de la mesa electoral té el deure d'expedir, amb caràcter prioritari, una còpia de l'acta d'escrutini al representant de l'Administració a fi de facilitar al màxim l'avanç provisional de resultats a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

  Els membres de la mesa no poden abandonar el col·legi electoral fins que el representant de l'Administració hagi transmès l'avanç provisional al centre de recollida d'informació, una vegada comprovat que no hi hagi cap error en l'escrutini.

 4. A l'efecte que s'esmenta en l'apartat anterior, el president o presidenta de la mesa electoral pot sol·licitar en qualsevol moment a la persona representant de l'Administració la presentació de la credencial corresponent.

 5. El Govern de la Nació, en exercici de les funcions de la Generalitat de Catalunya farà pública la informació provisional sobre els resultats de les eleccions en aplicació de l'article 98.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Article 22

Escrutini general

 1. Les juntes electorals provincials realitzaran l'escrutini general el tercer dia següent a la votació.

 2. L'escrutini s'haurà de realitzar de la manera prevista en la Llei orgànica del règim electoral general i acabarà no més tard del sisè dia posterior a les eleccions.

 3. Els resultats es publiquen al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Capítol XI

Recursos

Article 23

Contenciós electoral

El recurs contenciós electoral s'ha de substanciar d'acord amb el que estableixen els articles del 109 al 117 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Capítol XII

Permisos laborals

Article 24

Treballadors d'empreses privades

 1. El dia de les eleccions, a les localitats on no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d'electors i que tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

 2. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, a un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

 3. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

 4. Els treballadors que acreditin la seva condició d'apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Article 25

Personal al servei de l'Administració

El personal que presta serveis en l'Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l'Administració General de l'Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades a l'article anterior.

Capítol XIII

Indemnitzacions

Article 26

Límit de les indemnitzacions

En aplicació del criteri de contenció de la despesa pública, l'import màxim que pot percebre una persona no superarà en cap cas la xifra de 3.419 euros, independentment de les responsabilitats, tasques, funcions o serveis extraordinaris prestats durant el procés electoral.

Article 27

Juntes electorals

 1. Els membres de les juntes electorals provincials tenen dret, per a l'exercici de les seves funcions en el procés electoral, a percebre una indemnització, que es determina en funció del nombre de meses de les circumscripcions respectives, d'acord amb l'escala següent:

  1. Circumscripcions amb un cens superior a 1.000 meses.

   Presidents: 3.419 euros.

   Secretari o secretària: 3.205 euros.

   Vocals judicials: 1.496 euros.

   Vocals no judicials: 855 euros.

   Delegat o delegada de l'Oficina del Cens Electoral: 1.496 euros.

  2. Circumscripcions amb un cens de 501 a 1.000 meses.

   Presidents: 3.205 euros.

   Secretari o secretària: 2.991 euros.

   Vocals judicials: 1.368 euros.

   Vocals no judicials: 769 euros.

   Delegat o delegada de l'Oficina del Cens Electoral: 1.368 euros.

  3. Circumscripcions amb un cens de fins a 500 meses.

   Presidents: 2.991 euros.

   Secretari o secretària: 2.778 euros.

   Vocals judicials: 1.283 euros.

   Vocals no judicials: 683 euros.

   Delegat o delegada de l'Oficina del Cens Electoral: 1.283 euros.

 2. Els membres de totes les juntes electorals de zona percebran com a indemnització les quantitats següents:

  Presidents: 2.566 euros.

  Secretari o secretària: 2.350 euros.

  Vocals judicials: 1.068 euros.

  Vocals no judicials: 598 euros.

 3. Per indemnitzar els serveis extraordinaris que el personal col·laborador al servei de les juntes electorals provincials i de zona realitzi fora de l'horari habitual de feina, es destina, per a cada circumscripció, l'import total que resulti de multiplicar el nombre de meses electorals per 50 euros.

  El càrrec de membre d'una junta electoral és incompatible amb el cobrament de les indemnitzacions per serveis extraordinaris establerts al paràgraf anterior.

 4. Quan els membres de les juntes electorals s'hagin de desplaçar fora del municipi de la seva residència per assistir a les reunions convocades, se'ls abonaran íntegrament les despeses de transport i, si utilitzen el seu vehicle particular, se'ls abonaran 30 cèntims d'euro per quilòmetre recorregut. S'haurà de justificar la realització efectiva del desplaçament.

 5. Les despeses de desplaçament dels jutges a les seus de les juntes electorals provincials per lliurar els sobres número 1 amb la documentació electoral que prepara la mesa, s'abonen de la manera exposada anteriorment, i sense perjudici de la indemnització que els ha estat assignada per un import de 61 euros.

Article 28

Secretaris d'ajuntament

 1. Els secretaris dels ajuntaments perceben, en concepte de delegats de la junta electoral de zona i per les tasques realitzades amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017, una quantitat fixa determinada segons el nombre de meses electorals que hi hagi al municipi on actuïn, d'acord amb l'escala següent:

  Municipis que tinguin fins a 10 meses: 770 euros

  Municipis que tinguin entre 11 i 50 meses: 856 euros

  Municipis que tinguin més de 50 meses: 942 euros

 2. Si es tracta de secretaries acumulades, s'abona el 100% de la xifra anterior per la secretaria de la qual siguin titulars, i el 50% per l'acumulada. Per acumulacions múltiples, s'abona el 40% per la tercera i el 30% per la quarta i següents.

  Si s'esdevé que un secretari o secretària titular té diverses secretaries més acumulades, en cap cas no podrà percebre una quantitat per totes les secretaries que superi dues vegades i mitja la quantia que li correspongui per la secretaria de la qual sigui titular.

Article 29

Membres de les meses electorals

Els membres de les meses electorals perceben: 71 euros el president o presidenta i 63 euros cadascun dels dos vocals, en concepte d'indemnització.

El president o presidenta de la mesa té inclòs en la indemnització l'import pel desplaçament per al lliurament dels sobres de la documentació electoral al jutjat de primera instància i/o de pau. En el cas dels municipis amb més de 500 meses, atès que es tracta de municipis de gran extensió on la distància entre els locals electorals i els jutjats on ha de ser lliurada la documentació pot ser considerable, la quantitat que perceben els presidents de mesa s'incrementarà en 15 euros.

Article 30

Membres del Cos de Mossos d'Esquadra

Els serveis extraordinaris efectuats pels membres del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya amb motiu del procés electoral es retribueixen a raó de 122 euros per col·legi electoral.

Article 31

Representants de l'Administració

 1. Les persones que actuïn com a representants de l'Administració el dia de les eleccions per a l'obtenció de les dades i transmissió dels resultats de l'escrutini, percebran per la seva feina la quantitat de 122 euros per una mesa. En el cas d'acumular-ne dues, la indemnització serà de 153 euros; en el cas d'acumular-ne tres, la indemnització serà de 175 euros.

 2. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda lliurarà als ajuntaments un avançament de l'import que els correspon en concepte de representants de l'Administració en funció del nombre de meses, a fi que els consistoris seleccionin i gestionin el pagament del personal que ha d'actuar com a representant.

Article 32

Despeses dels ajuntaments i les juntes electorals

 1. El Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha implantat un Sistema de gestió electrònica SGE+ automatitzat i amb signatura electrònica, que permet la gestió economicoadministrativa del procés amb els ajuntaments i amb les juntes electorals.

 2. Els ajuntaments tenen dret a una indemnització en concepte de les despeses efectivament realitzades amb motiu de les eleccions que no són assumides pel Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i que globalment inclouen: la gestió del pagament dels membres de les meses; el condicionament dels locals; l'empaquetament i distribució dels impresos, les paperetes i els sobres; el material d'escriptori per a les meses electorals; la seguretat addicional; les indemnitzacions del personal col·laborador, i la selecció i gestió del pagament dels representants de l'Administració. Mitjançant el Sistema de gestió electrònica SGE+, els ajuntaments rebran, a partir de la convocatòria, un avançament del 100% de l'import resultant de multiplicar els conceptes definits a continuació pel nombre de meses i/o escoles, segons el cas:

  Indemnitzacions dels membres de meses: 63 euros per cada vocal i 71 euros pel president o presidenta. Total: 197 euros per mesa. En el cas dels municipis amb més de 500 meses, l'import de la indemnització corresponent al president o presidenta serà de 86 euros.

  Policia municipal/seguretat: 122 euros per col·legi electoral.

  Representants de l'Administració: d'acord amb la distribució de meses per representants que faci l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars atenent criteris d'eficiència, els representants amb tres meses (sempre dins d'un mateix col·legi electoral) cobraran 175 euros; en el cas de representants amb dues meses (sempre dins d'un mateix col·legi electoral) cobraran 153 euros; en el cas que una escola tingui una única mesa, la mesa serà coberta per un representant, que cobrarà 122 euros. En el cas de municipis amb un nombre de meses electorals superior a 500, la gestió dels representants de l'Administració pot ser assumida, a petició de l'ajuntament, pel Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

  Resta de despeses: per a la resta de despeses efectuades amb motiu de les eleccions i indemnitzacions al personal col·laborador, cada ajuntament rebrà l'import de 171 euros per mesa. En el cas de municipis amb un nombre de meses electorals superior a 500 l'import resultant per aquest concepte s'incrementa, en concepte de suplement, un 18%.

  Un cop finalitzat el procés electoral, els secretaris dels ajuntaments certificaran la despesa mitjançant signatura electrònica en el Sistema de gestió electrònica SGE+.

 3. Les juntes electorals rebran també les indemnitzacions mitjançant el Sistema de gestió electrònica SGE+ d'acord amb els imports esmentats. A més, rebran de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars els recursos acordats amb cadascuna que els siguin necessaris per al seu funcionament durant el procés electoral.

  Disposició addicional primera

  Terminis

 4. D'acord amb el que preveu l'article 119 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, els terminis assenyalats en aquest reial decret són improrrogables i s'entenen referits a dies naturals.

 5. Els terminis regulats en aquest reial decret referits a la data de la convocatòria es computen a partir de l'endemà del dia de la publicació del Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre.

  Disposició addicional segona

  Disposicions i actes de desenvolupament i execució

  Totes les disposicions i actes que es dictin per al desenvolupament i execució d'aquest procés electoral es publicaran al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . En cas que la publicació es produís en dates diferents, la vigència i els efectes es produiran des de la primera publicació.

  Disposició final primera

  Habilitació normativa

  S'autoritza els ministres de l'Interior i d'Ocupació i Seguretat Social perquè dictin les disposicions oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest reial decret, en l'àmbit de les seves competències respectives.

  Disposició final segona

  Entrada en vigor

  Aquest Reial decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

  També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Madrid, 31 d'octubre de 2017

  Felipe R.

  Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Ministre de l'Interior

  (Vegeu la imatge al final del document)

  RD 953-2017 ANEXO CATALÁN.pdf