DECRET 332/1987, de 23 de novembre, sobre representació provisional dels usos agrícoles a la Junta d'Aigües de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Junta d'Aigües de Catalunya és un organisme creat per la Llei 17/1987, de 13 de juliol, per tal d'executar la política de la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques, amb la participació dels usuaris.

En regular la composició dels òrgans de Govern de la Junta d'Aigües, la Llei esmentada estableix la representació dels usuaris d'aigua mitjançant vocals elegits en les diferents conques i demarcacions del territori de Catalunya, elecció que, pel que fa als vocals representants dels usos agrícoles, ha d'efectuar-se mitjançant les Comunitats de Regants o d'altres usuaris tal com establirà un futur Reglament.

Correspon, per tant, al Consell Executiu, fixar el procediment d'elecció dels representants dels usos agrícoles de l'aigua, tenint present que l'existència d'un nombre considerable de Comunitats de Regants en funcionament i una xifra encara més gran d'usuaris individuals, tot això unit al criteri territorial de representació, fa necessari adoptar un sistema amb la doble nota de simplicitat en el mecanisme i de màxima representativitat en els resultats. Conseqüentment, es pot preveure un cert retard en l'aparició de la norma reglamentària requerida.

D'altra banda, però, resulten indispensables la constitució i la reunió de la Comissió de Govern de la Junta d'Aigües, dels membres de la qual els representants dels usos agrícoles en són una part reduïda, per tal de posar fi a la provisionalitat relativa en què s'ha mogut l'organisme des de la seva creació i per fer intervenir els òrgans col·legiats superiors en els assumptes que els estan atribuïts legalment amb vista a la presa de decisions que determinaran el desenvolupament de l'activitat de la Junta d'Aigües en el futur immediat.

Cal arbitrar, per tant, un mecanisme provisional d'incorporació a la Comissió de Govern dels representants dels usos agrícoles, mentre no se'n faci la designació per mitjà del procediment que, amb caràcter definitiu, establirà el Consell Executiu. És amb aquesta finalitat que sembla oportú de cridar els representants d'aquells usuaris que han exercit o estan exercint funcions en els òrgans assimilables de l'Administració hidràulica de l'Estat, atenent el criteri de territorialitat de la representació que conté la Llei 17/1987.

En conseqüència, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

- 1 Mentre no sigui dictat el Reglament a què es refereix l'...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA