ORDRE ENS/181/2002, de 27 de maig, per la qual s'adeqüen els requisits mínims de les instal·lacions i les condicions materials dels centres d'ensenyament superior de música que existien a l'entrada en vigor del Reial decret 389/1992, de 15 d'abril.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ENS/181/2002, de 27 de maig, per la qual s'adeqüen els requisits mínims de les instal·lacions i les condicions materials dels centres d'ensenyament superior de música que existien a l'entrada en vigor del Reial decret 389/1992, de 15 d'abril.

El Reial decret 389/1992, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics, preveu a la disposició transitòria 4 que les administracions educatives competents determinaran l'adequació dels requisits de les instal·lacions i condicions materials que estableix el mateix Reial decret als casos dels centres de grau superior de música, dansa o art dramàtic ja existents en el moment de la seva entrada en vigor.

Atesa l'existència a Catalunya de centres que compleixen aquesta condició, cal adequar els requisits d'espai i les condicions materials, amb la finalitat que puguin continuar impartint aquests ensenyaments.

Per això, a proposta de la Direcció General de Centres Docents, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Adequació dels edificis i places escolars

Els centres de grau superior de música existents a l'entrada en vigor del Reial decret 389/1992, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics, hauran de complir els requisits previstos en aquesta Ordre per tal d'obtenir l'autorització administrativa.

Article 2

Adequació d'espais d'us docent i condicions materials

Els centres disposaran, com a mínim, dels espais següents:

-1 Els espais docents per a activitats, amb independència del nombre d'alumnes, que seran:

  1. Una aula d'una superfície mínima de 150 2 per activitats de cor i orquestra.

  2. Un espai-seminari per a cada una de les especialitats impartides.

    -2 Els espais docents depenen del nombre de llocs escolars i el nombre d'aquests espais serà el necessari perquè, d'acord amb el nombre de llocs escolars i la relació alumnat/professorat, pugui garantir l'horari lectiu que estableix el pla d'estudis:

  3. Aules d'ensenyament instrumental individual, amb una superfície mínima de 20 m2.

  4. Aules d'ensenyament de música de cambra, amb una superfície mínima de 30 m2.

  5. Aules per a ensenyaments no instrumentals, amb una superfície mínima de 30 m2.

    El nombre d'aquestes aules no serà inferior a 5 i en total han de ser suficients per atendre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA