DECRET 9/1985, de 14 de gener, pel qual es modifica el Decret 549/1983, de 27 desembre, sobre requisits d'identificació de màquines recreatives i d'atzar, autoritzacions d'explotació i locals.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'efectivitat del Decret 549/1983, de 27 de desembre, aconsella d'introduir-hi algunes modificacions tendents a prendre en consideració les diferents circumstàncies que concorren en la seva aplicació pràctica, especialment la del seu Annex IV. Per altra banda, es considera necessari ampliar els terminis assenyalats per procedir a l'adaptació a les noves normes de les instal·lacions existents.

Per tot això, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- El Decret 549/1983, de 27 de desembre,

sobre requisits d'identificació de les màquines recreatives i d'atzar, les autoritzacions per a la seva explotació i les dels locals on s'instal·lin, queda modificat d'acord amb els article següents.

Article segon

- S'afegeix a l'article 18 un punt 6è del

tenor següent: 18.6. Als efectes del que es preveu en aquest article, s'entendran per centres docents, aquells en què s'imparteixi ensenyament reglat d'E.G.B., B.U.P., C.O.U. i F.P.

Article tercer

- Els terminis establerts a la disposició

transitòria setena queden ampliats fins al dia 30 de juny de l'any 1985.

Article quart

- S'introdueixen a l'Annex IV les

modificacions següents: 1. Situació. El punt 1.1 queda redactat de la forma següent: 1.1. Els locals destinats per a salons recreatius no podran estar a un nivell inferior a 4 metres per sota de la rasant, ni donar a un sol carrer de menys de 7 metres d'amplària. El punt 1.2 queda redactat de la forma següent: 1.2. Es prohibeix la instal·lació de salons recreatius a edificis institucionals, religiosos, sanitaris i docents. Únicament es podrà autoritzar la instal·lació de salons a una distància no inferior a 20 metres respecte als esmentats edificis. S'afegeix un punt 1.3, del tenor següent: 1.3. Es prohibeix la instal·lació de nous salons recreatius immediatament a sota d'una planta d'habitatges, llevat d'aquelles poblacions que tinguin menys de 500.000 habitants. En aquest cas hauran de complir la norma NBE-CA-81 sobre insonorització de locals. Els salons recreatius autoritzats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 549/1983 hauran de complir les normes d'insonorització a què es refereix el paràgraf anterior. 2. Entrades i sortides. El punt 2.4 queda redactat de la forma següent: 2.4. Tots els locals tindran sortida d'emergència, llevat d'aquells que tinguin una capacitat inferior a 50 persones...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA