DECRET 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 859, p. 2693, de 3.7.1987).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'article 4 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals, especifica que l'Administració haurà d'adequar les seves disposicions per protegir la fauna salvatge evitant la destrucció del medi físic on habita. Dins la política de conservació de la natura que està duent a terme la Generalitat de Catalunya, un aspecte important és la protecció d'espècies d'animals vertebrats que tenen poblacions molt reduïdes.

Per altra banda, el conveni de Berna, de 19 de setembre de 1979, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi rural a Europa, ratificat per l'Estat espanyol l'1 de setembre de 1986, especifica al seu capítol II que els poders públics adoptaran les mesures legislatives i reglamentàries que siguin apropiades i necessàries per protegir els hàbitats de les espècies salvatges de la flora i la fauna entre les quals es troben les espècies objecte de protecció mitjançant el present Decret;

Vista la proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la qual es concreta la situació a Catalunya de les poblacions d'ós bru (Ursus arctos), llúdriga (Lutra lutra), les espècies de la fauna forestal pirinenca mussol pirinenc (Aegolius funereus), pigot negre (Dryocopus martius), gall fer (Tetrao urogallus), cabirol (Caprolus capreolus), marta (Martes martes), els ocells estèpics com el sisó (Otis tetrax), ganga (Pterocles alchata), xurra (Pterocles orientalis), torlit (Burhinus oedicnemus) i esparver cendrós (Circus pygargus) i la tortuga mediterrània (Testudo hermani);

Atès que l'article 24.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, diu que les reserves naturals parcials tenen per objectiu protegir d'una manera absoluta determinats biòtops, espècies, hàbitats i comunitats;

Atès el que especifica l'article 10.1, segons el qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca delimitarà les superfícies forestals amb presència notable d'espècies d'àrea reduïda dins el territori de Catalunya i adoptarà les determinacions necessàries per assegurar el manteniment del grau de presència d'aquestes espècies;

A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Amb la finalitat de protegir l'ós bru i les espècies de la fauna forestal pirinenca, es declaren Reserves Naturals Parcials la del Baish Aran i Alt Àneu, els límits de les quals s'especifiquen a l'Annex 1. 1.2 Els aprofitaments forestals i l'obertura de nous camins o vies de desembosc en les zones delimitades com a Reserves Naturals Parcials es regularan de manera que no puguin representar una influència negativa sobre les poblacions que es protegeixen. 1.3 En aquestes zones quedaran prohibits els aprofitaments cinegètics, així com qualsevol activitat que comporti una alteració irreversible de l'hàbitat.

Article 2

2.1 Amb la finalitat de garantir la supervivència de les darreres poblacions de llúdriga a Catalunya, es declaren Reserves Naturals Parcials les de Merlès-Lluçanès, Riera d'Arbúcies-Hostalric, Illa de Caramany, La Muga-Albanyà, Segre-Isòvol, Segre-Prullans, La Llosa, Noguera Pallaresa-Bonaigua, Noguera Pallaresa-Collegats, Noguera Ribagorçana-Mont-rebei i Algars, situades als trams de riu que s'indiquen a l'Annex 2. 2.2 La delimitació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA