ORDRE TRE/119/2007, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les accions relatives al seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses i s'obre la convocatòria per a l'any 2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/119/2007, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les accions relatives al seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses i s'obre la convocatòria per a l'any 2007.

L'Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, per la qual es regula el Servei de Creació d'Empreses, s'aproven les bases reguladores de les accions relatives a l'assessorament a les persones emprenedores i a la formació dels professionals i s'obre la convocatòria per a l'any 2006 (DOGC núm. 4689, de 2.8.2006), estableix que el Servei de Creació d'Empreses actuarà en l'àmbit de la creació d'empreses en les àrees de difusió de la cultura d'empresa, foment de la creació d'activitat empresarial i suport a les microempreses, i fixa com a objectiu oferir informació, orientació, assessorament, seguiment, formació i ajut per fomentar i donar suport a la creació d'empreses i a les persones emprenedores, que són els treballadors/ores en situació d'ocupació o d'atur que vulguin crear la seva pròpia empresa.

D'acord amb l'Ordre que el regula, el Servei de Creació d'Empreses, per a la realització del seu objecte, desenvoluparà quatre línies d'actuació denominades Línia Motiva, Línia Crea, Línia Transforma i Línia de Suport a les Estructures.

L'objecte de la Línia Transforma és, d'acord amb l'article 15 de la mateixa Ordre, ajudar i contribuir al creixement i la consolidació de la microempresa i al suport al/a la treballador/a autònom/a. Les accions de la Línia Transforma pretenen dissenyar i implementar mecanismes de suport a les empreses orientats a afrontar i facilitar l'adaptació als canvis que estan succeint en la nostra economia, per garantir la màxima taxa de supervivència de les empreses, fent el sistema sostenible globalment.

En aquest marc, l'article 16 de l'Ordre de referència contempla, entre d'altres, com a acció per desenvolupar dins de la Línia Transforma, l'acció de seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses per tal d'assolir els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per al creixement i la consolidació del/de la treballador/a autònom/a i de les microempreses.

D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre; i vist el Decret 674/2006, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 mentre no siguin vigents els del 2007 (DOGC núm. 4789, 29.12.2006);

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta del/de la director/a general d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que m'han estat conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d'actuació

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la realització d'accions de seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses, previstes en la Línia Transforma, article 16.a) de l'Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, i obrir la convocatòria per a l'any 2007 per a la presentació de les corresponents sol·licituds de subvenció.

Article 2

Quantitat màxima per a l'any 2007 i aplicació pressupostària

2.1 La quantitat màxima destinada per a l'atorgament de subvencions per a accions de seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses és de 60.000 euros a càrrec de la partida pressupostària TI05 D/470.0001.00/6610 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006, prorrogat per a l'any 2007.

2.2 Les accions de seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses són susceptibles de cofinançament pels Fons Estructurals de la Unió Europea. En el cas que això es produís, el seu atorgament queda condicionat a la normativa dels marcs comunitaris de suport i dels programes operatius de la Unió Europea.

2.3 No obstant això, l'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionat a l'existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

Article 3

Convocatòria per a l'any 2007: presentació de sol·licituds, terminis i òrgans competents

3.1 El termini per a la presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

3.2 La subvenció per al seguiment de les empreses per a l'any 2007 serà, com a màxim, de 600 euros per projecte acabat, d'acord amb el que preveu l'article 10.1 d'aquesta Ordre.

3.3 Cada projecte acabat consistirà com a mínim en la realització de sis sessions de seguiment individualitzat que podran ser realitzades quinzenalment, d'acord amb el que s'estableix a l'article 10.3 de la present Ordre.

3.4 Les sol·licituds per a la realització de les accions relatives al seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses es tramitaran d'acord amb el procediment de concurrència competitiva que s'estableix en la present Ordre.

3.5 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la línia de subvenció és de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s'adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

3.6 La resolució d'atorgament de les subvencions es notificarà a les entitats beneficiàries mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, amb indicació de la quantia de la subvenció atorgada i, en el seu cas, amb expressió de les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de subvenció.

3.7 Contra la resolució que es dicti, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del/de la conseller/a de Treball en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, o bé, en el cas de les administracions públiques, recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que es pugui interposar requeriment potestatiu davant de l'òrgan competent d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seva notificació.

Capítol 2

Bases reguladores de les accions relatives al seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses

Secció 1a

Disposicions comunes

Article 4

Bases reguladores

En aplicació del que preveu l'article 41.2 de l'Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, s'aproven les bases reguladores de les accions de seguiment de les empreses creades amb l'assessorament del Servei de Creació d'Empreses.

Article 5

Objecte

5.1 El Departament de Treball podrà subvencionar les entitats acreditades que ofereixin un servei de seguiment individual adreçat a aquells/es treballadors/ores autònoms/es i microempreses, creades mitjançant l'assessorament d'aquestes entitats, que hagin iniciat la seva activitat durant l'any immediatament anterior al de la publicació de la convocatòria, i que per la seva activitat i estructura empresarial requereixin d'assistència tècnica en algun dels àmbits descrits a l'apartat següent.

5.2 Aquest seguiment individualitzat consistirà a prestar l'assistència tècnica adequada a cada projecte empresarial, en qualsevol d'aquests àmbits:

a) En matèria economicofinancera.

b) En matèria comercial i tècniques de venda i/o màrqueting.

c) En matèria organitzativa i recursos humans.

5.3 Es consideraran projectes empresarials objecte d'aquesta subvenció aquells projectes amb relació als quals l'Entitat Acreditada que demani l'ajut justifiqui les necessitats específiques de desenvolupament, en els àmbits descrits a l'apartat anterior del present article, de la manera que es preveu a l'article 11.5.d) d'aquesta Ordre.

Article 6

Beneficiaris

6.1 Els beneficiaris de les accions relacionades en aquest capítol són les entitats acreditades d'acord amb el que estableix l'Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, per la qual es regula el Servei de Creació d'Empreses, i que compleixin els requisits previstos a l'article 43 de la mateixa Ordre.

6.2 Les entitats sol·licitants podran ser beneficiàries com a màxim de tres projectes empresarials objecte de subvenció. En casos excepcionals es podrà ampliar a cinc projectes quan així s'hagi justificat degudament a la sol·licitud de subvenció.

Article 7

Requisits per obtenir la condició de beneficiari

7.1 Els beneficiaris hauran de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses públiques o privades amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb disminució sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració dels disminuïts (BOE núm. 103, de 30.4.1982), el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA