REIAL DECRET 955/2017, de 3 de novembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, així com el Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Atesa la situació de restriccions pressupostàries i la reducció de la despesa no financera de la Generalitat de Catalunya, es mantenen els imports de les subvencions per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.

Per tot això, a proposta del ministre de l'Interior i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del 3 de novembre del 2017,

DISPOSO:

Article 1

Determinació de les subvencions

1.1 L'Administració de la Generalitat de Catalunya subvencionarà les despeses ocasionades als partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017, d'acord amb les regles següents:

  1. 16.101,60 euros per escó obtingut.

  2. 0,61 euros per vot aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó.

  3. 0,17 euros per cada elector d'una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per a les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral.

1.2 Cap partit, federació, coalició o agrupació d'electors no pot superar en aquestes eleccions, per despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 euros el nombre d'habitants de població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures.

La quantitat subvencionada a què fa referència l'apartat 1. c ) no s'inclourà dins d'aquest límit. No obstant això, s'haurà de justificar la realització efectiva de l'activitat per a la qual s'atorga la subvenció.

Article 2

Bestretes

  1. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda concedirà als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions bestretes de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals originades.

    L'import d'aquesta bestreta no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació, coalició o agrupació en les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2015.

  2. Els administradors electorals hauran de presentar les sol·licituds de bestreta davant de la junta electoral corresponent, entre els dies vint-i-unè i vint-i-tresè posteriors a la convocatòria. La Junta Electoral Central ha de donar trasllat al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de les sol·licituds que els hagin estat presentades.

  3. A partir del dia vint-i-novè posterior al de la convocatòria, l'Administració de la Generalitat posarà a disposició dels administradors electorals les bestretes corresponents.

  4. Després de les eleccions s'hauran de retornar les bestretes en la quantia en què superin l'import de la subvenció que correspongui a cada partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors.

Article 3

Lliurament de les subvencions

Dins el termini de trenta dies posteriors a la presentació de la comptabilitat davant la Sindicatura de Comptes, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda abonarà a les candidatures que l'hagin de percebre una bestreta del 90% de l'import de les subvencions que els corresponguin d'acord amb els resultats generals d'aquests comicis publicats al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . D'aquesta quantitat es deduirà, si és el cas, la bestreta concedida d'acord amb el que estableix l'article 2 d'aquest Reial decret.

No obstant això, quan aquestes candidatures hagin notificat a les juntes electorals provincials que l'import de les subvencions sigui lliurat, totalment o parcialment, a les entitats bancàries que designin, l'abonament d'aquests crèdits a les entitats esmentades tindrà caràcter preferent.

Per poder percebre aquesta bestreta caldrà presentar un aval bancari, tal com estableix l'apartat 4 de l'article 133 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Article 4

Control de la comptabilitat electoral

Correspon a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb les competències que li atorga la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i a l'empara del que disposen els articles 133 i 134 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya, i també la comptabilitat i l'activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d'electors que participen en aquests processos, d'acord amb la normativa reguladora del finançament dels partits polítics, així com proposar les actuacions i mesures correctores corresponents per l'incompliment de la normativa electoral i de la normativa de finançament dels partits i les formacions polítiques.

Disposició final primera. Habilitació normativa

Es faculta el ministre de l'Interior per al desplegament i l'execució d'aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest Reial decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat .

També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Madrid, 3 de novembre de 2017

Felipe R.

Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ministre de l'Interior