REIAL DECRET 1385/1978, de 23 de juny, que traspassa competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'Urbanisme.

Secció:Diversos
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
CONTENIDO

El Reial Decret-llei quaranta-u/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-nou de setembre, que restablí provisionalment la Generalitat de Catalunya, desplegat per Reial Decret dos mil cinc-cents quaranta-tres/mil nou-cents setanta-set, de trenta de setembre, contenia diverses previsions a fi de fer efectiu, per part de la Generalitat de Catalunya, l'exercici de competències que actualment exerceixen diversos Organismes de l'Administració de l'Estat.

Com a òrgan de treball per a l'estudi de les transferències esmentades, i en compliment de les previsions establertes a l'article tercer de l'esmentat Reial Decret de trenta de setembre de mil nou-cents setanta-set, ha funcionat en el si de la Presidència del Govern una Comissió Mixta de Transferència de competències a la Generalitat de Catalunya, que s'ha encarregat de dur a efecte els estudis pertinents i de proposar al Govern l'adopció dels corresponents acords relatius a la transferència a la Generalitat de la gestió de funcions, activitats i serveis de la competència de l'Administració de l'Estat.

La Comissió Mixta referida ha distribuït els estudis que li van ser encomanats entre els diferents grups de treball constituïts en el seu si. Aquests grups han elaborat propostes i han arribat a acords que foren aprovats definitivament a la Sessió Plenària de la Comissió Mixta celebrada a Barcelona el dia disset d'abril de mil nou-cents setanta-vuit.

Elevats al Govern els acords esmentats i un cop estudiades les implicacions existents, des del punt de vista de les necessàries modificacions de la legislació vigent i de les transferències a operar en matèria pressupostària i de personal, ha considerat oportú d'acceptar les propostes de la Comissió Mixta i de realitzar una transferència efectiva de competències a la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb aquest principi, pel present Reial Decret es transfereix a la Generalitat de Catalunya la pràctica totalitat de les competències que en matèria d'Urbanisme eren atribuïdes per la legislació vigent a l'Administració estatal, la qual s'ha reservat tan sols l'aprovació de determinats plans i l'adopció de decisions concretes que no sobrepassin el marc d'interessos propis de Catalunya i afectin l'economia nacional i que fan necessària la intervenció de l'Administració de l'Estat.

En virtut d'això i fent ús de l'autorització continguda als articles sisè, c) i novè del Reial Decret quaranta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-nou de setembre, a proposta del Ministre de la Presidència i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia setze de juny de mil nou-cents setanta-vuit,

Disposo:

Article primer.

- Es transfereixen a la Generalitat de

Catalunya totes les competències atribuïdes a l'Administració de l'Estat per la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós aprovat per Decret mil tres-cents quaranta-sis/mil nou-cents setanta-sis, de nou d'abril, i per disposicions reglamentàries i concordants, en allò que afecti l'àmbit territorial de la Generalitat, en els termes que s'especifiquen a l'annex d'aquest Reial Decret.

Article segon.

- En qualsevol cas caldrà tenir present les

particularitats i excepcions següents:

 1. La redacció i aprovació del Pla Nacional d'Ordenació es continuarà regulant d'acord amb les disposicions vigents.

 2. Els Plans Directors Territorials de Coordinació a Catalunya es formularan per part de la Generalitat, amb la fixació del seu àmbit territorial i del termini en què han de quedar redactats, sense perjudici que el Consell de Ministres assenyali els organismes o entitats que hagin d'intervenir en la seva elaboració. Un cop formulats per la Generalitat aquesta els sotmetrà al tràmit d'informació pública i informe d'aquelles Corporacions Locals el territori de les quals en resultés afectat, per a la seva posterior remissió al Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, a fi que es recaptin els informes dels Departaments ministerials en els termes i amb els efectes previstos per l'apartat u de l'article trenta-nou de la Llei de Sòl. Posteriorment, el Ministeri els tornarà a trametre a la Generalitat, junt amb els informes tramesos. Aprovats per la Generalitat, aquesta els sotmetrà al Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme, als efectes previstos per l'apartat dos de l'esmentat article de la Llei del Sòl.

 3. La Generalitat aprovarà definitivament els Plans, Programes d'Actuació Urbanística i Normes Complementàries i Subsidiàries que es refereixen a capitals de província, poblacions de més de cinquanta mil habitants i, en qualsevol cas, els que afectin diversos municipis. No obstant el corresponent Pla Director Territorial, serà requisit necessari l'informe previ de la Comissió Central d'Urbanisme, que se sol·licitarà per mitjà del titular del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

 4. La facultat de suspendre la vigència del Plans, prevista per l'article cinquanta-u de la Llei del Sòl, es considerarà atribuïda a la Generalitat, dins el seu territori, sense perjudici que el Consell de Ministres, a proposta del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme, i previ l'informe de la Generalitat, pugui acordar igualment aquesta suspensió per raons d'interès supraregional, mentre no hi hagi Pla Director Territorial de Coordinació aprovat.

 5. L'acord autoritzant la formulació i excepció de Programes d'Actuació Urbanística, a què es refereix el número dos de l'article cent quaranta-nou de la Llei del Sòl, s'adoptarà per part del Consell de Ministres en la forma prevista per la disposició esmentada, sempre que això sigui motivat per raons estratègico-militars, supraregionals o bé en funció de competències no transferides a la Generalitat, fins en el cas que afectessin el territori català. En tot altre cas, l'acord correspondrà a la Generalitat.

 6. En els supòsits a què es refereixen els números dos i tres de l'article cent vuitanta de la Llei del Sòl, relatius a obres que es realitzin en territori de Catalunya, serà preceptiu l'informe de la Generalitat previ a l'elevació de l'expedient pel Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme al Consell de Ministres, per a la seva resolució definitiva.

  Article tercer.

  - De tots els Plans, Programes, Normes

  Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Normes Urbanístiques, Ordenances, Delimitacions de Sòl Urbà i Catàlegs, se'n trametrà, un cop hauran estat aprovats definitivament per la Generalitat, una còpia al Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme; així mateix se li trametrà una còpia de qualsevol revisió o modificació que es produís en aquells documents, fins en el cas que es fes per via de recurs. Les dades a transferir a efectes estadístics seran les que, en el seu cas, siguin normalitzades per a l'àmbit de l'Estat.

  Article quart.

  - U. Quan per a l'exercici d'alguna de les

  competències transferides a la Generalitat per aquest Reial Decret fos preceptiu el dictamen del Consell d'Estat, aquesta exigència es mantindrà. La petició corresponent serà acordada per la Generalitat, tot sol·licitant-ho a través del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, el qual requerirà el Consell d'Estat perquè l'emeti. Se seguirà aquest mateix procediment quan la Generalitat acordi d'oir voluntàriament el Consell d'Estat en algun expedient. Dos. Si no s'establia altrament en aquest Reial Decret, la resta dels informes que la legislació vigent exigeixi d'altres òrgans distints del Consell d'Estat, es mantindria amb el mateix caràcter que tinguessin establert, bé que l'emissió correspondrà als òrgans equivalents que hi hagués o que es creessin dins la Generalitat.

  Article cinquè.

  - U. Formarà part de la Comissió Central

  d'Urbanisme un representant de la Generalitat de Catalunya. Dos. Les Comissions Provincials d'Urbanisme passaran a dependre de la Generalitat. Tres. Un representant del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme formarà part de l'Òrgan superior que, amb caràcter consultiu en matèria de planejament i urbanisme, s'enquadri, si s'escau, dins la Generalitat.

  Article sisè.

  - U. Sense perjudici de l'aplicació de la

  legislació reguladora de les matèries objecte de la transferència per aquest Reial Decret, el règim jurídic dels actes de la Generalitat de Catalunya s'avindrà al que disposen la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat i la de Procediment Administratiu: serà igualment d'aplicació la legislació sobre contractes de l'Estat per a aquells que la Generalitat celebri en l'exercici de les funcions transferides. Dos. Contra les resolucions i actes de la Generalitat de Catalunya, cabrà el recurs de reposició previ al contenciós administratiu, llevat que per altra disposició legal s'exigís la interposició del recurs d'alçada, el qual se substanciaria davant la mateixa Generalitat. El règim jurídic d'aquests recursos serà el que estableixin les Lleis de Procediment Jurídic de l'Administració i de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tres. La responsabilitat de la Generalitat procedirà i s'exigirà en els mateixos termes i casos que estableixen la legislació reguladora del Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat i la d'Expropiació Forçosa. Quatre. Les transferències de béns i drets estatals que calguin per al funcionament dels serveis transferits a la Generalitat se sotmetran al règim establert per la Secció cinquena, capítol primer del títol segon de la Llei del Patrimoni de l'Estat. En qualsevol cas, en els acords de cessió de béns i drets, es determinarà si es tracta de cessió total o parcial i si és limitada temporalment o no.

  Article setè.

  - U. En el terme d'un mes d'ençà de l'entrada

  en vigor del present Reial Decret, la Comissió Mixta procedirà a determinar els mitjans personals, pressupostaris i patrimonials que cal posar a disposició de la Generalitat perquè realitzi la gestió i administració de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat transferits per aquest Reial Decret.

  Disposicions finals

  Primera.

  - El present Reial Decret entrarà en vigor el dia mateix de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado.

  Segona.

  - Les competències a què es refereix aquest Reial Decret començaran d'exercir-se per part de la Generalitat d'ençà de l'u d'octubre de mil nou-cents setanta-vuit, data en què deixaran d'intervenir els òrgans anteriorment competents, si no és per trametre a la Generalitat els documents referents a les funcions i serveis traspassats.

  Tercera.

  - Per Ordre de la Presidència del Govern, a proposta dels Ministeris competents, s'adoptaran les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del present Reial Decret.

  Quarta.

  - La Comissió Mixta de transferència de competències a la Generalitat de Catalunya actuarà durant la fase d'aplicació d'aquest Reial Decret com a òrgan de coordinació, estudi i consulta, i podrà proposar al Govern, o bé als Ministeris competents, les mesures que consideri necessàries per a la seva execució.

  Disposicions transitòries

  Primera.

  - Es compliran, en els seus mateixos termes, les disposicions del text refós de la Llei del Sòl, sobre adaptació a la dita Llei dels Plans Generals vigents, tot i transferir-se a la Generalitat de Catalunya les competències de l'Administració de l'Estat que s'hi relacionen. S'exceptuaran de la transferència les competències a què es refereix el darrer paràgraf de la disposició transitòria quarta, les quals s'exerciran amb l'acord previ de la Generalitat.

  Segona.

  - Quan el Govern, en ús de les facultats que la Llei del Sòl li confereix i a fi de desplegar-la, adopti decisions que afectin l'exercici de les competències que es transfereixen a la Generalitat, podrà sol·licitar d'aquesta darrera els informes previs que consideri necessaris.

  Tercera.

  - U. L'aprovació definitiva dels Plans Generals, que l'article trenta-cinc punt u c) de la Llei del Sòl vigent atribueix al Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, continuarà corresponent-li en cas que, abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, haguessin estat aprovats provisionalment. Els Plans que siguin objecte d'aprovació provisional amb posterioritat a aquesta data continuaran la tramitació per a la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat, si aquesta hi resultava competent, d'acord amb el que disposa aquest Reial Decret. Dos. Respecte als altres expedients, en què la Generalitat sigui competent d'acord amb el que disposa aquest Reial Decret, que es trobin pendents de resolució davant els òrgans de l'Administració de l'Estat el primer d'octubre, passaran a la Generalitat, fos quin fos el tràmit en què es trobessin, fora d'aquells en què hi hagi silenci administratiu positiu, que ja hagin estat enviats a informe de l'Assessoria Jurídica o a dictamen del Consell d'Estat, o bé quan la resolució final correspongui als serveis centrals de l'Administració de l'Estat.

  Quarta.

  - A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, la Generalitat de Catalunya procedirà a organitzar els serveis que calgui i a distribuir entre els òrgans corresponents les competències que s'hi transfereixen.

  Cinquena.

  - U. A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, es procedirà a inventariar tot el material i documentació relatius a les competències que es transfereixen i que calgui traspassar a la Generalitat, d'acord amb la disposició transitòria tercera. Dos. Si per a qualsevol resolució que hagués de dictar la Generalitat calgués tenir present expedients o antecedents que hi facin relació i que figurin als arxius de l'Administració de l'Estat, la Generalitat els hi sol·licitarà i l'Administració n'enviarà una còpia certificada o bé els originals, si calia. En aquest cas en quedaria una còpia als arxius de procedència, en substitució dels originals tramesos.

  Sisena.

  - La Generalitat, tot avenint-se al que preveu la disposició final quarta de la Llei del Sòl, proposarà al Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme la modificació de la composició de les Comissions Provincials d'Urbanisme que en depenguin i assegurarà una representació adient dels serveis de l'Estat.

  Donat a Madrid, el vint-i-tres de juny de mil nou-cents setanta-vuit.

  JUAN CARLOS R.

  El Ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas.

  Annex

  1. Articles de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana que queden afectats per la transferència de competències a la Generalitat de Catalunya.

  Art. 25. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme es transfereixen a la Generalitat de Catalunya. Art. 28.2. Les competències del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat esmentada. Art. 30.1. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat, llevat de la proposta al Consell de Ministres o a Entitats que hagin d'intervenir en l'elaboració dels Plans Directors Territorials de Coordinació. Art. 32.1.

 7. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat.

 8. Les competències de la Direcció General d'Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 35.1.

 9. S'estableix l'aprovació de la Generalitat com a requisit previ a l'aprovació per part del Consell de Ministres dels Plans Directors Territorials de Catalunya. 1.

 10. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat previ l'informe de la Comissió Central d'Urbanisme a través del Ministeri d'Obres Públiques, sempre que no hi hagi aprovat el corresponent Pla Director Territorial de Coordinació. 1.

 11. Les competències de les Comissions Provincials d'Urbanisme passen a la Generalitat. 2.

 12. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 36.1. Les competències del Ministre passen a la Generalitat. Art. 37. Les competències del Ministre passen a la Generalitat. Art. 39. Les competències del Ministre passen a la Generalitat, llevat la de recaptar els informes dels Departaments ministerials que no hagin intervingut a elaborar-los i que puguin interessar-s'hi per raó de la seva competència. Art. 40.1.

 13. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat, amb l'exigència de l'informe previ de la Comissió Central d'Urbanisme, sempre que no hi hagi Pla Director Territorial de Coordinació aprovat. Art. 43.3. Les competències del Ministre passen a la Generalitat. Art. 44. El mateix requisit formal per als acords de la Generalitat amb publicació al corresponent "Boletín Oficial". Art. 47. Les competències del Ministre passen a la Generalitat. Art. 50. Les competències del Ministre i del Consell de Ministres passen a la Generalitat de Catalunya. Art. 51.1. La Generalitat disposa de les mateixes facultats que el Consell de Ministres. Aquest les exercirà en els supòsits en què no hi hagi aprovat el Pla Director Territorial d'Ordenació corresponent, o bé per raons d'interès supraregional. En qualsevol cas s'exigirà l'informe de la Generalitat. Les normes complementàries i subsidiàries a què es refereix aquest mateix article podran ser dictades, si s'escau, per la Generalitat. Art. 70.1. Les competències del Consell de Ministres passen a la Generalitat i l'informe de la Comissió Central d'Urbanisme se substituirà pel de l'òrgan corresponent de la Generalitat. Art. 91.

 14. Les competències del Ministre de l'Interior passen a la Generalitat de Catalunya.

 15. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 114. S'inclou la Generalitat entre les entitats que poden constituir Societats Anònimes o Empreses d'economia mixta per a l'execució dels Plans d'Ordenació. Art. 121.

 16. Les competències del Consell de Ministres passen a la Generalitat; per al seu exercici es manté l'exigència del dictamen previ del Consell d'Estat.

 17. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 149.2. Les competències del Consell de Ministres passen a la Generalitat. S'exclouen els supòsits motivats per:

  - Raons estratègico-militars.

  - Raons supraregionals.

  - Competències no transferides. Art. 155.2 i 3. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 164. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 166.1. L'autorització del Ministre de l'Interior, igual com l'informe previ del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme, seran competències exercitades per la Generalitat. Art. 167.

 18. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat.

 19. Les competències del Ministre de l'Interior passen a la Generalitat. Art. 169.3. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 170. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 172.1

 20. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat.

 21. Les competències del Ministre de l'Interior passen a la Generalitat, fora de les relatives als òrgans urbanístics de l'Administració Central de l'Estat. Art. 180. 2 (paràgraf segon) i 3 (paràgraf primer). Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme s'exerciran previ l'informe de la Generalitat. Arts. 184, 186 i 187. Les competències del Governador civil passen a la Generalitat de Catalunya. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 191.2. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Arts. 206 i 207. La Generalitat de Catalunya queda inclosa entre els òrgans directius i gestors de l'activitat urbanística en la forma que estableix el present Reial Decret. Arts. 210 i 211. Les competències de la Comissió Central d'Urbanisme passen a la Generalitat. Un representant del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme haurà de formar part de l'òrgan superior consultiu que en matèria de planejament i urbanisme s'hi enquadri. Art. 213.1.

 22. Les atribucions del Governador civil passen a la Generalitat.

 23. Les Comissions Provincials d'Urbanisme dependran de la Generalitat. Art. 215.3.4. i 5.

 24. Les competències del Consell de Ministres passen a la Generalitat.

 25. Les competències del Ministre de l'Interior passen a la Generalitat. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 216. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 217.2. Les competències del Ministre de l'Interior passen a la Generalitat. Art. 218.

 26. Les competències del Ministre de l'Interior passen a la Generalitat.

 27. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat. Art. 228. 6.

 28. Les competències dels Governadors civils passen a la Generalitat.

 29. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat, previ l'informe de l'òrgan superior consultiu que s'enquadri dins la Generalitat.

 30. Les competències del Consell de Ministres passen a la Generalitat, previ l'informe de l'òrgan superior consultiu que s'enquadri dins la Generalitat. Art. 233. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i urbanisme passen a la Generalitat. Art. 234. El que es disposa en aquest article serà aplicable als actes i convenis de la Generalitat. Art. 237. El que es disposa en aquest article serà aplicable als actes de la Generalitat.

  1. Disposicions reglamentàries de la Llei de Sòl i concordants que queden afectades.

  1. Reglament d'edificació forçosa, aprovat per Decret 635/1964, de 5 de març. Art. 8.1.

 31. Les competències del Ministre i del Consell de Ministres passen a la Generalitat. Art. 8.3. Les competències ministerials passen a la Generalitat. Art. 23. 1. Les competències ministerials passen a la Generalitat. 2. Reglament de reparcel·lacions, aprovat per Decret número 1006/1966, de 7 d'abril. Art. 39. A reserva del que disposi el Reglament de Gestió, passa a dependre de la Generalitat de Catalunya, en la mesura que n'afecti l'àmbit territorial, el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores atribuït a la Direcció General d'Urbanisme. 3. Decret 1744/1966, de 30 de juny, sobre beneficis de la Contribució Urbana. Arts. 8, 10 i 12. Passen a la Generalitat les competències atribuïdes per aquests preceptes al Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, pel que fa a la declaració inicial, expedició de certificació i ampliació del terme dels beneficis. 4. Reial Decret 1374/1977, de 2 de juny, sobre agilitació en la formació i execució dels Plans d'Urbanisme. Fins que no resultarà modificat per les normes legislatives en estudi, passen a la Generalitat les competències del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i de la Direcció General d'Urbanisme. 5. Decret 1994/1972, de 13 de juliol, pel qual s'aprova l'organització del Ministeri de la Vivenda. Art. 27.2.

 32. Les competències del Consell Superior de la Vivenda, avui Consell d'Obres Públiques i Urbanisme, passen a la Generalitat en allò en què es refereixen a "informe sobre modificacions del Planejament quan afecti zones verdes o espais lliures". 6. Llei 197/1963, de 28 de desembre, sobre Centres i Zones d'Interès Turístic Nacional. Arts. 8.1, 12.4, 13.1, 15.2 i 27.1. Les competències del Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme passen a la Generalitat.