ORDRE MAH/38/2008, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

MAH/38/2008, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

Atès que l'Ordre de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les agrupacions de defensa forestal (ADF) crea la figura de l'ADF;

Atès que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, crea el registre d'ADF i atorga a les ADF personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar;

Vistes les diferents línies d'ajudes del Departament de Medi Ambient i Habitatge que han invertit en la construcció de punts d'aigua per a la prevenció i extinció d'incendis forestals, completant una xarxa bàsica que abasta gran part del territori;

Donat que la xarxa bàsica de punts d'aigua per a la prevenció i extinció d'incendis forestals necessita d'actuacions de manteniment per assegurar la seva plena operativitat i actualment no hi ha cap línia d'ajudes que ho contempli;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores de les subvencions a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals que consten a l'annex de la present Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de gener de 2008

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Bases reguladores de les subvencions per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

.1 Objecte de les subvencions

Aquestes subvencions tenen per objecte la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

.2 Actuacions subvencionades

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions de reparació i manteniment dels punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals indicades a la base 2.3 que permetin l'assoliment de les condicions següents:

 1. La capacitat mínima útil de 120 metres cúbics, amb el benentès que un 80% de la qual ha d'estar garantida a l'època d'alt risc d'incendi forestal.

 2. La finalitat principal del punt d'aigua és la prevenció i extinció d'incendis forestals.

 3. El punt d'aigua ha de permetre l'accés terrestre i aeri als mitjans de prevenció i extinció d'incendis forestals.

 4. Disposar de rampes que facilitin la sortida de la fauna que eventualment hi pugui caure.

  2.2 Només seran objecte de subvenció aquells projectes que garanteixin que amb l'execució de les actuacions subvencionades poden complir tots els requisits de la base 2.1, tenint en compte de la limitació establerta a la base 4.2.

  2.3 Les actuacions subvencionables són les següents:

 5. Impermeabilització dels punts d'aigua.

 6. Buidat i neteja dels elements caiguts a l'interior del punt d'aigua que han suposat una pèrdua en la capacitat d'emmagatzemar aigua de més del 25% de la capacitat inicial.

 7. Mesures per garantir l'autoabastament dels punts d'aigua.

 8. Instal·lació o reparació d'hidrants i/o rampes d'accés entre d'altres actuacions que facilitin la càrrega dels mitjans terrestres d'extinció.

 9. Eliminació mecànica de la vegetació que dificulti l'accés terrestre i aeri als mitjans de prevenció i extinció d'incendis forestals.

 10. Instal·lació de rampes de sortida de fauna que hi pugi caure dins del punt d'aigua.

 11. Tancaments i senyalitzacions.

 12. Qualsevol altra reparació i manteniment d'un punt d'aigua de la xarxa bàsica que millori la seva operativitat.

  2.4 No seran subvencionables alhora dos o més punts d'aigua que es trobin a menys de 2,5 km en línia recta d'un de l'altre. Per a aquest cas només serà subvencionable el punt amb més prioritat dels dos punts sol·licitats d'acord amb el repartiment de prioritats que es fa a la base 8.

  2.5 No serà subvencionable la reparació i el manteniment de punts d'aigua que es trobin a més de 500 metres de terrenys forestals.

  2.6 Les subvencions regulades per la present Ordre seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a les mateixes finalitats, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que les quantitats, aïllades o en concurrència, no superin el cost de l'actuació a desenvolupar pel beneficiari.

  .3 Destinataris

  Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les ADF que reuneixin els requisits següents:

 13. Les ADF han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'ADF de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i tenir la Junta Directiva actualitzada a l'esmentat registre.

 14. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

 15. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 16. Tenir en el seu àmbit territorial, punts d'aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals que actualment necessitin ser reparats o mantinguts per ser totalment operatius.

  .4 Despeses subvencionables i quantia dels ajuts

  4.1 Els ajuts per a la reparació i manteniment dels punts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA