DECRET 357/2000, de 7 de novembre, de modificació del Decret 118/1998, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

357/2000, de 7 de novembre, de modificació del Decret 118/1998, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.

Mitjançant el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es va adscriure la Direcció General de Relacions Exteriors al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

A fi de regularitzar l’adscripció del Consell de les Comunitats Catalanes, creat per la Llei 18/1996, de 27 de desembre, el Reglament del qual va ser aprovat pel Decret 118/1998, de 26 de maig (DOGC núm. 2652, de 3.6.1998), a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els punts 2 i 4 de l’article 11 del Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, aprovat per l’esmentat Decret 118/1998, de 26 de maig, que queden redactats de la manera següent:

"11.2 El Consell de les Comunitats Catalanes s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals mitjançant la Direcció General de Relacions Exteriors."

"11.4 (últim paràgraf):

"El president pot delegar aquestes funcions en el conseller de Governació i Relacions Institucionals i, si s’escau, en el vicepresident.".

Barcelona, 7 de novembre de 2000

Jordi Pujol

President de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA