DECRET 237/2000, de 7 de juliol, pel qual es modifica la representació dels departaments als òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

237/2000, de 7 de juliol, pel qual es modifica la representació dels departaments als òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

El Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Ple d’aquest organisme està integrat, entre d’altres membres, per un vocal en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, formant part aquests vocals així mateix de la Comissió Permanent i/o de la Comissió de Classificació Empresarial.

El Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, crea un nou departament i canvia la denominació i modifica les competències d’altres.

El Decret 123/2000, de 3 d’abril, crea el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Com a conseqüència de l’entrada en vigor d’aquests dos decrets, es fa necessari determinar novament la composició dels òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, amb l’exclusiva finalitat d’adequar-la als canvis operats al sí de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i sense que es modifiquin ni alterin les seves competències. Aquesta adequació es complementa amb una adaptació tècnica de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

En virtut d’això, de conformitat amb el que preveu l’article 62.1 i 2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Economia, Finances i Planificació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifiquen els articles 7, 10, 12 i 14 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, que passen a tenir la redacció següent:

"Article 7

"El Ple de la Junta Consultiva

"El Ple de la Junta Consultiva és el màxim òrgan col·legiat i decisori i està integrat pels membres següents:

"President: el secretari general del Departament d’Economia, Finances i Planificació.

"Vicepresident: el secretari general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

"Vocals:

"a) Per raó del càrrec:

El director de Serveis del Departament d’Economia, Finances i Planificació.

"El director de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA